EN
Начало » Проекти » Академични речници на българския език » Български етимологичен речник

Български етимологичен речник

Секция за българска етимология

Срок: 2020 – 2022

Вид на проекта: колективен

Финансиране: бюджетна субсидия

Ръководител: доц. д-р Христина Дейкова

Участници: доц. д-р Христина Дейкова, гл. ас. д-р Симеон Стефанов, Красимира Фучеджиева.

Анотация:

„Българският етимологичен речник“ е единственото по рода си у нас фундаментално научно изследване на произхода на българската лексика от всички краища на българското езиково землище. В него се изяснява домашният или чуждоезиковият произход на широки пластове от речниковия състав на българския език, като се разкриват връзките на българския език и българския народ с други езици и народи – славянски, балкански, индоевропейски и неиндоевропейски, от най-древни времена до днес. Чрез етимологичните изследвания на българския език се хвърля светлина с езикови средства върху генезиса на българския народ, върху неговата материална и духовна култура през вековете и върху историята му. Голяма част от думите, включени в „Българския етимологичен речник“, получават етимологично обяснение за първи път, при друга част се правят поправки и допълнения на съществуващи етимологии. Така българската етимология има своя принос за сегашния разцвет на етимологичните проучвания в общославянски, европейски и световен мащаб и допринася за високите научни постижения в тази област. Целите и резултатите от научноизследователската дейност по проекта са пряко свързани с изучаването и съхраняването на българското културноисторическо наследство. „Българският етимологичен речник“ има както фундаментално научно, така и научноприложно значение и се ползва от много други хуманитарни научни направления, от различни образователни и културни институции. Подобни трудове допринасят за разширяване и обогатяване на хуманитарното знание (в частност знанието за родния български език и за българския народ), което е от безспорно значение за поддържане на образователния потенциал във висшите ни училища и за повишаване на качеството на висшето образование. Многотомният лексикографски труд се разработва в рамките на две от приоритетните научноизследователски области на Института за български език – „Академични речници на българския език“ и „Езиково културноисторическо наследство на българите“.

Форма на представяне на резултатите: Том IX / свезки от „Български етимологичен речник“.

начало