EN
Начало » Проекти » Текущи проекти » Български етимологичен речник

Български етимологичен речник

Секция за българска етимология

Срок: 2014-2016

Вид на проекта: колективен, етап от многогодишен

Финансиране: бюджетна субсидия, БАН – ЕБР със САН

Ръководител: гл. ас. д-р Хр. Дейкова

Участници: гл. ас. д-р Хfр. Дейкова, ас. М. Гарова, ас. Кр. Фучеджиева, Д. Борисова

Анотация:

„Български етимологичен речник“ е единственото по рода си у нас фундаментално академично издание за произхода на българската лексика от всички краища на българското езиково землище. В „Български етимологичен речник“ се изяснява домашният, славянски, или чуждоезиковият произход на широки пластове от речниковия състав на българския език, като се разкриват връзките на българския език и българския народ с други езици и народи – славянски, балкански, индоевропейски и неиндоевропейски, от най-древни времена до днес. Чрез етимологичните изследвания на българския език се хвърля обилна светлина с езикови средства върху генезиса на българския народ, върху неговата материална и духовна култура през вековете и върху историята му.

Голяма част от българските думи, включени в „Български етимологичен речник“, получават етимологично обяснение за първи път, при друга част се правят поправки и допълнения на съществуващи етимологии. По този начин българската етимология има своя дял за сегашния разцвет на етимологичните проучвания в общославянски, европейски и световен мащаб и допринася за високите научни постижения в тази област.

Целите и резултатите от научноизследователската дейност по проекта са пряко свързани с изучаването и съхраняването на българското културноисторическо наследство. Подобни трудове допринасят за разширяване и обогатяване на хуманитарното знание (в частност знанието за родния българския език и българския народ). Многотомният лексикографски труд се разработва в рамките на една от приоритетните научноизследователски области на Института за български език – Академични речници на българския език.

Форма на представяне на резултатите: поредни свезки/томове от „Български етимологичен речник”, студии и статии.

начало