EN
Начало » Проекти » Българско ръкописно наследство от Средновековието и новото време (издания на писмени паметници и изследвания)

Българско ръкописно наследство от Средновековието и новото време (издания на писмени паметници и изследвания)

Секция за история на българския език

Срок: 2015-2017

Вид на проекта: колективен

Финансиране: бюджетна субсидия

Ръководител: доц. д-р Я. Милтенов

Участници: проф. д.ф.н. М. Цибранска-Костова, проф. д-р Е. Мирчева, доц. д-р Ив. Карачорова, доц. д-р Я. Милтенов, доц. д-р Г. Митринов, доц. д-р В. Мичева, ас. М. Абаджиева.

Анотация:

Проектът е фокусиран върху целенасоченото и системно проучване и обнародване на важни писмени паметници от историческото развитие на българския език през вековете чрез всички съвременни средства за съхраняване и популяризиране на писменото наследство (фототипни и наборни възпроизвеждания, дигитализация, публично електронно експониране, критически или дипломатически издания и изследвания). Той се вписва в традиционните задачи на палеославистиката и българистиката – възстановяване на диахронията на българския език като славянски, балкански и европейски по съхранените езикови паметници и документи от епохата на Средновековието, Възраждането и Новото време (старите глаголически и кирилски ръкописи, новобългарската книжнина, епиграфски материал, бележките на книжовниците). Основната цел е да се проследи как се е развивал българският език през вековете на графико-фонетично, морфо-синтактично, лексико-семантично равнище. Към това се добавят особено актуални иновативни подходи – текстологичен, етнолингвистичен, антропологичен, семиотичен, културологичен. Проектът защитава специфичния изследователски профил на историците на българския език от СИБЕ, чийто патрон е чл.-кор. проф. Кирил Мирчев, и е принос към изследването на българската културна и национална идентичност в контекста на културното многообразие на Европа. Натрупването на лингвистична информация от самите ръкописни паметници е основата на научната дисциплина история на българския език.

Проектът се вписва в направлението „Извори за историята на българския език“, разработвано в Института за български език.

Подтеми:

Езикът на епиграфските паметници от българското гробище в квартал Ферикьой, Истанбул. Изпълнител: доц. д-р Г. Митринов. Срок: 2015 – 2017 г.

Езикът на апокрифите. Изпълнител: доц. д-р Я. Милтенов. Срок: 2015 – 2017 г.

Форма на представяне на резултатите: научни статии и студии.

начало