EN

Европейски лингвистичен атлас (ЕЛА)

Секция за българска диалектология и лингвистична география

Срок: 2020 – 2022

Вид на проекта: колективен, международен

Партньор: Институт за лингвистика „Й. Йордан – Ал. Росети“ при Румънската академия, които председателстват Международния комитет на ЕЛА

Финансиране: международен обмен по двустранни спогодби на БАН

Ръководител: доц. д-р Илияна Гаравалова

Участници: проф. д-р Лучия Антонова-Василева; проф. д-р Ана Кочева, доц. д-р Илияна Гаравалова; от румънска страна: акад. Николае Сараманду (ръководител на проекта), проф. д-р Мануела Невачи

Анотация:

Посредством проекта Европейски лингвистичен атлас колектив от Института за български език участва в международното издание Atlas Linguarum Europae (ALE). В него се картографират диалектните особености на всички езици на континента Европа, обхващащи седемте основни езикови групи – келтски, романски, германски, славянски, балтийски, угро-фински, кавказки, както и на други отделни езици, върху селищна мрежа от над 2 600 пункта. Отразяват се лексикални особености по въпросник, проучващ названията на основни понятия от бита и природата на континента. Всяка карта се придружава от обстоен коментар, който изяснява лексемите в ономасиологичен, семасиологичен и мотивационен аспект, като засяга и характерни въпроси на словообразователните и фонетичните варианти. Резултатите от лингвогеографското представяне способстват за изясняването на взаимовръзките между езиците на народите в Европа. Резултатите от изпълнението на проекта имат приложение в езикознанието, културологията, историята, европеистиката. Проектът се отнася към приоритетното направление на Института за български език Езиково културноисторическо наследство на българите.

Форма на представяне на резултатите: лингвогеографски карти и коментари към тях за международното издание Atlas Linguarum Europae; тематично свързани студии и статии.

начало