EN
Начало » Проекти » Текущи проекти » Диалектни атласи

Диалектни атласи

Секция за българска диалектология и лингвистична география

Срок: 2017 – 2019

Вид на проекта: колективен

Финансиране: бюджетна субсидия, ЕБР с институти от славянските страни

Ръководител: доц. д-р Л. Антонова-Василева

Участници: доц. д-р Л. Антонова-Василева, доц. д-р Сл. Керемедчиева, доц. д-р Л. Василева, доц. д-р А. Кочева-Лефеджиева, гл. ас. д-р Ил. Гаравалова, гл. ас. д-р М. Котева, ас. д-р К. Ушева, доц. д-р Хр. Дейкова (СБЕ).

Анотация:

Проектът цели представянето в лингвогеографски аспект на диалектните особености на българския език във връзка с останалите езици в Европа. Чрез лингвогеографския метод се чертаят карти, решени в историко-сравнителен и синхронно-типологичен аспект, с които се изясняват въпроси за корените на езиковото единство и последвалото го диалектно членение, както и въпросите за контактите между славянските и балканските езици и езиците в Европа. В резултат от работа на проекта се създават лингвогеографски трудове, които са конкретно свързани с проучването и съхраняването на езиковото и културно наследство на Европа и на славянските езици. Създават се масиви от лингвистични карти на названия на езикови реалии, които са характерни за културата на европейските и славянските народи и отразяват тяхното историческо развитие, общите елементи и специфичните черти на самобитността. Това допринася за създаването на възможности за разширяване на контактите в културния и обществения живот, за разширяването на хоризонтите на образованието. Проектът има значение не само за приобщаването на българските учени към европейското изследователско пространство, но и за евроинтеграцията на България в областта на науката и духовната култура. Българският колектив предоставя материал за българските говори, изготвя справки за диалектните особености на явленията и за етимологията на думите, работи по създаването на карти и цели томове.

Проектът се включва в приоритетните направления на Института за български език „Езиково културноисторическо наследство на българите“ и „Теоретични езикови изследвания“.

Подтеми:

Европейски лингвистичен атлас. Срок: 2017 – 2019 г. Проект с партньор Института за лингвистика „Йоргу Йордан – Ал. Росети“ към Румънската академия. Ръководител: доц. д-р Л. Антонова-Василева. Участници: доц. д-р Л. Антонова-Василева, доц. д-р А. Кочева-Лефеджиева, гл. ас. д-р Ил. Гаравалова.

Общославянски лингвистичен атлас. Проект с партньори – институтите, участващи в колективния проект за ОЛА от всички славянски страни. Срок: 2015 – 2017. Ръководител: доц. д-р Сл. Керемидчиева. Участници: доц. д-р Сл. Керемидчиева, доц. д-р Л. Василева, гл. ас. д-р М. Котева, ас. д-р К. Ушева; доц. д-р Хр. Дейкова (СБЕ).

Форма на представяне на резултатите: лингвогеографски карти и публикации с българските материали, както и с резултати от съпоставителните изследвания.

начало