EN
Начало » Новини » Договор BG16RFOP002-1.005-0038-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Договор BG16RFOP002-1.005-0038-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

На 08.05.2018 г. „Тетраком Интерактивни решения“ ООД подписа договор BG16RFOP002-1.005-0038-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерството на икономиката с предмет: Изпълнение на проект „Разработване на иновативна услуга в направление езикови технологии“
.

 

Проектът е насочен към разработване на иновативна софтуерна услуга за задълбочен количествен и качествен анализ на информация от многобройни източници в реално време. Проектът ще бъде осъществен в партньорство с Института за български език към БАН. Предложената иновация попада в тематична област „ИКТ и информатика“ от Иновационната стратегия за интелигентна специализация в направление „Езикови технологии“. Иновативната услуга ще позволява висока степен на автоматизация при категоризация и кодиране на обработваните текстове, ще бъде уеб базирана, което е огромно улеснение за потребителите, и ще предоставя възможност за връзка в реално време с източника на информация, така че при промяна в основния източник автоматично ще се променят анализът и резултатите от него. Услугата е предназначена за бизнес потребители, потребители в сферата на образованието, както и правителствени и неправителствени организации (основно екологични организации, за които услугата ще бъде предоставяна безвъзмездно).

 

Проектното предложение ще надгради научните постижения, постигнати в резултат от изпълнен проект на кандидата и партньора по Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (2007 – 2013).

 

Изпълнението на проекта ще се финансира със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., като общата сума на инвестицията е 559 414,14 лв., от които 369 481,72 лв. европейско и 65 202,68 лв. национално съфинансиране.

EC                                                                    OP