EN
Начало » Проекти » Текущи проекти » Електронни езикови ресурси от оригинални творби на българското Средновековие

Електронни езикови ресурси от оригинални творби на българското Средновековие

Секция за история на българския език

Срок: 2015-2017

Вид на проекта: колективен

Финансиране: бюджетна субсидия

Ръководители: проф. д.ф.н. М. Цибранска-Костова, проф. д-р Е. Мирчева

Участници: проф. д.ф.н. М. Цибранска-Костова, проф. д-р Е. Мирчева, доц. д-р Ив. Карачорова, доц. д-р Я. Милтенов, доц. д-р Г. Митринов, гл. ас. д-р В. Мичева, ас. Магдалена Абджиева.

Анотация:

В епохата на Средновековието наред с преводната се създава и внушително количество оригинална старобългарска книжнина. Към отдавна известните в науката творби на Климент Охридски, Йоан Екзарх, Черноризец Храбър, Константин Преславски и т.н., в последните десетилетия изключително с усилията на български учени бяха открити голямо количество оригинални химнографски произведения, много от които, вплетени в акростих, носят имената на своите автори. Макар да са подчинени на специфичните средновековни разбирания за авторство, в оригиналните творби е закодиран реален лингвистичен материал, който не е зависим от конкретни чуждоезикови образци. В този смисъл тези творби са първостепенен източник за историята на българския език. Голяма част от тях обаче, с някои малко на брой изключения, досега не са били подлагани на никакъв тип езикова обработка и изследване, тъй като вниманието е било насочено към археографски, литературно-исторически или издателски проблеми, а те създават възможност да се проследят историческите промени в развитието на българския език на всяко едно езиково равнище. Преобладаващата част от оригиналните творби не са били лексикографирани изобщо в славистичната традиция. Настоящият проект си поставя за основна цел да постави началото на системно и съответстващо на съвременните изисквания изследване на оригинални творби от различни жанрове и от различни периоди на българската езикова диахрония в изпълнение на следните конкретни задачи:

Да се обогати и обнови Архивът на СИБЕ чрез въвеждане на електронен формат за съхранение на текстове и да се създаде Електронен архив на оригиналните творби на Българското средновековие.

Да се разработи методология за извличане на лексикална информация, която да послужи за създаването на специализирани лексикални бази от данни в мрежова зависимост помежду им, като по този начин се съпоставят както различни диахронни срезове или различни жанрове, така и лексика от различни лексико-семантични групи и подгрупи. В същото време истинска история на българското словно богатство може да се напише само ако се изследва битуването на лексемите в различни диахронни срезове до съвременната епоха.

Да се натрупа емпиричен материал от оригиналното творчество на книжовниците, което да даде възможност да се пристъпи към фундаментални теоретични разработки за създаване на академична „Българска историческа лексикология“, каквато до момента не съществува.

Сред приоритетите в научните изследвания, осъществявани в Института за български език, проектът се вписва в направлението Езиковото културноисторическо наследство на българите в научните изследвания, осъществявани в Института за български език.

Подтеми:

Електронни езикови ресурси от оригинални творби на българското Средновековие. Ръководители: проф. д.ф.н. М. Цибранска-Костова, проф. д-р Е. Мирчева
Участници: проф. д.ф.н. М. Цибранска-Костова, проф. д-р Е. Мирчева, доц. д-р Я. Милтенов, доц. д-р Г. Митринов, ас. Магдалена Абджиева. Срок: 2015 – 2017 г.

Електронно издание на оригиналните произведения на Патриарх Евтимий и лексикографски проучвания върху текстовете. Ръководител: доц. д-р Ив. Карачорова. Участници: доц. д-р Ив. Карачорова, проф. д.ф.н. М. Цибранска-Костова, проф. д-р Е. Мирчева, доц. д-р Г. Митринов, гл. ас. д-р В. Мичева, ас. Магдалена Абджиева. Срок: 2015 – 2017 г.

Форма на представяне на резултатите: електронни бази от данни, научни студии и статии.

начало