Home » Dimitar Kolev Kolev Assistant Professor

Dimitar Kolev Kolev Assistant Professor

General Information

Assistant Professor

Department for Bulgarian Lexicology and Lexicograph

Phone: 02-979-29-46

Research interests:

  • Lexicology
  • lexicography
  • neology
  • contrastive linguistics

Education and professional experience

Education and professional experience

2007 – 2013: М.А. in Slavic Studies, Faculty of Slavic Studies, Sofia University

2012 – 2013: Research Assistant, Department of Bulgarian Lexicology and Lexicography, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

2013 – ongoing: Assistant Professor, Department of Bulgarian Lexicology and Lexicography, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

Research

Research projects

Bulgarian National Corpus (2010 – 2013), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Dictionary of Bulgarian Language (2010 – ongoing), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Neological Phenomena in Bulgarian and Czech Lexis and Their Lexicographical Description (Neologisms in the Field of Sports), funded by the Program for Career Development of Young Scientists, BAS (ДФНП 114/11.05.2016), project coordinator

Membership in scientific organizations and research groups

Bulgarian Lexicografical society, member (2013 – ongoing)

Publications

Articles in journals

Колев, Д. Морфологична адаптация на новата заета лексика от областта на спорта в български и чешки [Morphological adaptation of new loan lexis in the area of sports in Bulgarian and Czech language]. – Българска реч, 2, 2015, с. 21 – 27. ISSN:1310-733X.

Conference papers

Колев, Д. Лексикографско отразяване на новата лексика от областта на спорта в българския и чешкия език [Lexicografic survey of new sport lexis in Bulgarian and Czech language]. – В: Лексикографията в началото на ХХI. Доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология, 2016, с. 545 – 548. ISBN:978-954-322-875-1.

Колев, Д. Наблюдения върху новата спортна лексика в българския и чешкия език [Observations on new sports lexis in Bulgarian and Czech language]. – В: Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки. Сборник с доклади от Международната конференция по повод 20-годишнината на специалност „Славянска филология“ (16 – 18 октомври 2014 г., Благоевград), УИ „Неофит Рилски“, 2015, 87 – 92. ISBN 978-954-680-976-6.

Колев, Д. Тематично разпределение на новата спортна лексика в български и чешки. [Thematical distribution of new sports lexis in Bulgarian and Czech language]. – В: За словото – нови търсения и подходи. Юбилеен сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Е. Пернишка, Издателство на БАН „Проф. М. Дринов“, 2016, с. 162 – 172. ISBN:978-954-322-835-5.