БГ
Home » Lora Zheleva

Lora Zheleva

General Information

Philologist

Department of Modern Bulgarian Language

Phone: 02 979-29-53

Research interests:

  • language culture
  • grammar
  • contrastive studies of Slavic languages

Education and professional experience

Education and professional experience

2010 – 2015: М. А. in Slavic Studies, Faculty of Slavic Studies, Sofia University

2015 – 2019: Assistant Professor, Department of Modern Bulgarian Language, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

2016 – 2020: part-time doctoral study, Department of Modern Bulgarian Language, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

2019 – ongoing: Philologist, Department of Modern Bulgarian Language, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

Research

Research projects

Language consultations (ongoing project), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Language Culture and Language Policy. Electronic Resources for Language Consultations (2018 – 2020), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Language Culture and Language Policy. Electronic Resources for Language Consultations (2018 – 2020), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Cultural and Historical Heritage, National Memory and Social Development (1.01.2020 – 31.12.2020), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, Ministry of Education and Science, member of the research team

Language culture and language policies. Typology of the deviations from the orthoepy norms (2021 – 2023), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Normative grammar of modern Bulgarian. Stage 1 (2016 – June 2020), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Research about the public attitudes and value orientations to the Standard Modern Bulgarian as a factor in codification of its rules (2017 – 2019), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, National Science Fund, member of the research team

Contemporary orthographic practice (2015 – 2017), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Membership in organization and programme committees

Conference with International Participation “Language Attitudes and Standard Language”, Sofia, Bulgaria, 17th and 18th September 2019, member of the organizing committee

Publications

Chapters in edited volumes

Желева, Л. За правилата за писане на запетаи според правописните речници на БАН от 1983 г. до днес. [On the Rules for Comma Usage in the Spelling Dictionaries of the Bulgarian Academy of Sciences from 1983 Until Now]. – В: Българският език – исторически и съвременни аспекти. Сборник в чест на 140 години от рождението на акад. Стефан Младенов. София, Институт за български език, 2020, с. 423 – 435. ISBN 978-619-90884-1-8.

//ispan.waw.pl:8080/ireteslaw/handle/20.500.12528/1788?locale-attribute=en

Articles in journals

Микова, Л. Норма за употреба на бройната форма. [Rule for the use of the count form].  – Български език, 2019, Приложение, с. 246 – 265. pISSN: 0005-4283.

https://www.balgarskiezik.eu/p-2019-No1/PRILOZHENIE-1-2019.pdf

Станчева, Р., Л. Микова. Норма за употреба на кого-формите. [Rule for the use of the кogo-forms]. – Български език, 2019, Приложение, с. 185 – 204. pISSN: 0005-4283.

https://www.balgarskiezik.eu/p-2019-No1/PRILOZHENIE-1-2019.pdf

Микова, Л. Описание на формоизменителните типове при числителните имена в българския език (като част от работата над нормативна граматика). [Description of inflected numeral types in Bulgarian (as applied in the work on a normative grammar)]. – Slavia Meridionalis, 2018, 18. ISSN 2392-2400.

https://doi.org/10.11649/sm.1659

Микова, Л. Езиковата картина на любовта в старобългарския и в чешкия език. [The linguistic picture of love in Old Bulgarian and Czech]. – Съпоставително езикознание, 2018, 1, с. 43 – 54. ISSN 0204-8701.

https://slav.uni-sofia.bg/images/stories/documents/L_Mikova.pdf

Микова, Л. История на кодификацията на бройната форма. [History of Codification of Count Form]. – Български език, 2017, Приложение, с. 114 – 124. ISSN: 0005-4283.

https://www.balgarskiezik.eu/p-2017/L-MIKOVA-full-114-124.pdf

Микова, Л. Форми за множествено число при новите съществителни от мъжки род, заети от английски език [Plural Forms of New Masculine Nouns Borrowed from English]. – Български език, кн. 3, 2016, с. 111 – 114. ISSN 0005-4283.

Conference papers

Желева, Л. Аргументни и предикатни словообразувателни категории, изразявани от форманта -ик в българския език. [Argument and predicate derivational categories, expressed by the formant -ик in Bulgarian]. – В: Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2021). I том. София, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2021, с. 67 – 72. ISSN 2683-118Х.

https://ibl.bas.bg/wp-content/uploads/2021/06/07_Zheleva_Sbornik_tom_1.pdf

Желева, Л. Семантичната структура, разглеждана като предикатно-аргументна структура, на производните съществителни имена „началник“ и  „изповедник“ в синхрония и диахрония. [The semantic structure of the derived nouns началник and изповедник as a predicate-argument structure in synchrony and diachrony]. – В: Климентови четения за млади изследователи. Т. 2. София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2021, с. 70 – 76. ISBN 978-954-07-5141-2.

Желева, Л. За обхвата на аргументните позиции Агенс и Експериенцер и някои проблемни моменти при разграничаването им. . [On the Range of the Argument Positions Agent and Experiencer and Some Problems with their Distinction]. – В: Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2020). I том. София, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2020, с. 126 – 132. ISSN 2683-118Х. https://ibl.bas.bg/wp-content/uploads/2020/07/PROCEEDINGS_IBLCONF2020_vol1a.pdf

Микова, Л. Владеене на правилото за употреба на формите „кого“, „когото“, „някого“, „никого“ – самооценка и действително езиково поведение на носителите на езика. [Knowledge of the Rule for the Use of the Forms кого, когото, някого, никого – Self-Assessment and Actual Linguistic Conduct of Native Speakers]. – В: Доклади от Конференцията с международно участие на тема „Езикови нагласи и книжовен език“ (София, 17 – 18 септември 2019 г.). София, Институт за български език, 2019, с. 132 – 142. ISBN 978-619-90884-0-1.

https://ibl.bas.bg/wp-content/uploads/2019/10/Sbornik-Ezikovi-naglasi-i-knizhoven-ezik-2019.pdf

Станчева, Р., М. Томов, Н. Паскалев, И. Кунева, Л. Микова. Формално описание на инвентара от граматични средства в българския език (като етап от разработването на нормативна граматика). [Formal Description of an Inventory of Grammatical Tools in Bulgarian (as a Stage of the Development of Normative Grammar)]. – В: Доклади от Международната юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 15 – 16 май 2017 година). Част втора. София, Институт за български език, 2017, с. 107 – 112. ISBN 978-954-924-899-9.

https://ibl.bas.bg/Proceedings_IBL_Conference_2017_Volume_II.pdf

Микова, Л. Домашни и заети думи в чешкия език [Native and Borrowed Words in Czech]. – В: Библиотека на Международния филологически форум [онлайн]. 28.09.2016. https://philol-forum.uni-sofia.bg/words-in-czech-language/