БГ
Home » News » Девети форум „Българска граматика“

Девети форум „Българска граматика“

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ и Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките Ви канят да вземете участие в Деветия форум „Българска граматика“ на тема „Учението за частите на речта – традиция и перспективи“.

Форумът ще се проведе на 20 и 21 октомври 2022 г. в зала „Проф. Александър Теодоров-Балан“ на Института за български език при БАН, бул. „Шипченски проход“ № 52.

Форумът се посвещава на един от най-големите съвременни български езиковеди – проф. д.ф.н. Иван Костадинов Куцаров.

Темата предполага разглеждане на широк кръг от въпроси, свързани с класически и нови подходи в граматиката: 1) кореспонденция между традиционното деление на части на речта и съвременните постановки; 2) принципи за разделяне на думите по части на речта; 3) класовете думи в морфологията и синтаксиса; 4) класовете думи в дескриптивните, структурните и функционалните граматики.

Повече информация за Форум „Българска граматика“