Home » Zhaneta Todorova Zlateva, Assist.

Zhaneta Todorova Zlateva, Assist.

General Information

Assistant Professor

Department of Modern Bulgarian Language

Research interests:

  • History of Bulgarian Standard Language
  • Comparative Linguistics of the Slavic Languages

Education and professional experience

Education and professional experience

2009 – 2014: М.А. in Slavic Studies, Faculty of Slavic Studies, Sofia University

2015 – 2017: PhD student, Department of Modern Bulgarian Language, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

2017 – 2018: Philologist, Department of Modern Bulgarian Language, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

2018 – ongoing: Assistant Professor, Department of Modern Bulgarian Language, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

Research

Research projects

Research of the Public Attitudes and the Valuable Orientations to the Contemporary Bulgarian Standard Language as a Factor by the Codification of its Norms (2017- 2018), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, funded by the National Science Fund, member of the research team

Publications

Златева, Ж. Диалектическият подход към езика в Теорията за книжовните езици на Пражкия лингвистичен кръжок. [Dialectical Approach to Language in the Theory of Standard Languages of the Prague Linguistic Circle]. (под печат)

Златева, Ж. Дублетността като инструмент на кодификаторската практика. [Doublets as an Instrument in the Codification Practice]. (под печат)

Златева, Ж. Търсенето като творчески принцип в прозата на Даниела Ходрова и Силвие Рихтерова [Seeking as a Creative Principle in the Prose of Daniela Hodrova and Sylvie Richterova]. – Национални студентски бохемистични четения – 2014 г., Пловдив, 2016, с. 197 – 203.

Златева. Ж. Съществителните Pluralia tantum в чешки и български от когнитивен аспект. [Pluralia Tantum Nouns in Bulgarian and Czech Languages from Cognitive Viewpoint] – Homo bohemicus, 2012, 2, с. 105 – 112.