БГ
Home » Yoanna Kirilova, Assoc. Prof., Ph.D.

Yoanna Kirilova, Assoc. Prof., Ph.D.

General Information

Associate Professor, PhD

Department of Ethnolinguistics

Research interests:

  • ethnolinguistics

Education and professional experience

Education and professional experience

1989 – 1995: М.А. in Slavic Studies, Faculty of Slavic Studies, Sofia University “St. Kliment Ohridski”

1995 – 1998: Specialist, Institute for Bulgarian Language “Prof. L. Andreychin“, BAS

1996: English course (С2), Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Department for Language Teaching and International Students

1998 – 2001: Рh.D. student – Institute for Bulgarian Language “Prof. L. Andreychin”, BAS

2001 – 2004: Specialist, the Department for Bulgarian Dialectology and Linguistic Geography, Institute for Bulgarian Language “Prof. L. Andreychin”, BAS

2004: Ph.D., thesis: Пастирската терминология в Софийско (The Shepherd Terminology in Sofia Arеa). Institute for Bulgarian Language “Prof. L. Andreychin”, BAS

2004 – 2010: researcher III-I rank, The Department for Bulgarian Dialectology and Linguistic Geography, Institute for Bulgarian Language “Prof. L. Andreychin”, BAS

2010 – 2019: Assitant Professor, Ethnolinguistics, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

2019 – ongoing: Associate Professor, Ethnolinguistics, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

Research

Research projects

2016 – 2019 Ethno-linguistic dictionary of the folk medicine (second stage) – Institute on Bulgarian language, BAS, Participant

2015 – 2017 A Model of Comparative Research of the Culture in Bulgarian and Slovak Language – A Project together with the Institute on Slavonic philology „Yan Stanislav” at SAS. Participant

2013 – 2016 Ethno-linguistic dictionary of the folk medicine (first stage) – Institute on Bulgarian language, BAS, Participant

2012-2014 Language and Culture in the Age of Globalization – A Project with RAS’ partnership. Participant

2012-2014 Elecronical Resources for Teaching Bulgarian Language – A Project of Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Department for Language Teaching and International Students. Consultant

2012-2014 Noted Bibliography in Ethnolinguistics – Institute on Bulgarian language, BAS,Participant

2012-2014 Elecronical Archive „Език. Етнос. Култура“ (Language. Еthnos. Culture) – Institute for Bulgarian Language, BAS. Participant

2012-2014 The Mind in the Bulgarian Picture of the World. Part of the project Language. Еthnos. Culture – Institute for Bulgarian Language, BAS. Participant

2009 -2010 Computer and Interactive Means for Historical and Linguistic Study – A project together with the Sofia University “St. Kliment Ohridski”. Participant

2009 – 2011 The concept of familiar – alien in Bulgarian Language – A project with RAS’ partnership. Participant

2006 – 2008 The Vision for the World in Bulgarian Proverbs – A project with RAS’s partnership. Participant

Membership in orgnization and programme committees

Scientific Conference “The Bulgarian Language – Ancient, Contemporary, United”, dedicated to the 80the anniversary of Prof. Blagoi Shklifov, Sofia, Bulgaria, 26. 10. 2016 – 28. 10. 2016, member of the organizing committee

Publications

Monographs

Кирилова, Й. Представата за ума в българската картина за света. София: ДиоМира, 2017 – под печат. [The Mind in the Bulgarian Picture of the World. Sofia: Publishing House DioMira, 2017]

Кирилова, Й. Пастирската терминология в Софийско. Велико Търново: Знак’94, 2011. 274 с. ISBN 978-954-8305-08. [The Shepherd Terminology in Sofia arеa. Veliko Tarnovo: Publishing House Znak’94, 2011, 274, p. ISBN 978-954-8305-08.]

Chapters in edited volumes

Кирилова, Й. Бинарната опозиция свой – чужд в българската култура и език. НАЦИД 9400 149 НД 5/, 2013 [The Binary Opposition Own: Foreign in the Bulgarian Culture and Language]

Кирилова, Й. Концепты друг – враг в болгарской языковой картине мира. – В: Славянский мир в третьем тысячелетии. Москва: ООО “Демиург-АРТ”, 2013, с. 254 – 283. ISSN-10: 5-7576-0275-9. [The Concepts ‘friend’ – ‘enemy’ in the Bulgarian Picture of the World. – In: The Slavic World in the Third Millennium. Moscow: OOO “Demiurg-Art”, 2013, p. 254 – 283. ISSN-10: 5-7576-0275-9]

Кирилова, Й. Гендерные характеристики концепта ум в болгарской паремиологии. – В: Славянский мир в третьем тысячилетии. Славянские народы векторы взаимодействия в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе. Москва: 2010, ООО “Демиург-АРТ”, с. 420 – 432. ISSN 5-7576-0217-1. [The Gender Characteristics of the Concept Mind in the Bulgarian Paremiology. – In: The Slavic People Vectors in the Relationships in the Central, East and Sud-East Europe. Moscow: OOO “Demiurg-Art”, p. 420 – 432. ISSN 5-7576-0217-1.]

Articles in journals

Кирилова, Й. Концепт и езикова картина на света. [Concept and Language Picture of the World]. – Български език, 2017, кн. 1, с. 67 – 80. ISSN 0005-4283.
Кирилова, Й. Антропоморфизмът на ума в българските пословици и поговорки. [The Anthtopomorphism of the Mind in the Bulgarian Proverbs] – Българска реч, кн. 1, 2016, с. 73 – 82. ISSN 1310-733Х.

Кирилова, Й. Концептът сърце според българската паремиология. [The Concept of Heart in the Bulgarian Proverbs] – Електронно списание „Дзяло“, кн. 5, 2015. ISSN 1314-9067.
(//www.abcdar.com/magazine/V/Kirilova_1314-9067_V.pdf).

Кирилова, Й. Когнитивната метафора сърце – човек в българската паремиология. [The Cognitive Metaphor Heart – Оbject in the Bulgarian Proverbs]. – Известия на Института за български език. 2014, кн. 27, с. 175 – 183. ISSN 0323-9934.

Кирилова, Й. Концептът сърце според българската паремиология. [The Concept Heart in the Bulgarian Proverbs]. – Български език и литература, 2014, кн. 5, с. 471 – 479. ISSN 0323-9511.

Кирилова, Й. Старостта като последен етап от житейския път на човека. [The Senity – the Last Age Stage of the Human Life]. – Български език, 2013, кн. 2, с. 75 – 88. ISSN 0005-4283.

Кирилова, Й. Онтологични метафори за ума в Тихонравовия дамаскин. [Ontological Metaphors of the Mind in the Tihonravov’s Damaskin] – Български език и литература, 2013, кн. 5, с. 474 – 482. ISSN 0323-9511.

Кирилова, Й. Структурни и ориентационни метафори за ума в Тихонравовия дамаскин. [Structural and Orientative Metapfors in the Tihonravov’s Damaskin] – Български език, 2012, кн. 2, с. 59 – 66. ISSN 0005-4283.

Кирилова, Й. Отношението между концептите ум и щастие в българската паремиология II. [Relationship between the Concepts of Mind and Happiness in the Bulgarian Proverbs] – Български език, 2011, кн. 1, с. 50 – 56. ISSN 0005-4283.

Кирилова, Й. Отношението между концептите ум и щастие в българската паремиология I. [Relationship between the Concepts of Mind and Happiness in the Bulgarian Proverbs] – Български език, 2010, кн. 4, с. 68 – 76. ISSN 0005-4283.
Кирилова, Й. Концептът ум в българската езикова картина на света. [The Concept Mind in the Bulgarian Picture of the World] – Български език, 2009, кн. 2, с. 67 – 77. ISSN 0005-4283.

Кирилова, Й. Концептът ум и жената според българската паремиологична картина на света. [The Concept Mind and the Woman according to Bulgarian Proverbial Picture of the World ] – Българска реч, 2009, кн. 1-2, с. 88 – 94. ISSN 1310-733X.

Conference papers

Кирилова, Й. Приносът на проф. д.ф.н. Бл. Шклифов в проучването и съхраняването на българската пастирска терминология. [The Impact of prof. Blagoy Shclifov to the Studyng of the Bulgarian Shepard Terminilogy] – В: Българският език – древен, съвременен, единен. Сборник от докладите от научна конференция посветена на 80-годишнината на проф. д.ф.н. Благой Шклифов, София, България, 26. 10. 2016 г. – 28. 10. 2016 г. – под печат

Кирилова, Й. Метафори при названията на глухарчето (Taraxacum) в славянските езици (по данни на ОЛА) [Metaphorical Names of Taraxacum in the Slavic Languages]. – В: Сборник от международна конференция „Jazyk a kultúra v slovanských súvislostrach“ (5-7 október 2016), Sofia, Bratislava: VEDA, 2016, с. 39 – 49. SK ISBN 978-80-89489-32-9, BG ISBN 978-954-92489-8-2.

Кирилова, Й. Ориентационни метафори за ума в българските пословици и поговорки (в съпоставка с Тихонравовия дамаскин). [Orientative Metapfors of the Mind in the Bulgarian Proverbs in compare with Tihonrav’s Damascin] – В: Актуални проблеми на съвременната лингвистика. Юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. д-р хон. кауза Стефана Димитрова. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, с. 270 – 276. ISBN 978-954-322-872-0.

Кирилова, Й. Онтологични метафори за ума в българските пословици и поговорки (представени и в диахрония чрез съпоставка с Тихонравовия дамаскин). [Ontological Metaphors of the Mind Orientative Metapfors of the Mind in the Bulgarian Proverbs in compare with Tihonrav’s Damascin] В сборник доклади от IX Арнаудови четения (23 – 24.10.2015 г.), приета за печат: 2015.

Кирилова, Й. Онтологичните метафори за сърцето като същност и субстанция, отразени в българските паремии. [Ontological Metaphors of the Heart, presented in the Bulgarian Proverbs] – В: Съвременните измерения на едно научно прозрение. Доклади от Международната научна конференция в чест на 150-ата годишнина от рождението на Ватрослав Облак (1864 – 1896). София: Мултипринт, 2015, с. 164 – 167, ISBN 978-954-362-160-6.

Кирилова, Й. Концептът приятел от старобългарската епоха до наши дни. [The Concept Friend from the Old Bulgarian Age till Nowadays]– В: ЕЗИКЪТ ВЪВ ВРЕМЕТО И ПРОСТРАНСТВОТО, посветена на 100-годишнината от рождението на професор Стойко Стойков. Велико Търново: Знак’94, 2014, с. 457 – 463. ISBN 1314-5401.

Кирилова, Й. Отношението между концепта ум и концепта реч в българската премиология [The Relationship between the Concept of Mind and the Concept of Speech in the Bulgarian Proverbs] – В: Годишник на асоциация Онгъл. т. 11, София: Rod, 2013 с. 127 – 133. ISBN 1311-493Х.

Кирилова, Й. Концептът ум в Тихонравовия дамаскин. [The Concept Mind in the Tihonravov’s Damaskin] – В: Сборник доклади от заключителната конференция по проекта Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания. София: ГРАФИС – Ал. Жеков, 2011, с. 124 – 134. ISBN 978-954-91477-3-1.

Кирилова, Й. Nomina agentis в западнософийския говор. [Nomina agentis in the West Sofia Dialect] – В: Научни изследвания в чест и памет на академик Иван Дуриданов. Сборник с материали от Националната конференция в чест на неговата 85-годишнина на тема „Ономастика. Лексикология. Етимология. Етнолингвистика. Социолингвистика“, София, 9 – 10 май 2005. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, с. 310 – 318. ISBN 978-954-524-530-5.