БГ
Home » Competitions » Current » (Български) Конкурс за академичната длъжност „професор“

(Български) Конкурс за академичната длъжност „професор“

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Български език, за нуждите на Секцията за история на българския език, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в канцеларията на Института, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 5, ст. 504, тел. 02 872–23–02.

Обявата е публикувана в ДВ, в брой 93 от 22.11.2022 г.