БГ
Home » Structure » Bulgarian dialectology and linguistic geography » Researchers » Katerina Draganova Usheva – Senior Assist. Prof., Ph.D.

Katerina Draganova Usheva – Senior Assist. Prof., Ph.D.

General Information

Chief Assistаnt Professor

Bulgarian dialectology and linguistic geography

Phone:02 979-29-65

Research interests:

  • Bulgarian dialectology
  • Historical dialectology
  • Phonetics and phonology
  • linguistic geography
  • Lexicology
  • Morphology

Education and professional experience

Education and professional experience

2016: Ph.D of Bulgarian language, Faculty of Philology, SWU – Neofit Rilski, Blagoevgrad.

07. 2015: specialization, Faculty of Philosophy, University of Ljubljana (Slovenia), Slovenian language course.

2013 – 2016: Ph. D. student in Bulgarian language, Department of Bulgarian language, Faculty of Philology, SWU – Neofit Rilski, Blagoevgrad.

2011 – 2012: Master in Journalism, Faculty of Philology, SWU – Neofit Rilski, Blagoevgrad.

2007 – 2011: Bachelor in Bulgarian philology, Faculty of Philology, SWU – Neofit Rilski, Blagoevgrad.

2017 – ongoing: Chief Assistant Professor, Ph.D., Institute for Bulgarian language, Bulgarian Academy of Sciences

2016 – 2017: Assistant Professor, Ph.D., Institute for Bulgarian language, Bulgarian Academy of Sciences

2011 – ongoing: Part-time Assistant, Department of Bulgarian language, Faculty of Philology, SWU – Neofite Rilski, Blagoevgrad

Research

Research projects

The Dialect Atlases. The Slavic Linguistic Atlas (2016-2017), Institute for Bulgarian language, Bulgarian Academy of Sciences, participant in the project.

Exploring of the Bulgarian dialects on the different linguistic levels (2016-2018), Institute for Bulgarian language, Bulgarian Academy of Sciences, participant in the subtopic of project: Bulgarian Dialect Dictionary.

PhD Center for Studies in Philology (2013-2015), Ministry of Education and Science, Bulgaria – ESF – Faculty of Philology (SWU “Neophyte Rilski”), participant in the project

Publications

Conference papers

Ушева, К. Вокално-консонантното взаимодействие в западнорупския говор на село Горно Драглище. [Vocal and consonantal interaction in the western-rodope dialect of Gorno Draglishte] – В: Традиционни филологически четения. „Югозападен университет 2013“. Благоевград: Университетско издателство ЮЗУ „Н. Рилски“, 2013, с. 172 – 182. ISBN 978-954-680-909-4.

Ушева, К. Темброва характеристика на редукцията в южната част на ятовата изоглосна зона (върху материал за редукция на гласната о). [Timbre characteristics of the vowel reduction in the southern part of ѣ-issoglotic zone (vowel reduction of o)] – В: Докторантски сборник. Благоевград: Университетско издателство ЮЗУ „Н. Рилски“, 2013, с. 110 – 121. ISBN 978-954-680-910-0

Ушева, К. Изоглоси, оформени от застъпниците на стб. ѣ във фономорфологични позиции. [Isoglosses of the vowels ê, ’a, e < ѣ in the phono-morphological positions] – В: Светлият път на словото. Сборник с доклади от Шестнадесетата национална конференция за студенти и докторанти. Пловдив, 2014. Пловдив: Контекст, 2015, с. 58 – 66. ISBN 978-954-8238-55-7.

Ушева, К. Ятовите изоглоси в силна позиция. [The ѣ-isoglosses in a stressed position] – В: Научни перспективи на съвременната българистика. Материали от международната конференция по случай 60 години от основаването на специалност „българска филология“ в университета „Лоранд Йотвьош“, Будапеща, 2014. Будапеща: Български културен форум, 2015 с. 295 – 301. ISBN 978-963-12-2873-1.

Ушева, К. Вокалните прегласи в южната част на ятовата изоглосна област (върху материал от разложкия говор). [The changes in vowels in the southern part of ѣ-issoglotic zone (based on the speech of Razlog)] – В: Научният еверест – мечта или реалност. София: Авангард Прима, 2015, с. 13 – 18. ISBN 978-619-160-477-7.

Ушева, К. За така наречената „основна“ ятова изоглоса. [For so-called “basic ѣ-isogloss”] – В: Професор Иван Кочев – живот, отдаден на езикознанието. Юбилеен сборник. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2016, с. 82 – 87. ISBN 978-954-322-852-2.