Home » Structure » Bulgarian Terminology and Terminography » Researchers » Senior Assist. Prof. Ekaterina Petkova

Senior Assist. Prof. Ekaterina Petkova

General Information

Chief Assistant Professor

Department of Terminology and Terminography

Phone: +359 2 979 29 52

Research interests:

  • Terminology
  • Terminography
  • Translation
  • Lexical Semantics

Education and professional experience

Education and professional experience

1988 – 1994: М.А. in Slavic Studies (Polish and Bulgarian Philology, Faculty of Slavic Studies, Sofia University “St. Kliment Ohridski”

2002 – 2010: Research Assistant, Department of Terminology and Terminography, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

2007 – 2009: PhD Student, Department of Terminology and Terminography, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

2009: PhD, Department of Terminology and Terminography, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

2010 – 2011: Researcher IInd rankt, Department of Terminology and Terminography, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

2011 – ongoing: Chief Assistant Professor, Department of Terminology and Terminography, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

Research

Research projects

Terminological Practice: Subproject “Language and Mathematics – the Language of Mathematics” (2016 – 2018), Department of Terminology and Terminography, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

Terminological Practice: Subproject “Dictionary of Basic Terms in Bulgarian science. Vol. 5. Economics” (2015 – 2018), Department of Terminology and Terminography, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Terminological Practice: Subproject “Electronic Databases – Economics, Scientific Lexis and Bibliography on Terminology” (2015 – 2017), Department of Terminology and Terminography, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, project coordinator

Computer-assisted Approaches to Lexicography for Slovak and Bulgarian Dictionaries and Reference Sources (2015 – 2017), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, collective EBR project in cooperation with the Institute for linguistics “L. Štur”, Slovak АS, member of the research team

Terminological Practice: Subproject “Dictionary of Basic Terms in Bulgarian Science. Vol. 4. Ecology” (2011 – 2014), Department of Terminology and Terminography, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Terminological Practice: Subproject “In Aid of Practice – Expert Information at Requests of Persons, Institutions and Organizations” (2011 – 2013), Department of Terminology and Terminography, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Terminological Practice: Subproject “Common Archive of the Scientific Lexis” (2011 – 2013), Department of Terminology and Terminography, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, project coordinator

Terminological Practice: Subproject “Terminological Archives of Particular Scientific Domains – Economics, Engineering Sciences, Mathematics, Bibliography on Terminology, Political Sciences and European Integration ” (2011 – 2013), Department of Terminology and Terminography, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, project coordinator

Bulgarian-Polish Lexical Parallels (2012 – 2014), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, collective EBR project in cooperation with the Institute for Slavic studies, Polish АS, member of the research team

Computer-assisted Approaches to Lexicography for Slovak and Bulgarian Dictionaries and Reference Sources (2012 – 2014), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, collective EBR project in cooperation with the Institute for linguistics “L. Štur”, Slovak АS, member of the research team

Semantic Networks Conceptual Formal Representation (2011-2013), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Dictionary of Basic Terms in Bulgarian Science. Vol. 3. Social and Political Sciences – Global History, Bulgarian History, Law and Ethics” (2007 – 2009), Department of Terminology and Terminography, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Dictionary of Basic Terms in Bulgarian Science. Vol. 2. “Humanities – Linguistics and Bulgarian Language, Literary Science and Bulgarian Literature, Philosophy, Logics, Psychology, Theory of Art” (2005 – 2007), Department of Terminology and Terminography, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Dictionary of Basic Terms in Bulgarian Science. Vol. 1. Natural Sciences – Astronomy, Biology, Physics, Physical Geography, Chemistry” (2005 – 2007), Department of Terminology and Terminography, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Membership in scientific organizations and research groups

Union of Scientists in Bulgaria, member (2011 – ongoing)

Membership in organization and programme committees

Round Table on the topic “The State of the Criticism in the Field of Science”, Sofia, Bulgaria, 18th November 2015, member of the Organizing Committee

Round Table on the topic “The Plagiarism in the Science”, Sofia, Bulgaria, 12th November 2014, member of the Organizing Committee

Publications

Monographs

Попова, М., А. Христова, Б. Попов, Е. Петкова, К. Симеонова, М. Симеонова, С. Колковска. Терминологично-енциклопедичен речник по обществено-политически науки [Social and Political Sciences Terminology Dictionary]. София: Издателство „Наука и изкуство“, 2012. 526 с. ISBN 978-954-02-0324-9.

Попова М., Б. Попов, Е. Петкова, К. Симеонова, А. Христова. Терминологичен речник по хуманитарни науки [Humanities Terminology Dictionary]. София: Издателство „Наука и изкуство“, 2007. 498 с. ISBN 978-954-02-0308-9.

Попова М., С. Колковска, Г. Димитрова, А. Христова, Е. Петкова. Терминологичен речник по природни науки [Natural Sciences Terminology Dictionary]. София: Издателство „Наука и изкуство“, 2006. 463 с. ISBN 978-954-02-0304-1.

Петкова, Е. Взаимоотношение между терминологична и общоупотребима лексика (в посока към терминологизация) [Interrelation Between Terminology and Lexis in General Use (in Direction to Termonologization)]. София: Издателство „Скала принт“, 2013. 329 с. ISBN 978-954-92827-4-0.

Chapters in edited volumes

Петкова, Е. Представяне на вътрешносистемните отношения в терминологията в различни видове електронни терминологични ресурси [Representation of the Internal-systematic Relations in Terminology in Different Types of Electronic Terminological Resources]. ‒ В: Лексикографията в началото на XXI век. Доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология (София, 15 – 16 октомври 2015 г.). София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, с. 591 – 598. ISBN 978-954-322-875-1.

Петкова, Е. Отразяване на понятийно-семантичната системност в терминологията в макроструктурата на терминологична база знания [Representation of the Conceptual-semantic Systematicity in Terminology in the Macrostructure of a Terminological Knowledge Base]. – В: За словото. Юбилеен сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Е. Пернишка. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, с. 222 – 230. ISBN 978-954-322-835-5.

Петкова, Е. Специфични особености на терминологичното значение [Specific Characteristics of the Terminological Meaning]. – В: Магията на думите. Езиковедски изследвания в чест на проф. д.ф.н. Лилия Крумова – Цветкова. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2012, с. 195 – 202. ISBN 978-954-322-521-7.

Петкова, Е. Използване на информационни технологии за целите на терминологията [Application of Information Technology for Terminology Purposes]. – In: Cross-linguistic Interaction: Translation, Contrastive and Cognitive Studies. Liber Amicorum in Honour of Prof. Bistra Alexieva, published on the occasion of her eightieth birthday. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, p.p, 456 – 466. ISBN 978-954-07-3689-1.

Articles in journals

Петкова, Е. Представяне на класификационната системност в терминологията в макроструктурата на формализирана терминологична база знания [Representation of the Classificational Systematicity in Terminology in the Macrostructure of a Terminological Knowledge Base]. – Български език, (63) 1, 2016, с. 24 – 31. ISSN 0005-4283.

Stoykova, V., Е. Petkova. Automatic Extraction of Mathematical Terms for Precalculus. – In: A. Karahoca and S. Kanbul (eds.) 2012. Procedia Technology, vol. 1, Elsevier, рр. 464 – 468. ISSN 2212-0173.

Петкова, Е. Терминологията и терминографията в Института за български език [Terminology and Terminography in the Institute for Bulgarian Language]. – В: Списание на БАН, София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2012, кн.6, с. 50 – 53. ISSN 0007-3989.

Петкова, Е. Особености при използването на информационни технологии в терминологията [Peculiarities in the Application of Information Technologies for Terminology purposes]. – В: Многообразие в единството, София: Издание на Съюза на учените в България, 2012, кн. 1, София. ISSN 1314-0825. //tksi.org/SUB/Broj2012.htm.

Петкова, Е., К. Симеонова. Мария Попова – етапни постижения в развитието на българската терминологична наука [Maria Popova – a New Stage in the Development of Terminological Studies in Bulgaria]. – В: Многообразие в единството, София: Издание на Съюза на учените в България, 2011, кн. 1, с. 74 – 78. ISSN 1314-0825.

Петкова, Е. Термини думи, получени от названия на животни [Single-word Terms Derived from Designations of Animals]. – В: Многообразие в единството, София: Издание на Съюза на учените в България, 2011, кн. 1, с. 100 – 104. ISSN 1314-0825.

Петкова, Е. Терминологизация – значение и дефиниция [Terminologization – Meaning and Definition]. – В: Многообразие в единството, София: Издание на Съюза на учените в България, 2011, кн. 2, с. 88 – 92. ISSN 1314-0825.

Петкова, Е. Терминологизация, детерминологизация и ретерминологизация [Terminologization, Determinologization and Reterminologization]. – В: Многообразие в единството, София, 2010, кн. 1, с. 50 – 55. ISSN 1314-0825.

Петкова, Е. Мотивационните признаци ‘свойство’ и ‘качество’ при терминологизацията чрез метафора [The Motivation Features ‘Characteristics’ and ‘Quality’ in the Process of Terminologization by Metaphor]. – Лексикографски преглед, София, 2009, бр. 9, с. 65 – 73. ISSN 1311-347X.

Петкова, Е. Взаимоотношение между основни географски термини и общоупотребими думи с еднаква звукова форма [A Relationship between Basic Geographic Terms and Words in General Use with an Identical Sound Form]. – Български език, 2005, кн. 1, с. 81 – 91. ISSN 0005-4283.

Conference papers

Петкова, Е. Особености при изграждането на няколко вида електронни терминологични ресурси [Peculiarities in Creation of Few Types Electronic Terminological Resources]. – В: Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Сборник доклади от научната конференция с международно участие в чест на 80-годишнината на проф. Славчо Петков, ЮЗУ „Неофит Рилски“, 9 – 10 май 2013. Благоевград: УИ „Неофит Рилски“, 2013, с. 284 – 290. ISBN 978-954-680-908-7.

Петкова, Е. Модели на терминологизация въз основа на метонимия [Models of Terminologization by Metonymy]. – В: 50 години – врата към образованието и прозорец към света. Сборник доклади от Юбилейната научна конференция по случай 50-годишнината от основаването на Департамента за езиково обучение – ИЧС, София, 14 – 15 юни 2013 г. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2013, с. 145 – 153. ISBN 978-954-07-3610-5.

Петкова, Е. Видове електронни терминологични ресурси и възможности за тяхната употреба [Types of Electronic Terminological Resources and Ways of Their Usage]. – В: 70 години българска академична лексикография. Доклади от Шестата национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология, 24 – 25 октомври 2012 г. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2013, с. 329 – 334. ISBN 978-954-322-578-1.

Петкова, Е. Някои случаи на терминологизация чрез метонимия [A Few Cases of Terminologization by Metonymy]. – В: Лексикографията в европейското културно пространство. Материали от Петата национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология, София, 19 – 20 октомври 2009 г., Велико Търново: ИК „Знак’94“, 2010, с. 407 – 415. ISBN 978-954-8305-10-5.

Петкова, Е. Признакът ‘форма’ като мотивационен признак при терминологизацията чрез метафора [The Feature ‘Shape’ as a Motivating Feature in Terminologization by Metaphor]. – В: Научни приноси в памет на проф. Константин Попов. Велико Търново: ИК „Знак’94“, 2007, с. 98 – 103. ISBN 978-954-8709-82-8.

Петкова, Е. Структурна характеристика на терминологизацията в българския език [Structural Characterization of the Terminologization in Bulgarian Language]. – В: Лексикографията и лексикологията в съвременния свят. Велико Търново: ИК „Знак 94“, 2007, с. 323 – 331. ISBN 978-954-8709-76-7.