Home » Structure » Bulgarian Terminology and Terminography » Researchers » Kristiana Simeonova – Senior Assist. Prof., Ph.D.

Kristiana Simeonova – Senior Assist. Prof., Ph.D.

General Information

Chief Assistant Professor

Department of Terminology and Terminography

Phone: +359 2 979 29 52

Research interests:

  • Terminology
  • Terminography
  • Translation
  • Lexical Semantics

Education and professional experience

Education and professional experience

1978 ‒ 1983: National School for Ancient Languages and Cultures

1983 ‒ 1988: М.А. in Slavic Studies (Bulgarian Philology), Faculty of Slavic Studies, Sofia University “St. Kliment Ohridski”

1998 ‒ 2004: Research Assistant, Department of Bulgarian Dialectology and Linguistic Geography, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

2004 ‒ 2016: Research Assistant, Department of Terminology and Terminography, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

2016 – PhD, Department of Terminology and Terminography, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

2016 ‒ 2017: Assistant Professor, Department of Terminology and Terminography, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

2017 ‒ ongoing: Chief Assistant Professor, Department of Terminology and Terminography, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

Research

Research projects

Terminological Practice: Subproject “Dictionary of Basic Terms in Bulgarian science. Vol. 5. Economics” (2015 – 2018), Department of Terminology and Terminography, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Terminological Practice: Subproject “Electronic Databases – Economics, Scientific Lexis and Bibliography on Terminology” (2015 – 2017), Department of Terminology and Terminography, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Terminological Practice: Subproject “Terminological Denomination in the Modern Bulgarian Political Terminology” (2011 – 2014), Department of Terminology and Terminography, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Terminological Practice: Subproject “Dictionary of Basic Terms in Bulgarian Science. Vol. 4. Ecology” (2011 – 2014), Department of Terminology and Terminography, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Terminological Practice: Subproject “In Aid of Practice – Expert Information at Requests of Persons, Institutions and Organizations” (2011 – 2013), Department of Terminology and Terminography, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Terminological Practice: Subproject “Common Archive of Scientific Lexis” (2011 – 2013), Department of Terminology and Terminography, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Terminological Practice: Subproject “Terminological Archives of Particular Scientific Domains – Economics, Engineering Sciences, Mathematics, Bibliography on Terminology, Political Sciences and European Integration ” (2011 – 2013), Department of Terminology and Terminography, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Dictionary of Basic Terms in Bulgarian Science. Vol. 3. Social and Political Sciences – Global History, Bulgarian History, Law and Ethics” (2007 – 2009), Department of Terminology and Terminography, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Dictionary of Basic Terms in Bulgarian Science. Vol. 2. Humanities – Linguistics and Bulgarian Language, Literary Science and Bulgarian Literature, Philosophy, Logics, Psychology, Theory of Art” (2005 – 2007), Department of Terminology and Terminography, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Membership in scientific organizations and research groups

Union of Scientists in Bulgaria, member (2008 – ongoing)

Bulgarian Lexicographic Society, member (2012 – ongoing)

International Sociolinguistic Society, member (2012 – ongoing)

Membership in organization and programme committees

Round Table on the topic „The State of the Criticism in the Field of Science”, Sofia, Bulgaria, 18th November 2015, member of the Organizing Committee

Round Table on the topic „The Plagiarism in the Science”, Sofia, Bulgaria, 12th November 2014, member of the Organizing Committee

Publications

Monographs

Симеонова, К. Терминологичната номинация в съвременната българска политическа терминология [Terminological Denomination in the Modern Bulgarian Political Terminology]. София: Издателство „Пропелер“, 2016. 230 с. ISBN 978-954-392-401-1.

Попова, М., А. Христова, Б. Попов, Е. Петкова, К. Симеонова, М. Симеонова, С. Колковска. Терминологично-енциклопедичен речник по обществено-политически науки [Social and Political Sciences Terminology Dictionary]. София: Издателство „Наука и изкуство“, 2012. 526 с. ISBN 978-954-02-0324-9.

Попова М., Б. Попов, Е. Петкова, К. Симеонова, А. Христова. Терминологичен речник по хуманитарни науки [Humanities Terminology Dictionary]. София: Издателство „Наука и изкуство“, 2007. 498 с. ISBN 978-954-02-0308-9.

Chapters in edited volumes

Петкова, Е. Представяне на вътрешносистемните отношения в терминологията в различни видове електронни терминологични ресурси [Representation of the Internal-systematic Relations in Terminology in Different Types of Electronic Terminological Resources]. ‒ В: Лексикографията в началото на XXI век. Доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология (София, 15 – 16 октомври 2015 г.). София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, с. 591 – 598. ISBN 978-954-322-875-1.

Петкова, Е. Отразяване на понятийно-семантичната системност в терминологията в макроструктурата на терминологична база знания [Representation of the Conceptual-semantic Systematicity in Terminology in the Macrostructure of a Terminological Knowledge Base]. – В: За словото. Юбилеен сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Е. Пернишка. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, с. 222 – 230. ISBN 978-954-322-835-5.

Петкова, Е. Специфични особености на терминологичното значение [Specific Characteristics of the Terminological Meaning]. – В: Магията на думите. Езиковедски изследвания в чест на проф. д.ф.н. Лилия Крумова – Цветкова. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2012, с. 195 – 202. ISBN 978-954-322-521-7.

Петкова, Е. Използване на информационни технологии за целите на терминологията [Application of Information Technology for Terminology Purposes]. – In: Cross-linguistic Interaction: Translation, Contrastive and Cognitive Studies. Liber Amicorum in Honour of Prof. Bistra Alexieva, published on the occasion of her eightieth birthday. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, p.p, 456 – 466. ISBN 978-954-07-3689-1.

Articles in journals

Симеонова, К. За някои продуктивни модели на терминообразуване в съвременната българска политическа терминология [About Some Productive Models of Term-Formation in the Modern Bulgarian Political Terminology]. ─ В: Развитие и креативност. София, 2010, с. 40 – 50. ISSN 1314-0825.

Симеонова, К. За някои активни словообразувателни процеси в съвременната българска политическа терминология [About Some Active Word-Formation Processes in the Modern Bulgarian Political Terminology]. ─ В: Магията на думите. Езиковедски изследвания в чест на проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова. София, 2012, с. 203 – 213. ISBN 978-954-322-521-7.

Симеонова, К. За някои политически метафори, използвани в съвременния български политически дискурс [About Some Political Metaphors Used in the Modern Bulgarian Political Discourse]. ─ В: Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Сборник, посветен на 80-годишнината на проф. Славчо Петков. Благоевград, 2013, с. 291 – 297. ISBN 978-954-680-908-7.

Симеонова, К. За някои промени в социалната оценка и отношението на обществото към термините [About Some Changes in the Social Evaluation and the Attitude of the Society to Terms]. ─ В: Езикът във времето и пространството. Проблеми на социолингвистиката, т. 11, посветен на 100-годишнината от рождението на проф. Стойко Стойков, София, 2014, с. 464 – 469. ISSN 1314-5401.

Симеонова, К. За някои съвременни предизвикателства пред българската терминологична лексикография [About Some Recent Challenges for Bulgarian Terminological Lexicography]. ‒ В: Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Сборник в чест на 80-годишнината на проф. Иван Кочев. Благоевград, 2015, с. 278 – 283. ISBN 978-954-00-0004-2.

Симеонова, К. За някои тенденции в развитието на съвременната българска политическа терминология [About Some Tendencies in the Development of the Modern Bulgarian Political Terminology]. ‒ В: Езиковата ситуация ‒ състояние и тенденции. Проблеми на социолингвистиката, т. 12, посветен на 75-годишнината на акад. Михаил Виденов. София, 2016, с. 151 – 158. ISSN 1314-5401.

Симеонова, К. За лексикографското представяне на термините в Терминологичен речник по екология и опазване на околната среда [About the Lexicographical Presentation of the Terms in the Ecology and Environmental Science Terminology Dictionary]. ‒ В: За словото ‒ нови търсения и подходи. Сборник, посветен на 80-годишнината на чл.-кор. проф. д. ф. н. Емилия Пернишка. София, 2016, с. 231 – 236. ISBN 978-954-3229835-5.

Articles in journals

Симеонова, К. Проблеми на речниковата статия в Терминологичен речник по хуманитарни науки [Problems of the Dictionary Entry in the Humanities Terminology Dictionary]. ─ Лексикографски преглед, брой 9, 2009. ISSN 1311-347Х.

Симеонова, К. За терминологизацията в българската обществено-политическа лексика [About the Terminologization in the Modern Bulgarian Political Lexis]. ─ Наука, кн. 4, 2011, с. 40 – 44. ISSN 0861-3362.

Симеонова, К. За някои параметри на терминологичната номинация в съвременната българска политическа терминология [About Some Parameters of the Terminological Denomination in the Contemporary Bulgarian Political Terminology]. ─ В: Многообразие в единството, //tksi.org/SUB/, ISSN 1314-0825.

Симеонова, К. За спецификата при терминографското представяне на термините в поредицата от терминологични речници, изработвана в Секцията по терминология и терминография къв ИБЕ [About the Specificity in the Terminographical Representation of the Terms in the Series of Terminological Dictionaries, Compiled in the Department of Terminology and Terminography in IBL]. ‒ Български език, кн. 1, 2016, с. 16 – 24. ISSN 0005-4283.

Conference papers

Симеонова, К. Термини-словосъчетания в съвременната българска политическа терминология [Multi-Word Terms in the Modern Bulgarian Political Terminology]. ─ В: Научни приноси в памет на проф. Константин Попов. Материали от научната конференция „100 години от рождението на проф. Константин Попов“. Велико Търново, 2007, с. 90 – 98. ISBN 978-954-8709-82-8.

Симеонова, К. За някои случаи на терминологизация чрез метафора в съвременната българска политическа терминология [About Some Cases of Terminologization by Metaphor in the Modern Bulgarian Political Terminology]. ─ В: Лексикографията в европейското културно пространство. Материали от Петата национална конференция с международно участие по лексикология и лексикография. Велико Търново, 2010. с. 397 – 407. ISBN 978-954-8305-10-5.

Симеонова, К. За термините, терминологията и въпросите на терминологизацията в съвременната българска обществено-политическа лексика [About Terms, Terminology and Problems of Terminologization in the Modern Bulgarian Political Lexicon]. ─ В: Значим научен принос. Сборник доклади от конференцията на секция „Филологически науки“ към СУБ, проведена на 19.V. 2011 г. и посветена на юбилейни годишнини на изтъкнати наши учени. София, с. 22 – 27. ISSN 1314-0825.

Симеонова, К. За някои случаи на ретерминологизация в съвременната българска обществено-политическа лексика [About Few Cases of Reterminologization in the Modern Bulgarian Political Terminology]. ─ В: сборник доклади от конференция, организирана от секция „Филологически науки“ към СУБ и проведена на 1 – 2 юни 2011 г. София, с.79 – 83. ISSN 1314-0825.

Симеонова, К. Терминологична номинация чрез универбиране в съвременната българска политическа терминология [Terminological Denomination by Means of Univerbation in the Modern Bulgarian Political Terminology]. ─ В: 70 години българска академична лексикография. Сборник с доклади от Шестата национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология. София, 2013, с. 493 – 497. ISBN 978-954-322-578-1.

Симеонова, К. За някои съвременни явления в българския политически дискурс [About Some Recent Phenomena in the Bulgarian Political Discourse]. ─ В: 50 години врата към образованието и прозорец към света. Сборник с доклади от юбилейната научна конференция, посветена на 50-годишнината от основаването на Департамента за езиково обучение (ИЧС). София, 2013, с. 214 – 220. ISBN 978-954-07-3610-5.

Симеонова, К. За структурната характеристика на някои видове термини в съвременната българска политическа терминология [About the Structural Characterization of Some Types of Terms in the Modern Bulgarian Political Terminology]. ─ В: Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки. Сборник с доклади от международната конференция по повод 20-годишнината от създаването на специалността „Славянска филология” в ЮЗУ „Неофит Рилски“. Благоевград, 2015, с. 546 – 553. ISBN 978-954-680-976-6.