БГ
Home » Structure » Modern Bulgarian Language » Researchers » Ruska Stancheva – Prof., Ph.D.

Ruska Stancheva – Prof., Ph.D.

General Information

Professor

Department of Modern Bulgarian Language

Research interests:

  • Standard Language – Norm and Codification
  • Language Policy
  • Descriptive Grammar
  • Normative Grammar

Awards and grants:

Collective Diploma as a successful partner of MDAAR in the Modernization of the Administration in category “Together Forward”. June 23, 2007 under the project ” “Understandable Bulgaria”.

Collective Book Award of the Year for “Spelling and Punctuation of the Bulgarian Language – Basic Rules” 2011 May 15, 2012

Education and professional experience

Education and professional experience

1976 – 1982: М.А. in Slavic Studies, Faculty of Slavic Studies, Sofia University

1988 – 1990: Doctoral Studies, Department of Modern Bulgarian, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

1990 – 1995: Assistant Professor, Department of Modern Bulgarian, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

1995 – 2005: Chief Assistant Professor, Department of Modern Bulgarian, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

2005 – 2022: Associate Professor, Department of Modern Bulgarian, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

2022 – ongoing: Professor, Department of Modern Bulgarian, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

Research

Research projects

Language consultations (ongoing project), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Research about the public attitudes and value orientations to the Standard Modern Bulgarian as a factor in codification of its rules, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, National Science Fund, Manager of the research team

Normative grammar of modern Bulgarian (2016 – 2019), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, Manager of the research team

Contemporary orthographic practice (2015 – 2017), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Official spelling dictionary of Bulgarian language. Enlarged edition, (2007 – 2011), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Bulgarian grammar thought during the first half of the XX century (2012 – 2015), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Bulgarian grammar dictionaries. Dictionary of Bulgarian Verbs (2012 – 2013), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Reverse dictionary of Bulgarian language (2011), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Spelling dictionary of Bulgarian language, (2007 – 2011), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

History of the norms and codification of modern standard Bulgarian (2007 – 2009), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Cyrillic – Latin. Linguistic Investigations and Recommendations (2005 – 2009), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, project partially funded by the Science research Fund, member of the research team

Increasing the knowledge and access to information of the officials in the state administration regarding their work with European legislation, (2008 – 2009),Translation and Revision Center, project funded by Operational Programme Administrative Capacity, member of the research team

Comprehensible Bulgaria – Transliteration of Bulgarian proper names in Latin alphabet (2006 – 2008), Ministry of State Administration and Administrative Reform and Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, project funded by the Ministry of State Administration and Administrative Reform, member of the research team

Bulgarian and Czech Standard Languages in the Information Society Context (2005 – 2007), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences; Institute for Czech Language, Czech Academy of Sciences, member of the research team

Membership in scientific organizations and research groups

Union of Bulgarian Scientists – Philological Department, member (2005 – ongoing)

EALTA – European Association for Language Testing and Assessment,member (2010 – ongoing)

Publications

Monographs

Официален правописен речник на българския език. Глаголи. [Official Spelling Dictionary of Bulgarian Language. Verbs]. София: Просвета, 2016. 991 с. (Изд. на БАН, Институт за български език). ISBN 978-954-01-3154-2. (В съавторство).

Официален правописен речник на българския език [Official Spelling Dictionary of Bulgarian Language]. София: Просвета, 2012. 676 с. (Изд. на БАН, Институт за български език). ISBN 978-954-01-2701-9. (В съавторство)

Правопис и пунктуация на българския език. Основни правила. [Spelling and Punctuation of Bulgarian Language] София, Просвета, 2011. 176 с. (Изд. на БАН, Институт за български език). ISBN 978-954-01-2604-3. (В съавторство).

Обратен речник на българския език. [Reverse Dictionary of Bulgarian Language]. София, Изток – Запад, 2011. ISBN:978-954-321-920-9 (В съавторство)

Станчева, Р. За т. нар. „двувидови“ глаголи в българския език [On the So-Called Dual Aspect Verbs in Bulgarian]. – В: Проблеми на граматичната система на българския език – глагол. Съст. В. Станков. Ред. К. Викторова. С., АИ “Проф. Марин Дринов”, 2009, с. 183 – 218. Поредица „Българско езикознание“. Кн. 5.

Станчева, Р. Кодификаторската практика на първите български научни граматики (върху материал от описанието на имената) [On the Codification Practice of the First Scientific Grammars of Bulgarian (On the Description of Nominals)]. – В: Българите, книжовността, езикът. София. 2008, с. 341–387. Изд. „ЕМАС“.

Chapters in edited volumes:

Станчева, Р. 2014: Анализ на четивната грамотност на учениците [Analysis of the Reading Comprehension of the Students]. – В: Изследване на четивната грамотност на учениците в VІ клас. Анализ на резултатите, с.11 – 27. //www.ckoko.bg/upload/docs/2014-12/Analiz_CKOKUO_FZVC.pdf

Станчева, Р. 2012: Анализ на постиженията на учениците по четене [Analysis of the Reading Comprehension of the Students]. – В: Изследване на четивната и математическата грамотност на учениците в VІ клас. Анализ на резултатите. с. 11 – 29. //www.ckoko.bg/upload/docs/2013-01/Analiz_CKOKUO_20.09.pdf

Articles in journals:

Станчева, Р. Езикови нагласи, кодификаторска практика, правопис [Language Attitudes, Codification Practice, Spelling]. – Български език, 63 (2016), 3, с. 7 – 18. ISSN 0005-4283.

Станчева, Р. Категорията време на глагола в първите научни граматики на българския език (с оглед на значенията на сегашно време) [On the Category of Verb Tense in the First Scientific Grammars of Bulgarian (With Regard to the Senses of the Present Tense)]. – Приложение на сп. „Български език“, 2016, с. 75 – 111. ISSN 0005-4283.

Станчева, Р. Прояви на абревиацията в днешния български език [Abbreviation in the Contemporary Bulgarian Language]. – Български език 62 (2015), 1, с 36 – 50. ISSN 0005-4283.

Станчева, Р. Правописните правила – време за промяна в подхода [Spelling Rules – Is It Time for a Changes?]. – Български език 59 (2012), 1, с. 17 – 23. ISSN 0005-4283.

Станчева, Р. Кодификация на категорията вид на глагола в първите научни граматики на българския език [Codification of the Category of Verb Aspect in the First Scientific Grammars of Bulgarian]. – Приложение на сп. „Български език“, 2011, с. 137 – 150. ISSN 0005-4283.