БГ
Home » Structure » Modern Bulgarian Language » Researchers » Tatyana Aleksandrova, Assoc. Prof., Ph.D.

Tatyana Aleksandrova, Assoc. Prof., Ph.D.

General Information

Associate Professor

Department of Modern Bulgarian Language

Phone: 02-979-29-37

Research interests:

  • history and theory of standard language
  • Bulgarian language grammar
  • language culture
  • norm and codification

Education and professional experience

Education and professional experience

1981 – 1987: М.А. in Bulgarian Studies, Faculty of Slavic Studies, Sofia University

1987 – 1988: graduate in Faculty of Slavic Studies, Sofia University

1989 – 1992: PhD, Department of Modern Bulgarian Language, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

1993 – 1997: researcher, Department of Modern Bulgarian Language, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

1996: PhD, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

1997 – 2007: Associate Researcher, Department of Modern Bulgarian Language, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

2007 – ongoing: Associate Professor, Department of Modern Bulgarian Language, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

Research

Research projects

Language culture and language policy (ongoing project), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Normative grammar of modern Bulgarian (2016 – 2019), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Contemporary orthographic practice (2015 – 2017), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Official spelling dictionary of Bulgarian language. Enlarged edition, (2007 – 2011), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Reverse dictionary of Bulgarian language (2011), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Spelling dictionary of Bulgarian language (2007 – 2011), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Bulgarian grammar thought during the first half of the XX century (2012 – 2015), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Bulgarian grammar dictionaries. Dictionary of Bulgarian verb (2012 – 2013), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

History of the norms and codification of modern standard Bulgarian (2007 – 2009), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Bulgarian and Czech Standard Languages in the Information Society Context (2005 – 2007), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences; Institute for Czech Language, Czech Academy of Sciences, member of the research team

Research projects

Balgarski ezik (Български език) (ISSN 0005-4283), Institute for Bulgarian Language: 2013–2016: member of the editorial board; 2017 – ongoing: editor-in-chief

Publications

Monographs

Александрова, Т., М. Димитрова, В. Мурдаров, Р. Станчева, К. Чаралозова, М. Томов, Н. Паскалев, И. Стоилова, И. Кунева. Официален правописен речник на българския език. Глаголи. [Official Spelling Dictionary of Bulgarian Language. Verbs] Българска академия на науките. Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“. София: Просвета, 2016. 991 с. ISBN 978-954-01-3154-2.

Мурдаров, В., Т. Александрова, Р. Станчева, К. Чаралозова, М. Димитрова, К. Викторова, М. Лакова, П. Костадинова, М. Томов, Н. Паскалев, И. Стоилова, А. Атанасова. Официален правописен речник на българския език [Official Spelling Dictionary of Bulgarian Language] БАН, Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“. София: Просвета, 2012. 676 с. ISBN 978-954-01-2701-9.

Александрова, Т., К. Викторова, М. Димитрова, П. Костадинова, М. Лакова, В. Мурдаров, Н. Паскалев, Р. Станчева, И. Стоилова, М. Томов, К. Чаралозова. Правопис и пунктуация на българския език. Основни правила. [Spelling and Punctuation of Bulgarian Language] БАН, Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“. София: Просвета, 2011. 176 с. ISBN 978-954-01-2604-3

Мурдаров, В., Т. Александрова, М. Димитрова, Р. Станчева, К. Чаралозова, , К. Викторова, М. Лакова, П. Костадинова, М. Томов, Н. Паскалев, А. Атанасова. Обратен речник на българския език [Reverse Dictionary of Bulgarian Language]. БАН, Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“. София, Изток–Запад, София, 2011. 485 с. ISBN 978-954321-920-9.

Chapters in edited volumes

Александрова, Т. Българският книжовен език като националноидентификационен проект през Възраждането [The Bulgarian Literary Language as a Project for Building the National Identity during the Bulgarian National Revival]. – В: Българите, книжовността, езикът. ХІХ – ХХ в. София: Емас, 2008, с. 9−53. ISBN 9789543571621.

Александрова, Т. Семантика на минали страдателни причастия от непреходни глаголи [Semantics of past passive participles]. – В: Проблеми на граматичната система на българския език – глагол. – Българско езикознание, том 5. Академично издателство „Проф. М. Дринов“, София, 2009, с. 219 − 277. ISBN 978-954-322-258-3.

Александрова, Т. За функциите на езика. Новите проекти за езиково законодателство в България и възрожденските практики [On Language Functions. New Projects for Language Legislation in Bulgaria and the Practices during the National Revival]. – В: Закони на/за езика, Хейзъл, София, 2004, с. 30 − 45.

Articles in journals

Александрова, Т. Деепричастието – кодифицирана норма и актуална езикова практика. [Adverbial Participle – Codified Norm and Actual Language Practice]. – Български език, 2016, кн. 3, с. 58 − 69. ISSN 0005 4284.

Чаралозова, К., Т. Александрова, М. Томов. Научните приноси на акад. В. Станков в българското езикознание. [Scientific Contributions of Prof. Valentin Stankov] − Списание на БАН, № 5, 2016, с. 77−82. ISSN 0007-3989.

Александрова, Т. Представяне на причастията в първите български научни граматики от 30-те и 40-те год. на ХХ век. [Prezentation of participles in the First Scientific Grammars of Bulgarian (30s and 40s of the XX century]. – Български език. Приложение, 2015, с. 111−150, ISSN 0005-4283.

Александрова, Т. Употреба на кавички при една група собствени имена – писмена практика и нормализаторска дейност [The Usage of Colons with a Group of Proper Nouns – Written Practice and Normalization]. − Български език, кн. 1, 2015, с. 19−35. ISSN 0005 4284.

Александрова Т. Смислопораждаща и експресивна функция на кавичките [Semantic and Expressive Functions of Quotation Marks]. – Български език, 2013, № 4, с. 35 – 48. ISSN 0005-4283.

Александрова, Т. Употреба на шпация [The Usage of Spaces]. – Български език, 2012, № 1, с. 35 – 42. ISSN 0005-4283.

Александрова, Т. Българският национален език в граматичните и в образователните проекти през ХІХ век [Bulgarian National Language in Grammatical and Educational Projects in XIX Century]. − Български език. Приложение „От любословие към езикознание>, 2011, с. 7 − 24, ISSN 0005-4283.

Александрова, Т. Някои тенденции при употребата на кавичките. [Some Trends in Usage of Quotation Marks] – Език и литература, 2010, кн. 3–4, с. 95 – 101, ISSN 0324-1270.

Александрова, Т. Отношението между книжовния език и диалектите в контекста на проблема за формирането на българската нация през Възраждането [The Relationship between the Literary Language and the Dialects in the Context of the Ptoblem of Nation Formation during the Bulgarian National Revival]. – Български език, 2008, кн. 3, с. 36 − 43. ISSN 0005-4283.

Александрова, Т. Националният език и образователният проект на българите през Възраждането [Bulgarian National Language and Educational Project of Bulgarians duting the Bulgarian Renaissance]. – Език и литература, 2007, № 3−4, с. 129 − 142. ISSN 0324-1270.

Александрова, Т. Повърхнинни реализации на логическата функция Р(р,у) в българския език [Surface Realisations of Logical Functions Р(р,у) in the Bulgarian Language]. – Български език, год. LIII (2006), кн. 4, с. 36 − 52. ISSN 0005-4283.