БГ
Home » Structure » Modern Bulgarian Language » Researchers » Nikolay Paskalev, Assist. Prof., Ph.D

Nikolay Paskalev, Assist. Prof., Ph.D

General Information

Chief Assistant Professor, PhD

Department of Modern Bulgarian Language

Phone: (+359 2) 979 29 59

Research interests:

  • standard Bulgarian
  • grammar
  • language culture
  • pragmatics
  • sociolinguistics

Education and professional experience

Education and professional experience

1992 – 1999: M.A. in Bulgarian Studies, Faculty of Slavic Studies, Sofia University

1995 – 1999: Minor – French Language and Literature, Faculty of Classical and Modern Philology, Sofia University

2005 – 2009: Researcher, Department of Modern Bulgarian Language, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

2009 – ongoing: Chief Assistant Professor, Department of Modern Bulgarian Language, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

Research

Research projects

Language consultations (ongoing project), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Normative grammar of modern Bulgarian (2016 – 2019), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Contemporary orthographic practice (2015 – 2017), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Official spelling dictionary of Bulgarian language. Enlarged edition (2007 – 2011), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Bulgarian grammar thought during the first half of the XX century (2012 – 2015), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Bulgarian grammar dictionaries. Dictionary of Bulgarian verb (2012 – 2013), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Reverse dictionary of Bulgarian language (2011), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Spelling dictionary of Bulgarian language (2007 – 2011), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

History of the norms and codification of modern standard Bulgarian (2007 – 2009), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Cyrillic – Latin. Linguistic Investigations and Recommendations (2005 – 2009), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, project partially funded by the Science research Fund, member of the research team

Increasing the knowledge and access to information of the officials in the state administration regarding their work with European legislation, (2008 – 2009), Translation and Revision Center, project funded by Operational Programme Administrative Capacity, member of the research team

Comprehensible Bulgaria – Transliteration of Bulgarian proper names in Latin alphabet (2006 – 2008), Ministry of State Administration and Administrative Reform and Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, project funded by the Ministry of State Administration and Administrative Reform, member of the research team

Bulgarian and Czech Standard Languages in the Information Society Context (2005 – 2007), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences; Institute for Czech Language, Czech Academy of Sciences, member of the research team

Publications

Dictionaries

Мурдаров. В., М. Димитрова, Т. Александрова, Р. Станчева, К. Чаралозова, М. Томов, Н. Паскалев, И. Стоилова, И. Кунева. Официален правописен речник на българския език. Глаголи. София: Просвета, 2016. 992 с. ISBN 978-954-01-3154-2. [Murdarov, V., M. Dimitrova, T. Alexandrova, R. Stancheva, K. Charalozova, M. Tomov, N. Paskalev, I. Stoilova, I. Kuneva. Spelling dictionary of Bulgarian Language. Verbs. Sofia: Prosveta Publishing House, 2016, 992 p., ISBN 978-954-01-3154-2.]

Мурдаров. В., М. Димитрова, Т. Александрова, Р. Станчева, К. Чаралозова, К. Викторова, М. Лакова, П. Костадинова, М. Томов, Н. Паскалев, И. Стоилова, А. Атанасова. Официален правописен речник на българския език. София: Просвета, 2012. 676 с. ISBN 978-954-01-2701-9. [Murdarov, V., M. Dimitrova, T. Alexandrova, R. Stancheva, K. Charalozova, K. Viktorova, M. Lakova, P. Kostadinova, M. Tomov, N. Paskalev, I. Stoilova, A. Atanasova. Spelling dictionary of Bulgarian Language. Sofia: Prosveta Publishing House, 2012, 676 p., ISBN 978-954-01-2701-9.]

Мурдаров. В., М. Димитрова, Т. Александрова, Р. Станчева, К. Чаралозова, К. Викторова, М. Лакова, П. Костадинова, М. Томов, Н. Паскалев, И. Стоилова. Правопис и пунктуация на българския език. Основни правила. София: Просвета, 2011. 176 с. (Изд. на БАН, Институт за български език). ISBN 978-954-01-2604-3.
[Murdarov, V., M. Dimitrova, T. Alexandrova, R. Stancheva, K. Charalozova, K. Viktorova, M. Lakova, P. Kostadinova, M. Tomov, N. Paskalev, I. Stoilova. Spelling and Punctuation of Bulgarian Language. Basic Rules. Sofia: Prosveta Publishing House, 2011, 176 p., ISBN 978-954-01-2604-3.]

Мурдаров. В., М. Димитрова, Т. Александрова, Р. Станчева, К. Чаралозова, М. Томов, Н. Паскалев, И. Стоилова, А. Атанасова. Обратен речник на българския език. София: Изток-запад, 2011. 485 с. ISBN 9789543219209. [Murdarov, V., M. Dimitrova, T. Alexandrova, R. Stancheva, K. Charalozova, M. Tomov, N. Paskalev, A. Atanasova. Reverse Dictionary of Bulgarian Language. Sofia: East – West Publishing House, 2011, 485 p., ISBN 9789543219209.]

Chapters in edited volumes

Паскалев, Н. Комплиментите, без които (не) можем. [The Compliments, that we can (not) go by]– В: Магията на думите. Езиковедски изследвания в чест на проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“. София, 2012. с. 404 – 410. ISBN 978-954-322-521-7.

Articles in journals

Паскалев, Н. Правопис на личните и притежателните местоимения при изразяване на учтивост [Spelling of Personal and Possessive Pronouns in Expressing Politeness]. – Български език, 2016, № 3, с. 80 – 83. ISSN 0005-4283.

Паскалев, Н. Езикови единици с прагматичен компонент в значението си в първите научни граматики на българския език [Linguistic Elements with Pragmatic Component in its Meaning in the First Scientific Grammars of Bulgarian]. – Български език, 2015, Приложение, с. 174 – 190. ISSN 0005-4283.

Паскалев, Н. За значението на два типа деминутивни глаголи в съвременния български език [On the Meaning of Two Types of Diminutive Verbs in Modern Bulgarian]. – Български език, 2015, № 1, с. 65 – 74. ISSN 0005-4283.

Паскалев, Н. Молбите в съвременния български език – по-учтиво ли е индиректното им изразяване? [Requests in Modern Bulgarian: Are They More Polite in Indirect Form?] – Българска реч, 2015, № 3, с. 23 – 30. ISSN 1310-733Х.

Паскалев, Н. Речев акт и конвенция: за един вид извинения в съвременния български език [Speech Act and Convention: A Type of Apologies in Modern Bulgarian]. – Българска реч, 2015, № 1, с. 46 – 52. ISSN 1310-733Х.

Паскалев, Н. Езикова реализация на извиненията в съвременния български език [Linguistic Expression of Apologies in Modern Bulgarian]. – Българска реч, 2014, № 3, с. 27 – 38. ISSN 1310-733Х.

Паскалев, Н. Семантична структура на една група деминутиви в съвременния български език [Semantic Structure of a Group of Diminutives in Modern Bulgarian]. – Български език, 2013, № 4, с. 77 – 85. ISSN 0005-4283.

Паскалев, Н. Деминутивите като средство за изразяване на учтивост [Diminutives as a Means of Expressing Politeness]. – Български език, 2012, № 1, с. 7 – 16. ISSN 0005-4283.

Паскалев, Н. Комуникативна норма и учтивост (опит за диахронен анализ) [Communication Norm and Politeness (an Attempt at an Diachronic Analysis)]. – Български език, 2011, Приложение, с. 64 – 79. ISSN 0005-4283.

Н. Паскалев. Някои езикови средства за изразяване на неучтивост в съвременния български език [Some Linguistic Means of Expressing Impoliteness in Modern Bulgarian]. – Български език, 2008, № 3, с. 79 – 85. ISSN 0005-4283.

Н. Паскалев. Социална дистанция, статус и речев етикет [Social Distance, Status and Speech Etiquette]. – Български език, 2006, № 3, с. 31 – 37. ISSN 0005-4283.

Н. Паскалев. Социолингвистичен анализ на обръщенията в съвременния български език (във връзка с изразяването на учтивост) [Sociolinguistic Analysis of the Forms of Address in Modern Bulgarian (in Relation to Expressing Politeness)]. – Български език, 2006, № 1, с. 36 – 52. ISSN 0005-4283. []

Паскалев. Н. Учтивостта: начин на употреба [Politeness: Way of Usage]. – Български език, 2004, № 2 – 3, с. 237 – 242. ISSN 0005-4283.

Conference papers

Паскалев, Н. Умалителните глаголи и представянето им в Речника на българския език [Diminutive Verbs and Their Rerpresentation in the Dictionary of Bulgarian Language]. – В: Лексикографията в началото на ХХI в. Сборник с доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология, 15 – 16 октомври 2015 г. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2016, с. 98 – 102. ISBN 978-954-322-875-1.

Паскалев, Н. Метакомуникативните извинения в съвременния български език [Metacommunicative Apologies in Modern Bulgarian]. – В: Трети международен конгрес по българистика, 23 – 26 май 2013 г. Секция „Български език”. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014, с. 108 – 105. ISBN 979-954-07-3833-8.

Паскалев, Н. Глаголът съжалявам в българските тълковни речници [The Verb sazhalyavam in Bulgarian Language Dictionaries]. – В: Лексикографията в европейското културно пространство. Материали от Петата национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология, София, 19 – 20 октомври 2009 г. Велико Търново: ИК „Знак’94”, 2010, с. 153-157. ISBN 978-954-8305-10-5.

Паскалев, Н. Евфемизмите през призмата на учтивостта [Euphemisms as Reflection of Politeness]. – В: Националният език в условията на чужди влияния и глобализация. София: Издателство на съюза на учените в България, 2006, с. 142 – 147. ISBN-10: 954-8329-83-2 ISBN13: 978-954-8329-83-5.