EN
Начало » Проекти » Текущи проекти » Етнокултура и национален комуникативен стил

Етнокултура и национален комуникативен стил

Секция за етнолингвистика

Срок: 2014-2016

Вид на проекта: колективен

Финансиране: бюджетна субсидия

Ръководител: доц. д-р Н. Павлова

Участници: доц. д-р Н. Павлова, гл. ас. д-р Н. Паскалев (ССБЕ), ас. А. Лазарова (извънщатен сътрудник).

Анотация:

В съвременната лингвистика проблемът за връзката между езика и културата е централен. Има различни подходи при изследването на тази връзка. Един от тях е изучаването на човешката реч, която е подчинена на културни правила. Речевото поведение на членовете на една езикова общност има свои националноспецифични особености не само заради различните средства на комуникацията, но и заради различията в механизма на техния избор, предпочитанията и честотата на употреба в едни или други комуникативни ситуации. Националните особености на комуникативното поведение представляват свързани с традицията колективни навици на народа ни, които се проявяват в избора и предпочитанията на едни или други комуникативни стратегии и средства за комуникация (вербални и невербални), в употребата им в процеса на междуличностно взаимодействие, в резултат на което се изработва национален стил на комуникация. Резултатите от неговото изследване ще допринесат за по-задълбоченото описание на националния културен език.

Подтеми:

Български културни сценарии и речево поведение. Ръководител: доц. д-р Н. Павлова. Участници: доц. д-р Н. Павлова, гл. ас. д-р Н. Паскалев, ас. А. Лазарова (извънщатен сътрудник). Срок: 2014 – 2016 г.

Функционално-прагматични и лингвокултурни аспекти на именните обръщения в българския език. Изпълнител: доц. д-р Н. Павлова. Срок: 2013 – 2016 г.

Форма на представяне на резултатите: монография, сборник.

начало