EN
Начало » Проекти » Текущи проекти » Етнокултура и национален комуникативен стил

Етнокултура и национален комуникативен стил

Секция за етнолингвистика

Срок: 2017-2019

Вид на проекта: колективен

Финансиране: бюджетна субсидия

Ръководител: доц. д-р Н. Павлова

Участници: доц. д-р Н. Павлова, доц. д-р М. Китанова.

Анотация:

Проектът е насочен към изследване на националния вербален комуникативен стил, който може да се определи като съвкупност от исторически установени и закрепени от традицията особености на използване на езика, характерни за носителите на дадена лингвокултура. Най-важният екстралингвистичен фактор, който формира комуникативния стил, е типът култура и нейните най-важни параметри. Особеностите на културата са тези, които подтикват носителите ѝ да излагат мислите си отчетливо, без двусмисленост, да бъдат лаконични или многословни, свободно да проявяват емоции или да ги сдържат, строго да спазват дистанцията в общуването или да я пренебрегват и т.н. Това, което е характерно за една култура, често е неприемливо за друга. Точно затова известните максими на Грайс, формулирани за индивидуалистични и тясно контекстни култури, както и правилата на вежливост на Дж. Лич не могат да бъдат приложени в същата степен към колективистки и широко контекстни култури като българската или други славянски или балкански култури, доколкото този тип култури предопределят други комуникативни особености, формиращи друг комуникативен стил. Точно затова е интересно да се потърсят не толкова универсалните черти на комуникативното поведение, а да се систематизират и обобщят националнокултурните особености на комуникацията чрез параметрите на националния комуникативен стил, което е важно, както в теоретичен, така и в практически план. Проектът включва и изследване върху агресията като лингвокултурен феномен, чиято етнокултурна специфика е представена в образите на езиковото съзнание и особеностите на комуникативното поведение на езиковата общност и може да бъде проследена чрез тяхното изучаване. Родовото понятие вербална агресия включва различни езикови факти, които в рамките на речевото взаимодействие представляват престъпване на нормите и нарушаване на диалога. Те дават възможност за самоутвърждаване и придобиване на власт от страна на говорещия и участват във формирането на социални и лингвистични идеологии и на речеви практики. Изследването предвижда регистриране и анализ на девалоризиращи и презрителни термини, на вербални средства, противоречащи на институционалните и ситуативните норми на комуникацията с цел нанасяне на вреда на комуникативната позиция и самооценката на другия човек. Работата си поставя за цел да идентифицира лексико-граматичните структури, функциониращи като маркери на агресия и най-вече да изясни причините за техния избор като речева тактика.

Подтеми:

Културни сценарии и речево поведение. Срок: 2017 – 2019. Ръководител: доц. д-р Н. Павлова. Участници: доц. д-р Н. Павлова, доц. д-р М. Китанова.

От закачката до оскърблението – дискурсивен анализ на обидните думи в конфликтогенни сценарии. Срок: 2017 – 2019. Изпълнител: доц. д-р Н. Павлова.

Форма на представяне на резултатите: монография, сборник със студии.

начало