EN
Начало » Проекти » Теоретични езиковедски изследвания  » Етнокултура и национален комуникативен стил

Етнокултура и национален комуникативен стил

Секция за етнолингвистика

Срок: 2017 г. – 2020 г.

Вид на проекта:колективен, национален

Финансиране: бюджетна субсидия

Ръководител: доц. д-р Н. Павлова

Участници: доц. д-р Неда Павлова, проф. д.ф.н. Мариана Георгиева, проф. д-р Мария Китанова, гл. ас. д-р Йоанна Кирилова, гл. ас. д-р Калина Мичева-Пейчева, гл. ас. д-р Надежда Николова.

Анотация:

Проектът е насочен към разкриването и изучаването на културноспецифичните особености на комуникацията, на национално-културната съставяща на речта.

В рамките на проекта се разработват четири теми. Първата тема Културни сценарии и речево поведение (2017 г. – 2019 г.) е с ръководител доц. д-р Неда Павлова и участници: доц. д-р Неда Павлова, проф. д-р Мария Китанова, гл. ас. д-р Йоанна Кирилова, гл. ас д-р Надежда Николова. Във фокуса на изследванията по темата е речевото поведение на българина, което е разнообразно и многовариантно, но в същото време е ориентирано към типизация, т.е. към рамката на определени културни сценарии, основаващи се на перформативността.

Втората тема От закачката до оскърблението – дискурсивен анализ на обидните думи в конфликтогенни сценарии (2017 г. – 2019 г.) е с изпълнител доц. д-р Неда Павлова. Във фокуса на изследването е агресията като лингвокултурен феномен, чиято етнокултурна специфика е представена в образите на езиковото съзнание и особеностите на комуникативното поведение на езиковата общност и може да бъде проследена чрез тяхното изучаване.

Третата тема е Метаезик и пунктуация (юни 2017 г. – юни 2020 г.) с изпълнител проф. д.ф.н. Мариана Георгиева. Целта е да се изследва чрез методите на когнитивния и рефлексивния анализ позицията, контакта и дистанцията в синтаксиса като основа на синтактичното отношение и синтактичната връзка.

Четвъртата тема Властта на езика и медийният дискурс Мониторинг (юли 2017 г. – юли 2020 г.) е с ръководител проф. д.ф.н. Мариана Георгиева и участници: проф. д.ф.н. Мариана Георгиева, проф. д-р Мария Китанова, доц. д-р Неда Павлова, гл.ас. д-р Калина Мичева-Пейчева. Целта е мониторинг на езика на медиите – регистър на отклонения от книжовните норми; регистър на грешки в синтаксиса и стилистиката на медийния дискурс. Ще се анализират когнитивните проблеми при употреба и спазване на книжовните норми, за да се преодолеят и съответно да се постигне култура на писане, говорене и разбиране. Целта е да се допринесе методически за изграждане на културна езикова среда и езиково съзнание.

Проектът се отнася към приоритетните направления на Института за български език Теоретични езиковедски изследвания, Езикова култура, Езиково културноисторическо наследство на българите.

Форма на представяне на резултатите: монографии, тематично свързани студии и статии.

начало