EN
Начало » Проекти » Текущи проекти » Езикова култура и езикова политика

Езикова култура и езикова политика

Секция за съвременен български език

Срок: 2015-2017 г.

Вид на проекта: колективен

Финансиране: бюджетна субсидия

Ръководител: доц. д-р К. Чаралозова

Участници: доц. д-р Р. Станчева, доц. д-р К. Чаралозова, доц. д-р Т. Александрова, гл. ас. д-р М. Томов, гл. ас. д-р Н. Паскалев, гл. ас. д-р Ил. Кунева, ас. Л. Микова, Ж. Златева

Анотация:

Целите на проекта са свързани със системното изследване на българския книжовен език и подпомагането на неговото пълноценно функциониране като средство за общуване във всички социални слоеве. Задачите на проекта включват пълно и всеобхватно описание на книжовноезиковите норми и тяхната кодификация, както и повишаване на езиковата и комуникативната компетентност на носителите на българския език. Проектът изцяло се вписва в приоритетната област в изследванията на Института за български език „Езикова култура“.

Подтеми:

Съвременна правописна практика. Срок: 2015 – 2017. Ръководител: доц. д-р К. Чаралозова. Участници: доц. д-р Р. Станчева, доц. д-р К. Чаралозова, доц. д-р Т. Александрова, гл. ас. д-р М. Томов, гл. ас. д-р Н. Паскалев, гл. ас. д-р Ил. Кунева, ас. Л. Микова, Ж. Златева.

Форма на представяне на резултатите: електронна база данни за езикови справки чрез интернет справочник, научни и научноприложни публикации, езикови справки по телефона и по електронната поща, отговори на писма, езикови експертизи.

начало