EN
Начало » Проекти » Текущи проекти » Езикова култура и езикова политика

Езикова култура и езикова политика

Секция за съвременен български език

Срок: 2015-2017 г.

Вид на проекта: колективен

Финансиране: бюджетна субсидия

Ръководител: проф. д.ф.н. Вл. Мурдаров

Участници: проф. д.ф.н. Вл. Мурдаров, доц. д-р М. Димитрова, доц. д-р Р. Станчева, доц. д-р К. Чаралозова, доц. д-р Т. Александрова, гл. ас. д-р М. Томов, гл. ас. д-р Н. Паскалев, гл. ас. д-р Ил. Кунева, ас. Л. Микова, ас. Н. Желев

Анотация:

Целите на проекта са свързани със системното изследване на българския книжовен език и подпомагането на неговото пълноценно функциониране като средство за общуване във всички социални слоеве. Задачите на проекта включват пълното и всеобхватно описание на книжовноезиковите норми и тяхната кодификация, както и повишаването на езиковата и комуникативната компетентност на носителите на българския език. Проектът изцяло се вписва в приоритетната области в изследванията на ИБЕ „Езикова култура“ и отговаря на приоритетите на рамковата програма за научни изследвания и иновации 2014 – 2020 г. „Хоризонт 2020“ и на нейната конкретна цел „Наука със и за обществото“.

Подтеми:

Съвременна правописна практика. Ръководител: проф. д.ф.н. Вл. Мурдаров. Участници: проф. д.ф.н. Вл. Мурдаров, доц. д-р М. Димитрова, доц. д-р Р. Станчева, доц. д-р К. Чаралозова, доц. д-р Т. Александрова, гл. ас. д-р М. Томов, гл. ас. д-р Н. Паскалев, гл. ас. д-р Ил. Кунева,ас. Л. Микова, ас. Н. Желев. Срок: 2015 – 2017 г.

Форма на представяне на резултатите: сборник от изследвания, посветени на поставените въпроси в служба „Езикови справки и консултации“.

начало