EN
Начало » Проекти » Завършени проекти » Езикова култура и езикова политика. Електронни ресурси за езикови консултации

Езикова култура и езикова политика. Електронни ресурси за езикови консултации

Секция за съвременен български език

Срок: 2018 г. – 2020 г.

Вид на проекта: колективен, национален

Финансиране: бюджетна субсидия

Ръководител: доц. д-р Татяна Александрова

Участници: доц. д-р Татяна Александрова, доц. д-р Катя Чаралозова, доц. д-р Руска Станчева, доц. д-р Милен Томов, гл. ас. д-р Илияна Кунева, ас. Жанета Златева, ас. Малина Стойчева, Лора Желева

Анотация:

Целта на проекта е поддържане на дейностите в Службата за езикови справки и изграждане на електронни ресурси за езиково консултиране чрез обогатяване на базата данни на справочника ➥ „Езикови справки по интернет“ и подобряване на неговите функционалности. Актуалността на проекта произтича от необходимостта да се създаде академичен електронен ресурс за езиково консултиране, основан на теорията и практиката на езиковата култура.

Научната значимост на проекта е свързана с възможността натрупаните данни да се използват за изследване на динамиката на книжовноезиковите норми и тяхната рецепция, както и в областта на теорията и практиката на кодификацията на книжовния език.

Обществената значимост на проекта се изразява в улесняване на достъпа до качествен, професионално разработен продукт, който ще задоволи нуждата от компетентна информация по езикови въпроси. Резултатите от проекта ще подпомогнат експертната и кодификаторската дейност на Института

Проектът е ориентиран към две от приоритетните направления в изследователската дейност на Института: Езикова култура и Електронни езикови ресурси и програми за тяхната обработка.

Форма на представяне на резултатите: обогатяване на базата данни на справочника „Езикови справки по интернет“, тематично свързани статии.

начало