Под ръка и подръка, но само на път

публикувано в: Правопис | 0

Диана  Благоева Много често в писмената практика се натъкваме на случаи, когато предложното съчетание на път е написано слято. В популярно списание за изкуство и култура например срещаме коментар за книга със заглавие „Напът към Друан“. В текстове от други … Продължи

Необича(и)но, но факт

публикувано в: Правопис | 0

Диана Благоева   Вече имахме възможност да коментираме случващите се напоследък странни „историй“ с нови „трамвай“, иначе казано – погрешното изписване на окончанието за множествено число -и като -й при някои съществителни от мъжки и женски род. Но правописните неволи … Продължи

Мотрис, купюр или мотриса, купюра

публикувано в: Правопис | 0

Диана Благоева   „Билети се продават в първия мотрис.“ Такъв надпис упътва пътниците във втория вагон на един от софийските трамваи. Това, което прави впечатление в него, е употребата на съществителното мотриса (заемка от френски, адаптирана в нашия език като … Продължи

Нова-новеничка

Цветелина Георгиева Нов-новеничък, гол-голеничък, сам-самичък, щур-пощурял и др. се срещат изписани както полуслято, така и разделно (напр. нова новеничка, само самичко). Особеното при тях е, че всяка от съставните им части има свое формоизменение и ударение (срв. сàм-самùчък, самà-самùчка, самò-самùчко, … Продължи

Само кратък определителен член при прозвища и прякори

публикувано в: Граматика, Правопис | 0

Ванина Сумрова На правилото за употреба на пълен и кратък член при имената от мъжки род не се подчиняват няколко случая. Тук разглеждаме единия. Сигурно ви се е случвало да се запитате как да напишете – с пълен или с … Продължи

Чух го от Българското национално радио

публикувано в: Граматика, Правопис | 0

Ванина Сумрова Откривате ли грешка в изречения като Министерски съвет заседава извънредно утре, В Министерски съвет ще се проведе работна среща, Министерство на образованието и науката ще подари на всички български училища книги, Българско национално радио обявява конкурс, Българска национална … Продължи

Дунав, Дунава или Дунавът?

публикувано в: Граматика, Правопис | 0

Ванина Сумрова Питали ли сте се дали се членуват географските имена, които са от мъжки род? Дали например названията Дунав, Искър, Вит, Осъм се членуват и ако – да, с пълен или кратък член? Те може да се употребят нечленувани … Продължи

Правила при официална кореспонденция. II част.

публикувано в: Правопис | 0

Илияна Кунева При писането на официална кореспонденция в началото стои обръщението, например Скъпи колеги,… Това обръщение винаги се отделя със запетая от останалия текст, който може да бъде на същия или на нов ред. Когато следващата част от текста е … Продължи

Правила при официална кореспонденция. I част.

публикувано в: Правопис | 0

Илияна Кунева При официална кореспонденция често се обръщаме към лицето, заемащо съответната длъжност, без да пишем личното му име: До Директора на…, Уважаеми г-н Председател и т.н. В тези случаи, когато длъжностите не са придружени от собствено име, те се … Продължи

Ледът се пропука, господа съдебни заседатели!“ или за някои особености при пунктуационното оформяне на цитатите

публикувано в: Правопис | 0

Николай Паскалев   Във връзка с пунктуационното оформяне на цитатите често възниква и един „допълнителен“ въпрос – в какъв ред се пишат кавичките и пунктуационният знак, който поставяме в края на цитираното изречение. Мястото на знаците за край на изречение … Продължи

1 2 3 4 5 6 7