Въпрос: Има ли запетая в изречението На колко километра се намира град Плевен, ще откриеш?

Отговор: В изречението На колко километра се намира град Плевен, ще откриеш има запетая между двете прости изречения На колко километра се намира град Плевен и ще откриеш. Простите изречения в състава на сложното, свързани със съюзи и съюзни думи, се отделят със запетая.
Когато въведеното с въпросителна дума изречение се намира пред поясняваното от него изречение, двете изречения се отделят със запетая. За разлика от случая, когато въведеното с въпросителна дума изречение е на второ място и пояснява предходното, срв.: Ще откриеш на колко километра се намира град Плевен. Тогава двете изречения не се отделят със запетая.

Официален правописен речник (2012), т. 86 и т. 89.9.
Заб.: т. 89.9 е за въведени с въпросителна дума поясняващи изречения, т.е. въведеното с на колко изречение дали да се отнесе към това правило, или към общото, както е в обяснението в момента, или и към двата параграфа едновременно?

Въпрос: Как се пише думата поддържам?

Отговор: Думата поддържам се пише с две букви д. Двойни съгласни се пишат при свързването на представка и корен, когато крайната съгласна на представката и началната съгласна на корена са еднакви.

Официален правописен речник (2012), т. 16.5.

Въпрос: Коя форма - някой или някого, е правилно да се употреби в изречението: Има ли някого в стаята?

Отговор: В изречението Има ли някого в стаята? е правилно да се употреби формата някого, а не някой, тъй като местоимението се отнася за лица и изпълнява служба на допълнение в изречението.

Официален правописен речник (2012), т. 20.1.

Въпрос: Пише ли се запетая пред че, ако изречението започва с Вярвам, че или Мисля, че?

Отговор:

Ако изречението започва с Вярвам, че или Мисля, че, пред съюза че се пише запетая. Тук съюзът че свързва две прости изречения в състава на сложното, като първото просто изречение се състои само от една дума - глагола вярвам или мисля. Простите изречения в състава на сложното, свързани със съюзи, се отделят със запетая, например: Вярвам, че ще успеем; Мисля, че баницата е опечена.

Официален правописен речник (2012), т. 86.

Въпрос: Какво означава одиозна личност?

Отговор: Прилагателното име одиозен е с латински произход и означава 'неприятен, нежелателен, омразен', т.е. словосъчетанието одиозна личност означава 'неприятна, омразна личност'.

Речник на българския език
//ibl.bas.bg/rbe/

Въпрос: Кои са правилните форми за минало свършено време: изядах или изядох, показах или показох?

Отговор: Правилната форма за минало свършено време на глагола изям е изядох, а формата за минало свършено време на глагола покажа е показах.

Официален правописен речник. Глаголи (2016), с. 279, с. 569.

Въпрос: При изписване на дати, например 13.10. – 20.11.2018 г., необходимо ли е да се пише точка след цифрата 10 пред дългото тире?

Отговор: При отбелязване на дати с цифри се пише точка, включително и след цифрата за месеца пред дългото тире, означаващо период от време: 13.10. – 20.11.2018 г.

Официален правописен речник (2012), т. 109.4.

Въпрос: Коя дума е книжовна – събор или сбор, когато се има предвид селищен празник с народни веселия?

Отговор: И двете думи – събор и сбор – имат значение ‘традиционен селищен празник с народни веселия’, като думата събор е неутрална книжовна дума, а думата сбор е разговорна.

Речник на българския език. Т. 16. С. Под печат.

Въпрос: Кой предлог е правилно да се употреби: в 1953 г. или през 1953 г.?

Отговор: В българския език за означаване на време с конкретна година се предпочита предлотът през: през 1953 г., през миналата (следващата) година. Предлогът в се употребява за означаване на определен момент от денонощието, седмицата, годината или по-дълъг период (в два часа, в началото на седмицата, в края на годината, в древността и под.).

Речник на българския език. Т. 12 (2004)
//ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7/

Речник на българския език. Т. 2 (доп. и прераб. изд., 2002)
//ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/%D0%B2/

Въпрос: Как е правилно: догатка или догадка?

Отговор: Правилно е да се напише догадка. Думата е свързана с глаголите догаждам (се) и догадя (се) със значение: досещам се, отгатвам, идва ми на ума.

Официален правописен речник (2012), с. 233.

Въпрос: Как е правилно да се напише: хонорован или хоноруван?

Отговор: Правилно е да се напише с ухоноруван. Думата е причастие от глагола хонорувам.

Официален правописен речник (2012), с. 652.

Въпрос: Има ли запетая след думата приложено в изречението: Приложено Ви изпращам в указания срок обобщената информация на областно ниво?

Отговор: В изречението не трябва да има запетая след думата приложено, тъй като тя не е обособена част или вметната дума.

Официален правописен речник (2012), с. 74.

Въпрос: Каква е разликата между двата глагола премалява ми и прималява ми?

Отговор: Двата глагола премалява ми и прималява ми са дублети и няма разлика в значението им. Значението е: "усещам се съвсем слаб, става ми лошо и всеки момент ще загубя съзнание и ще падна; призлява ми, прилошава ми".

//ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/премалявам/
//ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/прималявам/
Официален правописен речник (2012), с. 513.


Въпрос: Как е правилно: разхвърлен или разхвърлян и съответно в мн.ч. разхвърлени или разхвърляни?

Отговор: Разхвърлен и разхвърлян са две различни минали страдателни причастия от два различни глагола. Глаголът разхвърля е от свършен вид, а глаголът разхвърлям - от несвършен вид. Миналото страдателно причастие на глагола от свършен вид разхвърля е разхвърлен; мн. ч. - разхвърлени. Миналото страдателно причастие на глагола от несвършен вид разхвърлям е разхвърлян, а формата за мн.ч. на причастието е съответно разхвърляни.

Официален правописен речник. Глаголи (2016), с. 868.

Въпрос: С пълен или кратък член трябва да се напише думата народ в лозунга Народът срещу партиите?

Отговор: В лозунга Народът срещу партиите думата народ трябва да се напише с пълен член, тъй като лозунгът е оформен като заглавие, а членуваните форми от м.р. ед.ч. в заглавия се пишат с пълен член, ако са употребени самостоятелно и не са след предлог.

Официален правописен речник (2012), т. 17.7.2.

Заб.: Към коя подкатегория да се отнесе? Не е собствено име, затова не е при "Железният светилник".

Въпрос: Кой глагол е правилно да се употреби в изречението Взря се и премигна/примигна?

Отговор: Глаголите примигна и премигна имат едно и също значение, те са синоними и в изречението може да се употреби който и да е от тях: Взря се и премигна и Взря се и примигна.

//ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/примигвам/
//ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/премигвам/

Въпрос: Коя е правилната форма на причастието: настъпен или настъпан?

Отговор: Правилната форма на причастието е с е: настъпен. Това е минало страдателно причастие от глагола настъпя.

Официален правописен речник. Глаголи (2016), с. 378.

Въпрос: Има ли запетая пред думата водейки в изречението: Вече десет години Илия споделя практическия си опит, водейки обучения по мениджмънт?

Отговор: Трябва да има запетая пред обособената част водейки обучения по мениджмънт в изречението: Вече десет години Илия споделя практическия си опит, водейки обучения по мениджмънт.

Официален правописен речник (2012), т. 80.1.

Въпрос: Кой предлог е правилно да се употреби в изречението: Дават български филм в киното или Дават български филм на киното?

Отговор: Тъй като се има предвид, че в конкретно кино дават български филм, е правилно да се употреби предлогът в: Дават български филм в киното. Предлогът на се използва с нечленуваната форма на съществителното кино в съчетания като отивам на кино, на кино съм (но: в киното съм - т.е. вътре в сградата на конкретно кино).

Въпрос: Как е правилно да се напише дума с удължено произнасяне на гласна – слято или с дефис: мнооого или мно-о-о-го?

Отговор: Удълженото произнасяне на отделна гласна се отбелязва с повтаряне на буквата, написана слято: мнооого.

Официален правописен речник (2012), т. 59.

« Страници 12 от 13; Страници показани 221-240 от 253 резултата »