Въпрос: Как е правилно: Ето отговора или Ето отговорът?

Отговор: В изречението Ето отговора думата отговора се членува с кратък член, защото не е подлог в изречението и не може да се замени с местоимението той.

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.2.1.

Въпрос: Къде се поставя запетая в израза Здравейте, братя?

Отговор: Има запетая преди обръщението братя: Здравейте, братя.

Официален правописен речник (2012), т. 82.

Въпрос: Свещеник или свещенник?

Отговор: Думата свещеник се пише с едно н, тъй като е образувана от прилагателното свещен и наставка -ик. Съществителни, образувани от прилагателни, които завършват на -ен, и наставка -ик, се пишат с едно нсвещеник, рожденик (от рожден), именик (от имен). А съществителните, образувани от прилагателни, завършващи на –нен, се пишат с двойно н: съвременник от съвременен, пустинник от пустинен; странник от странен.

Официален правописен речник (2012), с. 568 и т. 16.2.

Въпрос: Има ли запетаи в изречението: През 2013 г. за трета година ще се състои този форум?

Отговор: В изречението: През 2013 г. за трета година ще се състои този форум няма запетаи, тъй като е просто изречение без еднородни части, вметнати думи и изрази или обособени части.

Официален правописен речник (2012), с. 74–78.

Въпрос: Кой е правилният вариант: повествование или повествувание?

Отговор: Формите повествование и повествувание са дублети, затова и двата варианта са правилни. Вариантът повествувание е препоръчителен.

Официален правписен речник на българския език (2012), с. 466.

Въпрос: Трябва ли да има запетаи в изречението Резултатите обаче са разочароващи?

Отговор: В изречението Резултатите обаче са разочароващи не трява да има запетаи. Думата обаче се използва само като вметната дума и не може да бъде част на изречението, затова в случая (в рамките на простото изречение) не трябва да се отделя със запетаи.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 81.2.

Въпрос: Трябва ли да се огради със запетаи думата колеги в изречението Здравейте, колеги, напомням, че...?

Отговор: В изречението Здравейте, колеги, напомням, че...думата колеги се отделя със запетаи, тъй като е обръщение. Обръщенията се отделят със запетаи от останалата част на изречението. Правилото важи и за случаите, когато обръщението е предшествано от поздрав.

Официален правописен речник (2012), т. 82

Въпрос: С пълен или с кратък член се пише думата двигател в изречението Чуй как ръмжи двигателят?

Отговор: В изречението Чуй как ръмжи двигателят думата двигател трябва да се членува с пълен член, тъй като е подлог и може да се замени с местоимението той: Чуй как ръмжи той.

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.1.1.

Въпрос: С какъв член трябва да се напише прилагателното свободен в изречението Има ли нужда България от свободния избор на младите?

Отговор:

В изречението Има ли нужда България от свободния избор на младите прилагателното свободния трява да се напише с кратък член, тъй като не е съгласувано определение към подлога в изречението (България) и целият израз, в който е прилагателното, не може да се замести с местоимението той, а е възможна замяната с местоимението него: Има ли нужда България от него.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 17.6.2.2.

Въпрос: Кое е множественото число на думата сметкоплан: сметкопланОВЕ или сметкопланИ?

Отговор: Правилната форма за множествено число на думата сметкоплан е сметкопланове.

Въпрос: Нужно ли е да има запетая след думата здравейте в изречението: Здравейте, колеги, ....?

Отговор: В изречението: Здравейте, колеги, .... думата колеги е обръщение, затова се отделя със запетаи от останалите части на изречението.

Официален правописен речник (2012), т. 82.

Въпрос: Как се пише думата умърлушен – с О или с У?

Отговор: Думата се пише с У: умърлушен.

Официален правописен речник (2012), с. 634.

Въпрос: Коя е формата за множествено число на думата фламинго?

Отговор: Формата за множествено число на думата фламинго е фламинги.

Официален правописен речник (2012), с. 641.

Въпрос: Кой е правилният вариант: Двайсет студенти или двайсет студента?

Отговор: Правилният вариант е двайсет студенти, а не студента, тъй като съществителните имена, означаващи лица, имат само обикновена форма за множествено число, независимо от това дали са употребени след числително бройно, или не (срв. и много студенти, умни студенти).

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 19.2.4.

Въпрос: Кой е правилният израз: жени студенти или жени студентки (когато е посочен техният дял в сравнение с мъжете студенти)?

Отговор: Правилно е съчетанието жени студенти, а не студентки, тъй като полът на лицата веднъж е означен от съществителното име жени, поради което става излишно той да се означава още веднъж чрез думата от женски род студентки. Съчетанието жени студентки е плеонестично ("плеоназъм" – словно или смислово излишество).Въпрос: Как се наричат жителите на гр. Букурещ?

Отговор: Жителите на град Букурещ се наричат букурещенци.

Официален правописен речник на българския език (2012), с. 182.

Въпрос: Кой е правилният вариант: издръжлив или издържлив?

Отговор: Правилният вариант на прилагателното е издръжлив, тъй като наличието на две съгласни, в случая -жл-, изисква употреба на съчетание -ръ- пред тях. Според правилото в многосрични думи се пише и изговаря -ър-, ако след съчетанието има една съгласна (напр. издържам).

Официален правописен речник на българския език (2012) т. 10.2, 10.3.

Въпрос: Кой е правилният вариант: осем служебни адвокати или адвоката?

Отговор: Правилният вариант е осем служебни адвокати, тъй като съществителните имена, означаващи лица, се употребяват само в обикновена, а не в бройна форма за множествено число, независимо от това дали са употребени след числително бройно, или не.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 19.2.1.

Въпрос: Има ли в съвременния български език глагол от съществителното приоритет?

Отговор: В разговорната реч и в някои професионалните говори се използва глаголът приоритизирам. Глаголът обаче не принадлежи към книжовната глаголна лексика - не е включен в Официален правописен речник. Глаголи, 2016 г.

Въпрос: Какво е множественото число на съществителното име студио?

Отговор: Формата за множествено число на съществителното студио е студиа, като съществуват два варианта на книжовен изговор в зависимост от ударението: сту̀диа и студиа̀.

Официален правописен речник (2012), с.599.

« Страници 2 от 13; Страници показани 21-40 от 254 резултата »