Въпрос: Как е правилно да се напише думата имен в съчетанието имени дни?

Отговор: Думата имен в съчетанието имени дни се пише с една буква н. В думата няма условие за употреба на двойно н, тъй като в нея няма завършек -нен, при който е изпада.

Официален правописен речник (2012), с. 302.

Въпрос: Кой е правилният вариант: пряспа или преспа?

Отговор: Думите пряспа и преспа са дублети.

Официален правописен речник (2012), с. 517 и с. 535.

Въпрос: Свещеник или свещенник?

Отговор: Думата свещеник се пише с едно н, тъй като е образувана от прилагателното свещен и наставка -ик. Съществителни, образувани от прилагателни, които завършват на -ен, и наставка -ик, се пишат с едно нсвещеник, рожденик (от рожден), именик (от имен). А съществителните, образувани от прилагателни, завършващи на –нен, се пишат с двойно н: съвременник от съвременен, пустинник от пустинен; странник от странен.

Официален правописен речник (2012), с. 568 и т. 16.2.

Въпрос: Как се пише думата умърлушен – с О или с У?

Отговор: Думата се пише с У: умърлушен.

Официален правописен речник (2012), с. 634.

Въпрос: Кой е правилният вариант: издръжлив или издържлив?

Отговор: Правилният вариант на прилагателното е издръжлив, тъй като наличието на две съгласни, в случая -жл-, изисква употреба на съчетание -ръ- пред тях. Според правилото в многосрични думи се пише и изговаря -ър-, ако след съчетанието има една съгласна (напр. издържам).

Официален правописен речник на българския език (2012) т. 10.2, 10.3.

Въпрос: Как е правилно: кумулативен или комулативен?

Отговор: Правилно е кумулативен.

Официален правописен речник (2012), с. 347.

Въпрос: Как е правилно да се напише: джафкам или джавкам?

Отговор: Правилно е да се напише с ф: джафкам.

Официален правописен речник (2012), с. 228.

Въпрос: Защо думата оттенък се пише с двойно т?

Отговор: Думата е заета от руски – оттенок. Двойно т се пише въз основа на морфологичния принцип, общ и за двата езика: от е представка, коренът е от старобългарското ТЯНЬ – сянка.

Официален правописен речник (2012), с. 447.

Въпрос: Коя е правилната форма на думата: разкрещяли се или разкрещели се?

Отговор: Правилно е: разкрещели се.

Официален правописен речник (2012), т. 6.2.

Въпрос: Как е правилно да се изговаря членуваното съществително име от женски род кръвта?

Отговор: Правилният изговор е кръвтА, а не кръвтЪ, тъй като последната гласна е под ударение.

Въпрос: С буквата и или с й трябва да се напише местоимението им в съчтанието да им звънят?

Отговор: Личното местимение им се пише винаги с буквата и независимо от изговора: да им звънят, ще им кажа и т.н.

Официален правописен речник (2012), т. 4.1.

Въпрос: Как е правилно да се напише – сокоизстисквачка или сокоизтисквачка?

Отговор: Пише се сокоизстисквачка.

Официален правописен речник (2012), с. 586.

Въпрос: Как е правилно: връстник или връсник?

Отговор: Правилно е да се пише връстник. Срв. и невръстен.

Официален правописен речник (2012), с. 199.

Въпрос: Как се пише думата двугръб?

Отговор: Правилно е двугръб, защото думата е сложна и втората съставка е едносричната дума гръб. Обикновено в едносричните думи се пише и изговаря съчетанието -ръ-. Правилото е в сила и в случаите, когато едносричната дума е част от сложна дума.

Официален правописен речник (2012), т. 10.1; с. 221.

Въпрос: Как се пише думата двугърба?

Отговор: Правилно е двугърба, защото думата е многосрична, а в многосричните думи обикновено се пишат съчетанията -ър-/-ъл-, ако след съчетанието следва една съгласна.

Официален правописен речник (2012), т. 10.2.; с. 221.

Въпрос: С едно т или с две т се пише думата заразителността?

Отговор: Думата заразителността се пише с двойно -тт-, защото съществителното заразителност завършва на -т и е членувано с члена за женски род -та.

Официален правописен речник (2012), т. 16.3.

Въпрос: Как е правилно да се напише: ранозрялост или раннозрялост?

Отговор: Правилно е да се напише ранозрялост.

Официален правописен речник (2012), с. 551.

Въпрос: Как е правилно да се пише: онаследявам или унаследявам?

Отговор: Правилно е думата да се пише с у: унаследявам.

Официален правописен речник (2012), с. 634.

Въпрос: Как е правилно да се напише: неин или нейн?

Отговор: Местоимението неин за мъжки род се пише с и независимо от изговора: Това е неин собствен избор.

Официален правописен речник (2012), с. 409.

Въпрос: Как е правилно да се пише: омиротворение или умиротворение?

Отговор: Думите омиротворение и умиротворение са дублети, като Официалният правописен речник препоръчва формата умиротворение.

Официален правописен речник на българския език (2012), с. 435.

« Страници 1 от 3; Страници показани 1-20 от 41 резултата »