Въпрос: Кой е правилният вариант: пряспа или преспа?

Отговор: Думите пряспа и преспа са дублети.

Официален правописен речник (2012), с. 517 и с. 535.

Въпрос: Кой е правилният вариант: повествование или повествувание?

Отговор: Формите повествование и повествувание са дублети, затова и двата варианта са правилни. Вариантът повествувание е препоръчителен.

Официален правописен речник (2012), с. 466.

Въпрос: Как е правилно да се напише: тулумба или толумба?

Отговор: Правилното изписване на думата е с y: тулумба.

Официален правописен речник (2012), с. 626.

Въпрос: Как се пише думата умърлушен – с О или с У?

Отговор: Думата се пише с У: умърлушен.

Официален правописен речник (2012), с. 634.

Въпрос: Кой е правилният вариант: издръжлив или издържлив?

Отговор: Правилният вариант на прилагателното е издръжлив, тъй като наличието на две съгласни, в случая -жл-, изисква употреба на съчетание -ръ- пред тях. Според правилото в многосрични думи се пише и изговаря -ър-, ако след съчетанието има една съгласна (напр. издържам).

Официален правописен речник на българския език (2012) т. 10.2, 10.3.

Въпрос: Как е правилно: кумулативен или комулативен?

Отговор: Правилно е кумулативен.

Официален правописен речник (2012), с. 347.

Въпрос: Коя е правилната форма на думата: разкрещяли се или разкрещели се?

Отговор: Правилно е: разкрещели се.

Официален правописен речник (2012), т. 6.2.

Въпрос: Как е правилно да се изговаря членуваното съществително име от женски род кръвта?

Отговор: Правилният изговор е кръвтА, а не кръвтЪ, тъй като последната гласна е под ударение.

Въпрос: Как се пише думата двугръб?

Отговор: Правилно е двугръб, защото думата е сложна и втората съставка е едносричната дума гръб. Обикновено в едносричните думи се пише и изговаря съчетанието -ръ-. Правилото е в сила и в случаите, когато едносричната дума е част от сложна дума.

Официален правописен речник (2012), т. 10.1; с. 221.

Въпрос: Как се пише думата двугърба?

Отговор: Правилно е двугърба, защото думата е многосрична, а в многосричните думи обикновено се пишат съчетанията -ър-/-ъл-, ако след съчетанието следва една съгласна.

Официален правописен речник (2012), т. 10.2.; с. 221.

Въпрос: Как е правилно да се пише: онаследявам или унаследявам?

Отговор: Правилно е думата да се пише с у: унаследявам.

Официален правописен речник (2012), с. 634.

Въпрос: Как е правилно да се пише: омиротворение или умиротворение?

Отговор: Думите омиротворение и умиротворение са дублети, като Официалният правописен речник препоръчва формата умиротворение.

Официален правописен речник на българския език (2012), с. 435.

Въпрос: Коя е формата за множествено число на думата адаптер: адаптери или адаптри?

Отговор: Формата за множествено число на думата адаптер е адаптери.

Официален правописен речник (2012), с. 150.

Въпрос: Как е правилно – обръщение или обращение – в значение ‘дума или израз, с който се обръщаме към някого’?

Отговор: В значение ‘дума или израз, с който се обръщаме към някого’ е правилно да се употреби думата обръщение.

Речник на българския език, т. 11. (2002), с. 194.
//ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8A%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/

Въпрос: Как е правилно: аналгЕтичен или аналгИтичен?

Отговор: Правилно е аналгЕтичен.

Официален правописен речник (2012), с. 155.

Въпрос: Как е правилно: десноцентристки или дясноцентристки?

Отговор: Десноцентристки и дясноцентристки са дублети, т.е. и двете форми са правилни.

Официален правописен речник (2012), с. 227.

Въпрос: С -иа- или -ия- се изписва Юстиниан Велики?

Отговор: Юстиниан Велики се изписва с -иа-, тъй като е име от чужд произход и буквосъчетанието -ia- в средисловието се предава на български с -иа-.

Официален правописен речник (2012), т. 12.

Въпрос: Как е правилно да се напише: курбан или корбан?

Отговор: Правилно е думата да се напише с у: курбан.

Официален правописен речник (2012), с. 347.

Въпрос: Как е правилно да се напише: фехтоват или фехтуват?

Отговор: Основната форма на глагола е фехтувам, затова и формата за 3 л., мн.ч. се пише с У: фехтуват.

Официален правописен речник. Глаголи (2016), с. 966.

Въпрос: Каква е формата за множествено число на думата стяга: стяги или стеги?

Отговор: Формата за множествено число на съществителното стяга (название на дърводелски уред), е стеги по правилото за променливо я: при образуване на множествено число след я се появява сричка с гласна и, поради което я преминава в е.
Официален правописен речник (2012), т. 6.2.
Официален правописен речник (2012), стр. 599.

« Страници 1 от 2; Страници показани 1-20 от 30 резултата »