Въпрос: Как е правилно да се напише: джафкам или джавкам?

Отговор: Правилно е да се напише с ф: джафкам.

Официален правописен речник (2012), с. 228.

Въпрос: Как е правилно да се напише – сокоизстисквачка или сокоизтисквачка?

Отговор: Пише се сокоизстисквачка.

Официален правописен речник (2012), с. 586.

Въпрос: Как е правилно: връстник или връсник?

Отговор: Правилно е да се пише връстник. Срв. и невръстен.

Официален правописен речник (2012), с. 199.

Въпрос: Как е правилно: кеймбриджки или кеймбриджски?

Отговор: Правилно е да се пише кеймбриджки. Прилагателното име е образувано с наставката -ски от съществителното име Кеймбридж, което завършва на , а в такъв случай съгласната [с] от наставката изпада, срв. и Париж – парижки.

Официален правописен речник (2012), т. 9.1.

Въпрос: Как е правилно: отвертка или отверка?

Отговор: Правилно е думата да се пише с Т: отвертка.

Официален правописен речник, 2012 г., с. 442.

Въпрос: Как е правилно да се пише: комедиански или комедиантски?

Отговор: Правилно е думата да се пише с т: комедиантски.

Официален правописен речник (2012), с. 330.

Въпрос: Как е правилно да се напише: шестотин или шестстотин?

Отговор: Правилно е думата да се напише със -стст- в средата: шестстотин, тъй като е образувана от шест и стотин.

Официален правописен речник (2012), с. 668.

Въпрос: Как е правилно да се напише: дубликат или дупликат?

Отговор: Думата се пише с б: дубликат.

Официален правописен речник (2012), с. 241.

Въпрос: Как е правилно да се напише: дубликация или дупликация?

Отговор: Думата се пише с п: дупликация.

Официален правописен речник (2012), с. 241.

Въпрос: Как е правилно: догатка или догадка?

Отговор: Правилно е да се напише догадка. Думата е свързана с глаголите догаждам (се) и догадя (се) със значение: досещам се, отгатвам, идва ми на ума.

Официален правописен речник (2012), с. 233.

Въпрос: Как е правилно: наморник или намордник?

Отговор: Правилната форма е намордник (от морда - предна част на главата на животно, муцуна).

Официален правописен речник (2012), с. 396.

Въпрос: Как е правилно: възпирам или възспирам?

Отговор: Правописът на глагола е възпирам (се). Срв. още: възпра (се), допирам, допра, напирам. Т.е. в с-пирам, с-пра, с- е представка, а не част от корена.

Официален правописен речник. Глаголи (2016), с. 60.

Въпрос: Как е правилно: безпорен или безспорен?

Отговор: Правилно е да се пише безспорен.

Официален правописен речник (2012), с. 171.