Въпрос: Как е правилно да се напише думата имен в съчетанието имени дни?

Отговор: Думата имен в съчетанието имени дни се пише с една буква н. В думата няма условие за употреба на двойно н, тъй като в нея няма завършек -нен, при който е изпада.

Официален правописен речник (2012), с. 302.

Въпрос: Свещеник или свещенник?

Отговор: Думата свещеник се пише с едно н, тъй като е образувана от прилагателното свещен и наставка -ик. Съществителни, образувани от прилагателни, които завършват на -ен, и наставка -ик, се пишат с едно нсвещеник, рожденик (от рожден), именик (от имен). А съществителните, образувани от прилагателни, завършващи на –нен, се пишат с двойно н: съвременник от съвременен, пустинник от пустинен; странник от странен.

Официален правописен речник (2012), с. 568 и т. 16.2.

Въпрос: Защо думата оттенък се пише с двойно т?

Отговор: Думата е заета от руски – оттенок. Двойно т се пише въз основа на морфологичния принцип, общ и за двата езика: от е представка, коренът е от старобългарското ТЯНЬ – сянка.

Официален правописен речник (2012), с. 447.

Въпрос: С едно т или с две т се пише думата заразителността?

Отговор: Думата заразителността се пише с двойно -тт-, защото съществителното заразителност завършва на -т и е членувано с члена за женски род -та.

Официален правописен речник (2012), т. 16.3.

Въпрос: Как е правилно да се напише: ранозрялост или раннозрялост?

Отговор: Правилно е да се напише ранозрялост.

Официален правописен речник (2012), с. 551.

Въпрос: Как е правилно да се пише: преддверие или предверие?

Отговор: Правилно е да се пише преддверие, тъй като крайната съгласна на представката и началната съгласна на корена са еднакви и се получават две букви -дд-. Писменото отбелязване на представката и на корена самостоятелно и независимо от изговора се основава на морфологичния принцип в българския правопис.

Официален правописен речник на българския език (2012), с. 509.

Въпрос: Как е правилно: подръжка или поддръжка?

Отговор: Съществителното поддръжка е образувано от глагола поддържам и въз основа на морфологичния принцип се пише с двойно д. То се състои от представка под- и корен, който започва със съгласна д.

Официален правоиписен речник (2012 г.), с. 469.

Въпрос: Как се пише думата поддържам?

Отговор: Думата поддържам се пише с две букви д. Двойни съгласни се пишат при свързването на представка и корен, когато крайната съгласна на представката и началната съгласна на корена са еднакви.

Официален правописен речник (2012), т. 16.5.

Въпрос: Как е правилно: страноприемница или странноприемница?

Отговор:

Правилно е да се пише странноприемница.
Правописът на думата се извежда от правописа на съществителното странник, което се пише с двойно н, защото е образувано от прилагателно, завършващо на -нен (странен).

Официален правописен речник (2012), т. 16.2., с. 597.

Въпрос: С едно или с две н се пише именник в названието Именник на българските князе?

Отговор: В названието Именник на българските князе съществителното именник се пише с -нн-, тъй като означава ‘средновековен ръкописен исторически паметник, в който са описани обикновено биографиите на владетелите’ и е свързано с прилагателното именен. С едно -н- се пише съществителното именик ‘човек, който има имен ден’, тъй като е образувано от прилагателното имен, което се среща само в словосъчетанието имен ден.

Официален правописен речник (2012), с. 302.