Въпрос: Трябва ли да се пише запетая пред думата докато в изречението Забавлявай се, докато пътуваш?

Отговор: Пред думата докато в изречението Забавлявай се, докато пътуваш трябва да се пише запетая, за да се отделят двете прости изречения, съставящи сложното: Забавлявай се и докато пътуваш.

Официален правописен речник (2012), т. 86.

Въпрос: Къде трябва да се поставят запетаи в изречението Независимо какъв е твоят автомобил, той заслужава най-добрата грижа?

Отговор: В изречението Независимо какъв е твоят автомобил, той заслужава най-добрата грижа трябва да се постави запетая между думите АВТОМОБИЛ и ТОЙ, за да се отделят двете прости изречения Независимо какъв е твоят автомобил и той заслужава най-добрата грижа, които са свързани безсъюзно.

Официален правописен речник (2012), т. 85.

Въпрос: Трябва ли да се пише запетая в изречението Млада и красива, тя се появи на сцената?

Отговор: В изречението Млада и красива, тя се появи на сцената трябва да се постави запетая, която да отдели обособената част Млада и красива от останалите части на изречението.

Официален правописен речник (2012), т. 80.1.

Въпрос: Трябва ли да се поставят кавички при изписване на имената на улиците?

Отговор: Имената на улиците се ограждат в кавички. Те представляват собствени имена, които са приложения в рамките на словосъчетания, каквито са и църква „Свети Седмочисленици“, хотел „Лазур“, вестник „Стършел“ и др. под.

Официален правописен речник (2012), т. 104.3.2.

Въпрос: Необходимо ми е точно формулирано пунктуационното правило, отнасящо се до съотносителните съюзи. Къде да го намеря, не го откривам в „Официалния правописен речник“.

Отговор: Съотносителните съюзи могат да свързват еднородни части в простото изречение – тогава е в сила правилото, че съюзно свързаните еднородни части се отделят със запетая: С жалбата може да се оспори както законосъобразността, така и целесъобразността на административния акт.

Официален правописен речник (2012), т. 79.2.

В състава на сложното изречение съотносителните съюзи могат да свързват прости изречения – тогава е в сила правилото, че съюзно свързаните прости изречения се отделят със запетая: Министърът нито отрече, нито потвърди информацията.

Официален правописен речник (2012), т. 86.

Въпрос: Къде трябва да се поставя запетая при обръщение в писма, имейли и др. подобни?

Отговор: Обръщенията, с които започва текстът в писма, имейли и др., трябва да се отделят със запетаи. Ако след поздрава е изпозван удивителен знак, запетая се поставя само пред обръщението:

Здравей, Георги,
Пиша ти, за да ти съобщя, че получих пратката в срок.


или

Здравей, Георги!
Пиша ти, за да ти съобщя, че получих пратката в срок.

Официален правописен речник (2012), т. 82.

Въпрос: Необходимо ли е да се поставят кавички при изписването на фирми, когато името на фирмата е изписано с главни букви – напр. УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД?

Отговор: Името на фирмата не се огражда в кавички, тъй като е използван специфичен шрифтов стил (по-точно блокшрифт): УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД.

Въпрос: Къде се поставя запетая в израза Здравейте, братя?

Отговор: Има запетая преди обръщението братя: Здравейте, братя.

Официален правописен речник (2012), т. 82.

Въпрос: Има ли запетаи в изречението: През 2013 г. за трета година ще се състои този форум?

Отговор: В изречението: През 2013 г. за трета година ще се състои този форум няма запетаи, тъй като е просто изречение без еднородни части, вметнати думи и изрази или обособени части.

Официален правописен речник (2012), с. 74–78.

Въпрос: Трябва ли да има запетаи в изречението Резултатите обаче са разочароващи?

Отговор: В изречението Резултатите обаче са разочароващи не трява да има запетаи. Думата обаче се използва само като вметната дума и не може да бъде част на изречението, затова в случая (в рамките на простото изречение) не трябва да се отделя със запетаи.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 81.2.

Въпрос: Трябва ли да се огради със запетаи думата колеги в изречението Здравейте, колеги, напомням, че...?

Отговор: В изречението Здравейте, колеги, напомням, че...думата колеги се отделя със запетаи, тъй като е обръщение. Обръщенията се отделят със запетаи от останалата част на изречението. Правилото важи и за случаите, когато обръщението е предшествано от поздрав.

Официален правописен речник (2012), т. 82

Въпрос: Нужно ли е да има запетая след думата здравейте в изречението: Здравейте, колеги, ....?

Отговор: В изречението: Здравейте, колеги, .... думата колеги е обръщение, затова се отделя със запетаи от останалите части на изречението.

Официален правописен речник (2012), т. 82.

Въпрос: Къде има запетаи в изречението Учениците, впечатлени от думите на класния, зашушукаха помежду си?

Отговор: Запетаите в изречението Учениците, впечатлени от думите на класния, зашушукаха помежду си ограждат обособената част впечатлени от думите на класния, т. е. пишат се запетаи пред думата впечатлени и след думата класния.

Официален правописен речник (2012), т. 80.1.

Въпрос: Къде трябва да се постави запетаята в изречението Регистрирано престъпление е всяко престъпление, по което се води преписка?

Отговор: Запетаята в изречението Регистрирано престъпление е всяко престъпление, по което се води преписка е след края на първото просто изречение.

Официален правописен речник (2012), т. 86.

Въпрос: Трябва ли да се огради в кавички Кулата в съчетанието ГКПП „Кулата“?

Отговор: В съчетанието ГКПП „Кулата“ името Кулата трябва да се огради в кавички, защото е приложение в рамките на съставно собствено име.

Официален правописен речник (2012), т. 104.3.1.

Въпрос: Правилно ли е оформено пунктуационно изречението Стаята, в която е настанен гостът на хотела, е неотопляема?

Отговор: И двете запетаи в изречението Стаята, в която е настанен гостът на хотела, е неотопляема са поставени правилно, тъй като простото изречение, разположено между частите на друго просто изречение, се огражда със запетаи.

Официален правописен речник (2012), с. 79.

Въпрос: се Поставят ли се кавички при названието Фестивален и конгресен център – Варна?

Отговор: Названието Фестивален и конгресен център – Варна не се поставя в кавички.
Това е съставно собствено име, което произхожда от описателно название на обекта. В него отделните съставки са свързани чрез съгласуване Прилагателните Фестивален и конгресен се съгласуват със съществителното център, което назовава типа обект.
Сравни: Център "Жорж Помпиду", където се пишат кавички, защото "Жорж Помпиду" е собствено име, което е приложение в рамките на словосъчетание.

Официален правописен речник (2012), т. 104.3.2.Въпрос: Къде трябва да има запетая/запетаи в изречението Автобиографията, както и попълненият формуляр за участие в конкурса са подадени в срок?

Отговор: В изречението Автобиографията, както и попълненият формуляр за участие в конкурса са подадени в срок трябва да има запетая след съществителното име автобиографията тя отделя еднородни части в рамките на простото изречение.

Официален правописен речник (2012), т. 79.2.

Въпрос: Как е правилно да се оформи с кавички названието: ж.к. „Младост 2“ или ж.к. „Младост“ 2?

Отговор: Правилното оформяне в кавички е ж.к. „Младост 2“, а не ж.к. „Младост“ 2.

Въпрос: Трябва ли да се пишат в кавички имената на заливите: залив Литъл Бей, залив Хъдсън?

Отговор: При собствените имена на географски обекти не се пишат кавички: залив Литъл Бей, залив Хъдсън.

Официален правописен речник (2012), т. 105.1.

« Страници 1 от 5; Страници показани 1-20 от 99 резултата »