Въпрос: С какъв член трябва да се напише думата риск в изречението Да се предотврати рискът от заболявания?

Отговор: Думата риск в изречението Да се предотврати рискът от заболявания трябва да се напише с пълен член. Тя е подлог в изречението и е възможна замяната ѝ с личното местоимение той.

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.1.1.

Въпрос: С какъв член трябва да се напише думата потребител в изречението При промяна на статуса на потребителя е необходимо да се информира отговорното лице?

Отговор: В изречението При промяна на статуса на потребителя е необходимо да се информира отговорното лице членуваната дума потребител трябва да се напише с кратък член, тъй като не е съгласувано определение към подлога в изречението (отговорното лице) и целият израз, в който е думата потребителя, не може да се замести с местоимението той: Тогава е необходимо да се информира отговорното лице.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 17.6.2.2.

Въпрос: С пълен или с кратък член трябва да се членува думата звероукротител в изречението Трябва да говоря с Даниел Звероукротителя?

Отговор: В изречението Трябва да говоря с Даниел Звероукротителя думата Звероукротител трябва да се членува с кратък член, тъй като е прозвище (прякор) от м.р. ед.ч. и винаги се пише с кратък член независимо от службата си в изречението.

Официален правописен речник (2012), т. 17.7.3.

Въпрос: Как е правилно: Ето отговора или Ето отговорът?

Отговор: В изречението Ето отговора думата отговора се членува с кратък член, защото не е подлог в изречението и не може да се замени с местоимението той.

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.2.1.

Въпрос: С пълен или с кратък член се пише думата двигател в изречението Чуй как ръмжи двигателят?

Отговор: В изречението Чуй как ръмжи двигателят думата двигател трябва да се членува с пълен член, тъй като е подлог и може да се замени с местоимението той: Чуй как ръмжи той.

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.1.1.

Въпрос: С какъв член трябва да се напише прилагателното свободен в изречението Има ли нужда България от свободния избор на младите?

Отговор:

В изречението Има ли нужда България от свободния избор на младите прилагателното свободния трява да се напише с кратък член, тъй като не е съгласувано определение към подлога в изречението (България) и целият израз, в който е прилагателното, не може да се замести с местоимението той, а е възможна замяната с местоимението него: Има ли нужда България от него.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 17.6.2.2.

Въпрос: Как трябва да се членува съществителното ред в изречението Чакайте да ви дойде редът?

Отговор:

Съществителното ред в изречението Чакайте да ви дойде редът трябва да се членува с пълен член, защото изпълнява служба на подлог (може да се замени с личното местоимение той).

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.1.1.

Въпрос: Как е правилно да се членува инициативен в изречението Поканите са разпратени по места от инициативния комитет?

Отговор: В изречението Поканите са разпратени по места от инициативния комитет прилагателното инициативен се членува с кратък член, защото не е съгласувано определение към подлога в изречението и целият израз не може да се замести с местоимението той, а се замества с местоимението него: Поканите са разпратени по места от него.

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.2.2.

Въпрос: С пълен или с кратък член трябва да се членува прилагателното последен в изречението Последния път, когато беше в София, ние разговаряхме?

Отговор: В изречението Последния път, когато беше в София, ние разговаряхме прилагателното последен трябва да се членува с кратък член: последния, тъй като не е подлог, а е част от обстоятелственото пояснение за време (изразът последния път не може да се замени с той, а с тогава: Тогава ние разговаряхме).

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.2.1.

Въпрос: С пълен или с кратък член трябва да се членува думата рискът в изречението: Колкото повече е въздухът, толкова по-голям е рискът?

Отговор: В изречението Колкото повече е въздухът, толкова по-голям е рискът думата рискът трябва да се членува с пълен член, защото е подлог в изречението и може да се замести с местоимението той (... толкова по-голям е той).

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.1.1.

Въпрос: С пълен или с кратък член се членува думата жест в израза: За всички, за които е важен жестът?

Отговор: Правилно е думата да се членува с пълен член: За всички, за които е важен жестът, защото е подлог в изречението и може да се замени с местоимението той.

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.1.1.

Въпрос: С пълен или с кратък член се членува думата оригинал в израза Вярно с оригинала?

Отговор: Правилно е да се членува с кратък член, тъй като думата е употребена след предлог и не е подлог (не може да се замести с местоимението той) в изречението: Вярно с оригинала.

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.2.1.

Въпрос: С пълен или с кратък член трябва да се напише прякорът Сладкия?

Отговор: Прякорът Сладкия трябва да се напише с кратък член. Прозвищата и прякорите от м.р. ед.ч. се пишат с кратък член независимо от службата си в изречението.

Официален правописен речник (2012), т. 17.7.3.

Въпрос: С пълен или кратък член трябва да се членува прилагателното нужен в изречението Няма го нужния интерес?

Отговор: В изречението Няма го нужния интерес прилагателното нужен трябва да се членува с кратък член, тъй като не е определение на подлога в изречението и не е възможна замяната на словосъчетанието нужния интерес с местоимението той (не е възможно Няма го той).

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.1.2.

Въпрос: С пълен или кратък член трябва да се напише членуваната дума неговият в изречението Какъв е неговият кръгозор?

Отговор: В изречението Какъв е неговият кръгозор? думата неговият трябва да се напише с пълен член, тъй като членуваната дума е определение на подлога и е възможна замяната на словосъчетанието неговият кръгозор с местоимението той: Какъв е той?

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.1.2.

Въпрос: Правилно ли е членувано с пълен член местоимението нашият в изречението Вашите очи са нашият свят?

Отговор: В изречението Вашите очи са нашият свят местоимението нашият правилно е членувано с пълен член, защото членуваната дума е свързана с форма на глагола съм.

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.1.3.

Въпрос: С пълен или с кратък член трябва да се напише прилагателното нов в изречението Той стана новият шампион?

Отговор: В изречението Той стана новият шампион прилагателното име нов трябва да се членува с пълен член: новият. Пише се пълен член, когато членуваната дума или словосъчетанието, в което тя участва, се свързва с един от следните глаголи: съм, бъда, оказвам се, изглеждам, ставам (в значение ’превръщам се в’), казвам се, наричам се, представлявам (в значение ’съм’).

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.1.3.

Въпрос: С пълен или с кратък член трябва да се членува прилагателното целият в изречението Събран е целият човешки опит?

Отговор:

Прилагателното целият в изречението Събран е целият човешки опит се членува с пълен член, тъй като членуваната дума е определение на подлога и е възможна замяната на словосъчетанието целият човешки опит с местоимението той: Събран е той.

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.1.2.

Въпрос: С пълен или с кратък член трябва да се членува съществителното гардероб в изречението Всичко е прибрано в гардероба?

Отговор: Съществителното гардероб не е подлог в изречението и затова трябва да се членува с кратък член. Правилно е Всичко е прибрано в гардероба (Всичко е прибрано в него).

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.2.1.

Въпрос: С пълен или с кратък член трябва да се напише съществителното мир в изречението Знаем какво значат тези ценности – мирът и свободата?

Отговор: В изречението Знаем какво значат тези ценности мирът и свободата съществителното име мир трябва да се напише с пълен член, тъй като е приложение (заедно с думата свободата) към подлога ценности. Тъй като подлогът е в множествено число, възможната замяна на цялото словосъчетание, в което е включена членуваната дума, е с местоимението те: Знаем какво значат те.

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.1.2.

« Страници 1 от 3; Страници показани 1-20 от 42 резултата »