Кликнете върху reCAPTCHA полето!

Въпрос: Кой е правилният писмен вариант: шейсет или шестдесет?

Отговор: И двата варианта на изписване са правилни, тъй като формите са дублетни. Официалният правописен речник (2012 г.) посочва като препоръчителен по-краткия вариант шейсет.

Официален правописен речник (2012), с. 667.

Въпрос: Как трябва да се изпише членуваното числителното редно дванайсетия с цифра и букви – 12-ия или 12-я?

Отговор: Членуваното числителното редно дванайсетия трябва да се изпише със следната комбинация от цифри и букви: 12-ия. Арабската цифра отбелязва думата до звука тдванайсет, след което с букви се доизписва неотбелязаната от цифрата част -ия от членуваното числително редно име.

Въпрос: Коя е формата за множествено число на думата АВОКАДО? Има ли изобщо такава форма?

Отговор: Думата авокадо няма форма за множествено число в български.

Въпрос: Каква е правилната форма на множественото число на думата „член“ и на думата „участник“ в изреченията: В срещата участваха 5 ЧЛЕНА/ЧЛЕНОВЕ на работната група, На срещата присъстваха 5 УЧАСТНИКА/УЧАСТНИЦИ?

Отговор: Тъй като става въпрос за лица, правилно е да се използва обикновената форма за множествено число: „5 членове“ и „5 участници“.

Официален правописен речник (2012), т. 19.2.4.

Въпрос: Коя е правилната форма за множествено число на думата „доставчик“ в примерите: офертите на двамата доставчици или офертите на двата доставчика?

Отговор: Думата „доставчик“ може да назовава както лица, така и нелица. Ако доставчикът е лице, правилно е да се използва обикновената форма за множествено число „двама доставчици“, ако е нелице (фирма, дружество и т.н.), правилно е да се използва бройната форма „два доставчика“.

Официален правописен речник (2012), т. 19.2.1., т. 19.2.4.

Въпрос: Как е правилно да се каже/напише – ЛИСТОВЕ или ЛИСТИ (хартия)?

Отговор: Думата лист със значение къс хартия има форма за мн.ч. листове; със значение част на растениеима форма за мн.ч. листа и по-рядко листи. Останалите форми за множествено число на думата в едното или в другото значение са некнижовни.

Въпрос: Как е правилно да се напише: „кафеени зърна“ или „кафени зърна“?

Отговор: Прилагателното кафеен се отнася до растението кафе, а прилагателното кафени до напитката, затова правилно е кафеени зърна, кафеена плантация, но кафена чашка, кафена лъжичка.

Въпрос: Как е правилно: няколко смартфона или няколко смартфони?

Отговор: Правилно е няколко смартфона, защото след думата няколко съществителните нарицателни за нелица от мъжки род получават т. нар. бройна форма, която се образува чрез окончания или -я (смартфона).

Официален правописен речник (2012), т. 19.2.1., т. 19.2.3.

Въпрос: Кой от двата глагола е по-правилен: вземам или взимам?

Отговор: Глаголите вземам и взимам са дублети, което означава, че и двата глагола са правилни. Препоръчва се употребата на глагола вземам.

Официален правописен речник (2012), с. 191.

Въпрос: Кой вариант на изречението е правилен: Получили сте информация при телефонен разговор или Получили сте информация след телефонен разговор?

Отговор: Правилни са и двата варианта на изречението Получили сте информация при телефонен разговор и Получили сте информация след телефонен разговор. Употребените предлози в тях придават различен смисъл на изказването.
Предлогът при означава обстоятелството, при което се е извършило действието, а предлогът след означава, че действието (получаването на информацията) се е извършило като резултат от предишно обстоятелство (телефонен разговор).

Въпрос: Пише ли се точка за отбелязване на числително редно при дати в случаи като 12 декември / 12 дек.?

Отговор: Не се пише точка при дати, когато името на месеца е изписано с букви: 12 декември / 12 дек.

Официален правописен речник (2012), т. 110.2.1.

Въпрос: Кое е правилното словосъчетание – рибна диета или рибена диета?

Отговор: Правилното словосъчетание е рибна диета.

Въпрос: Как е правилно: настоящето писмо или настоящото писмо?

Отговор: Правилно е словосъчетанието настоящото писмо. В него е използвана формата за среден род на прилагателното име настоящ – настоящо. Срв. и настоящата книга, настоящите записки. Докато настоящето е членувана форма на съществителното име настояще, напр. Това се отнася за миналото, а в настоящето нещата са различни; Той размишлява над миналото, настоящето и бъдещето.

Официален правописен речник (2012), с. 401.

Въпрос: Когато под клиенти се имат предвид фирми или организации, а не хора, как е правилно: два различни клиента или двама различни клиенти?

Отговор: Когато под клиенти се имат предвид не хора, а фирми или организации, трябва да се използва бройната форма: два различни клиента. Съществителните от мъжки род, завършващи на съгласна, които функционират със значения както на предмет, така и на лице, имат бройна форма само в значението за предмет.

Официален правописен речник (2012), т. 19.2.5.

Въпрос: Как се отбелязва, че числителното име е редно, когато е написано с арабски цифри?

Отговор: При писане на числителни редни имена с арабски цифри след цифрата се поставя точка или с дефис се доизписват букви, например: 1. (първи), 2. (втори), 3. (трети), 4. (четвърти), 5. (пети), 20. (двайсети), 36. (трийсет и шести) или 1-ви, 2-ри, 3-ти, 4-ти, 5-и, 20-и, 36-и.

Официален правописен речник (2012), т. 109.3.; 114.3.

Въпрос: Как е правилно: Няма никого или Няма никой?

Отговор: В изречението Няма никого трябва да се употреби местоименната форма никого, тъй като тя изпълнява служба на допълнение в изречението (Няма го, а не *Няма той).

Официален правописен речник (2012), т. 20.1.

Въпрос: Как е правилно: 25 ученици или 25 ученика?

Отговор: Правилно е 25 ученици, защото съществителни имена за лица се употребяват само в обикновена, а не в бройна форма за множествено число, независимо че са употребени след числително бройно или след думите колко, толкова, няколко.

Официален правописен речник (2012), т. 19.2.4.

Въпрос: Каква е правилната форма на съществителното формуляр в израза: два формуляра или два формуляря?

Отговор: Правилно е два формуляра, защото съществителното е от мъжки род и се отнася за нелице. Окончание -я за бройна форма имат само съществителните за нелица с наставка -тел, със завършек -й, както и думите кон, лакът, нокът, огън, сън и път.

Официален правописен речник (2012), т. 19.2.2.1.; 19.2.2.2.

Въпрос: Думата шоу има ли форма за множествено число и ако има, коя е?

Отговор: Формата за множественно число на съществителното име шоу е шоута.

Официален правописен речник (2012), с. 669.

Въпрос: Кой е правилният вариант: няколко важни елемента или няколко важни елементи?

Отговор: Правилно е да се използва бройната форма на съществителното елемент: няколко важни елемента. Когато между думата за количество и съществителното, което има бройна форма, стои съгласувано определение, бройната форма се запазва.

Официален правописен речник (2012), т. 19.2.3.2.

« Страници 1 от 3; Страници показани 1-20 от 47 резултата »