Въпрос: Кой е правилният писмен вариант: шейсет или шестдесет?

Отговор: И двата варианта на изписване са правилни, тъй като формите са дублетни. Официалният правописен речник (2012 г.) посочва като препоръчителен по-краткия вариант шейсет.

Официален правописен речник (2012), с. 667.

Въпрос: Как трябва да се изпише членуваното числителното редно дванайсетия с цифра и букви – 12-ия или 12-я?

Отговор: Членуваното числителното редно дванайсетия трябва да се изпише със следната комбинация от цифри и букви: 12-ия. Арабската цифра отбелязва думата до звука тдванайсет, след което с букви се доизписва неотбелязаната от цифрата част -ия от членуваното числително редно име.

Въпрос: Коя е формата за множествено число на думата АВОКАДО? Има ли изобщо такава форма?

Отговор: Думата авокадо няма форма за множествено число в български.

Въпрос: Каква е правилната форма на множественото число на думата „член“ и на думата „участник“ в изреченията: В срещата участваха 5 ЧЛЕНА/ЧЛЕНОВЕ на работната група, На срещата присъстваха 5 УЧАСТНИКА/УЧАСТНИЦИ?

Отговор: Тъй като става въпрос за лица, правилно е да се използва обикновената форма за множествено число: „5 членове“ и „5 участници“.

Официален правописен речник (2012), т. 19.2.4.

Въпрос: Коя е правилната форма за множествено число на думата „доставчик“ в примерите: офертите на двамата доставчици или офертите на двата доставчика?

Отговор: Думата „доставчик“ може да назовава както лица, така и нелица. Ако доставчикът е лице, правилно е да се използва обикновената форма за множествено число „двама доставчици“, ако е нелице (фирма, дружество и т.н.), правилно е да се използва бройната форма „два доставчика“.

Официален правописен речник (2012), т. 19.2.1., т. 19.2.4.

Въпрос: Как е правилно да се каже/напише – ЛИСТОВЕ или ЛИСТИ (хартия)?

Отговор: Думата лист със значение къс хартия има форма за мн.ч. листове; със значение част на растениеима форма за мн.ч. листа и по-рядко листи. Останалите форми за множествено число на думата в едното или в другото значение са некнижовни.

Въпрос: Как е правилно да се напише: „кафеени зърна“ или „кафени зърна“?

Отговор: Прилагателното кафеен се отнася до растението кафе, а прилагателното кафени до напитката, затова правилно е кафеени зърна, кафеена плантация, но кафена чашка, кафена лъжичка.

Въпрос: Кое е множественото число на думата сметкоплан: сметкопланОВЕ или сметкопланИ?

Отговор: Правилната форма за множествено число на думата сметкоплан е сметкопланове.

Въпрос: Коя е формата за множествено число на думата фламинго?

Отговор: Формата за множествено число на думата фламинго е фламинги.

Официален правописен речник (2012), с. 641.

Въпрос: Кой е правилният вариант: четири възела или четири възли?

Отговор: Правилният вариант е четири възела, защото след числително бройно име, каквото е четири, при съществителни имена от мъжки род за нелица се използва бройната, а не обикновената форма за множествено число.

Официален правописен речник (2012) т. 19.2.3.

Въпрос: Кой е правилният вариант: Двайсет студенти или двайсет студента?

Отговор: Правилният вариант е двайсет студенти, а не студента, тъй като съществителните имена, означаващи лица, имат само обикновена форма за множествено число, независимо от това дали са употребени след числително бройно, или не (срв. и много студенти, умни студенти).

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 19.2.4.

Въпрос: Кой е правилният вариант: осем служебни адвокати или адвоката?

Отговор: Правилният вариант е осем служебни адвокати, тъй като съществителните имена, означаващи лица, се употребяват само в обикновена, а не в бройна форма за множествено число, независимо от това дали са употребени след числително бройно, или не.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 19.2.1.

Въпрос: Какво е множественото число на съществителното име студио?

Отговор: Формата за множествено число на съществителното студио е студиа, като съществуват два варианта на книжовен изговор в зависимост от ударението: сту̀диа и студиа̀.

Официален правописен речник (2012), с.599.

Въпрос: Названието на паричната единица евро употребява ли се в множествено число?

Отговор: Съществителното име евро – название на общата парична единица на страните от Европейския съюз, няма форма за множествено число. Правилните изрази са двайсет евро, няколко евро, милиони евро, цените са в евро. Формата евра е некнижовна.

Официален правописен речник на българския език (2012), с. 245.

Въпрос: Как е правилно: няколко смартфона или няколко смартфони?

Отговор: Правилно е няколко смартфона, защото след думата няколко съществителните нарицателни за нелица от мъжки род получават т. нар. бройна форма, която се образува чрез окончания или -я (смартфона).

Официален правописен речник (2012), т. 19.2.1., т. 19.2.3.

Въпрос: Кой от двата глагола е по-правилен: вземам или взимам?

Отговор: Глаголите вземам и взимам са дублети, което означава, че и двата глагола са правилни. Препоръчва се употребата на глагола вземам.

Официален правописен речник (2012), с. 191.

Въпрос: Кой вариант на изречението е правилен: Получили сте информация при телефонен разговор или Получили сте информация след телефонен разговор?

Отговор: Правилни са и двата варианта на изречението Получили сте информация при телефонен разговор и Получили сте информация след телефонен разговор. Употребените предлози в тях придават различен смисъл на изказването.
Предлогът при означава обстоятелството, при което се е извършило действието, а предлогът след означава, че действието (получаването на информацията) се е извършило като резултат от предишно обстоятелство (телефонен разговор).

Въпрос: Пише ли се точка за отбелязване на числително редно при дати в случаи като 12 декември / 12 дек.?

Отговор: Не се пише точка при дати, когато името на месеца е изписано с букви: 12 декември / 12 дек.

Официален правописен речник (2012), т. 110.2.1.

Въпрос: Кое е правилното словосъчетание – рибна диета или рибена диета?

Отговор: Правилното словосъчетание е рибна диета.

Въпрос: Как е правилно: настоящето писмо или настоящото писмо?

Отговор: Правилно е словосъчетанието настоящото писмо. В него е използвана формата за среден род на прилагателното име настоящ – настоящо. Срв. и настоящата книга, настоящите записки. Докато настоящето е членувана форма на съществителното име настояще, напр. Това се отнася за миналото, а в настоящето нещата са различни; Той размишлява над миналото, настоящето и бъдещето.

Официален правописен речник (2012), с. 401.

« Страници 1 от 5; Страници показани 1-20 от 91 резултата »