Въпрос: Къде е ударението в думата невен?

Отговор: Ударението в думата е на второто е: невѐн.

Официален правописен речник (2012), с. 405.

Въпрос: Къде е ударението в думата вино?

Отговор: Вѝно и вино̀ са дублети.

Официален правописен речник (2012), с. 192.

Въпрос: Какво е ударението в множествено число на думата мост?

Отговор: Формите за множествено число мо̀стове и мосто̀ве са дублети, т.е. и двете са правилни. Препоръчва се формата мо̀стове.

Официален правописен речник (2012), с. 385.

Въпрос: Къде е ударението в думата сърма със значение 'посребрени или позлатени тънки медни жички, с които се бродира'?

Отговор: Ударението в думата сърма ('посребрени или позлатени тънки медни жички, с които се бродира') пада на първата сричка: съ̀рма.

Официален правописен речник (2012), с. 606.

Въпрос: Кое е правилното ударение на думата посевен: посѐвен или по̀севен?

Отговор: Правилното ударение на думата посѐвен е върху гласната от втората сричка.

Официален правописен речник (2012), с. 499.

Въпрос: Къде е ударението на думата масло?

Отговор: Ударението на думата е върху последната сричка: масло̀.

Официален правописен речник (2012), с. 367.

Въпрос: Къде е ударението на думата злато?

Отговор: Ударението на думата е върху първата сричка: зла̀то.

Официален правописен речник (2012), с. 282.

Въпрос: Къде е правилното ударение на думата гоблен (го̀блен или гоблѐн)?

Отговор: Правилно е ударението да бъде на звук е гоблѐн.

Официален правописен речник (2012), с. 212.

Въпрос: Къде е правилното ударение на глагола постѐлеш?

Отговор: Ударението е на кореновата гласна (първото е) – постѐлеш. По принцип при формообразуването глаголите не местят ударението си на окончанието.

Официален правописен речник (2012), с. 501.

Въпрос: Коя е правилната форма на глагола ходя във 2 л. ед.ч. минало свършено време – хо̀ди или ходѝ?

Отговор: Правилна е формата хо̀ди. От 2002 г. е премахната дублетността при глаголите в мин. св. време, като формите с ударение на окончанието са неправилни.

Официален правописен речник на българския език. Глаголи (2016), с. 972.

Въпрос: Кое е правилното ударение: заква̀сен или заквасѐн?

Отговор: Правилното ударение е заква̀сен.

Официален правописен речник. Глаголи (2016), с. 148.

Въпрос: Къде трябва да се постави ударението в думата чело?

Отговор: Чѐло и чело̀ са акцентни дублети, т.е. ударението може да се постави на първата или на втората сричка.

Официален правописен речник (2012), с. 660.

Въпрос: Къде пада ударението в думата антибиотик?

Отговор: Ударението в думата антибиотик може да е на предпоследната или на последната сричка, т.е. правилно е и антибио̀тик, антибио̀тици, и антибиотѝк, антибиотѝци.

Официален правописен речник (2012), с. 156.