Въпрос: Как се съкращава мерната единица грам?

Отговор: Мерната единица грам се съкращава с буква г или g – без точка след съкращението.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 110.1.

Въпрос: Как се пише съкращението на израза преди новата ера − с шпации или без шпации между съкратените думи?

Отговор: Ако в едно словосъчетание са съкратени всички думи, се допуска между тях да няма шпация, т.е. правилни са: пр. н. е. (с шпации) и пр.н.е. (без шпации). Препоръчва се в един и същи текст да се използва последователно само един от възможните начини на оформяне.

Официален правописен речник (2012), т. 72.2.1.


Въпрос: Как се съкращава думата директор?

Отговор: Думата директор се съкращава по следния начин: дир.

Официален правописен речник (2012), т. 69.2.

Въпрос: Как е правилно да се съкращава доктор на икономическите науки?

Отговор: Доктор на икономическите науки може да се съкрати по два начина: д. и. н. и д. ик. н. Съкращава се с точки, допуска се да няма шпация след точките.

Въпрос: Как се съкращава названието Общински съвет?

Отговор: Общински съвет може да се съкрати по два начина: ОбС и ОС.

Речник на съкращенията в българския език (2003), с. 397, 413.

Въпрос: Може ли съществителното господа да се съкрати в обръщението Уважаеми господа?

Отговор: При обръщение не е коректно да се съкращават звателните форми господине, госпожо, господа особено в случаите, когато след тях не е употребено собствено име. Напр. Уважаеми господа.

Въпрос: Поставя ли се точка след съкращението на думата минута?

Отговор: Съкращението на думата минута е без точка, защото съкращенията на мерните единици от международната система SI се изписват без точка както на кирилица, така и на латиница. Правилното е: мин (min). Когато обаче се означава определен момент от денонощието, след съкращението на думата минута се пише точка: Ще дойда в 7 ч. и 30 мин.

Официален правописен речник (2012), т. 72.1.1., т. 110.1.1.

Въпрос: Как се съкращават собствени лични имена?

Отговор: Съкращаването на собствено лично име може да стане по два начина:
1. Запазва се само първата буква от името (напр. А. за Антон).
2.
Запазват се няколко букви от името, като последната е съгласна (напр. Кр. за Красимир).

Официален правописен речник (2012), т. 69.1; т. 69.2.

Въпрос: Има ли шпации при съкращението д. ф. н.?

Отговор: Когато в едно словосъчетание са съкратени всички думи, са възможни и двата варианта - със и без шпации. Правилно е:
д. ф. н. и д.ф.н.

Официален правописен речник (2012), т. 72.2.1.

Въпрос: Как е правилно да се изпише съкращението на думата върху?

Отговор: Съкращението на думата върху се пише с наклонена черта без шпации: в/у.

Официален правописен речник (2012), т. 72.4 и т. 117.3.

Въпрос: Допуска ли се съкращаване и по какъв начин при изписване на името Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“?

Отговор: Името Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“ може да се изпише съкратено ОУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Въпрос: Как е правилно – със или без шпация – да се напише съкращението: и т. н. или и т.н.?

Отговор: Правилни са и двата варианта на изписване: и т. н. и и т.н. Ако в едно словосъчетание – в случая и така нататък, са съкратени всички думи, се допуска между тях да няма шпация.

Официален правописен речник (2012), т. 72.2.1.

Въпрос: Как е правилно да се съкрати думата четвъртък?

Отговор: Думата четвъртък се съкращава на четвъртата буква – четв.

Официален правописен речник (2012), т. 69.1.

Въпрос: Как се пише съкращението жп в словосъчетанието жп линии?

Отговор: Съкращението жп линии се пише с малки букви и без точки при жп.

Официален правописен речник (2012), т. 77.4

Въпрос: Как се изписва названието bTV вътре в кирилски текст?

Отговор: Названието bTV вътре в кирилски текст може да се изпише по два начина: като се запази оригиналната графика (bTV) или като се запишат на кирилица с главни букви имената на отделните букви от абревиатурата – Би Ти Ви.

​Официален правописен речник (2012), т. 39.6. и 77.6.т.

Въпрос: Как се съкращава курортен комплекс: к.к., кк. или кк?

Отговор: Изразът курортен комплекс се съкращава, като се поставя точка след всяка от съкратените думи: к.к.

Официален правописен речник (2012), т. 72.1.

Въпрос: Може ли съюзът тъй като да се съкращава: т.к.?

Отговор: В българския език не е прието съюзът тъй като да се съкращава и трябва да се изписва несъкратено.

Въпрос: Пише ли се точка след съкращението на мерната единица метър?

Отговор: След съкращението на мерната единица метър не се пише точка както на кирилица, така и на латиница. Съкращава се м и m без точка след буквеното обозначение.

Официален правописен речник (2012), т. 72.1.1., т. 110.1.

Въпрос: Кое е правилното съкращение на думата остров: о. или о-в?

Отговор: Думата остров може да се съкрати и по двата начина, например: о. Крит и о-в Крит.

Официален правописен речник (2012), т. 73.

Въпрос: Как е правилно да се съкрати думата град: г. или гр.?

Отговор: Съществителното име град може да се съкрати и по двата начина: г. и гр. Някои думи се съкращават по повече от един начин, например: в. и вр.връх, б. а. и бел. авт. бележка на автора.

Официален правописен речник (2012), т. 73.

« Страници 1 от 2; Страници показани 1-20 от 25 резултата »