Въпрос: Може ли съществителното господа да се съкрати в обръщението Уважаеми господа?

Отговор: При обръщение не е коректно да се съкращават звателните форми господине, госпожо, господа особено в случаите, когато след тях не е употребено собствено име. Напр. Уважаеми господа.

Въпрос: Поставя ли се точка след съкращението на думата минута?

Отговор: Съкращението на думата минута е без точка, защото съкращенията на мерните единици от международната система SI се изписват без точка както на кирилица, така и на латиница. Правилното е: мин (min). Когато обаче се означава определен момент от денонощието, след съкращението на думата минута се пише точка: Ще дойда в 7 ч. и 30 мин.

Официален правописен речник (2012), т. 72.1.1., т. 110.1.1.

Въпрос: Как се съкращават собствени лични имена?

Отговор: Съкращаването на собствено лично име може да стане по два начина:
1. Запазва се само първата буква от името (напр. А. за Антон).
2.
Запазват се няколко букви от името, като последната е съгласна (напр. Кр. за Красимир).

Официален правописен речник (2012), т. 69.1; т. 69.2.

Въпрос: Има ли шпации при съкращението д. ф. н.?

Отговор: Когато в едно словосъчетание са съкратени всички думи, са възможни и двата варианта - със и без шпации. Правилно е:
д. ф. н. и д.ф.н.

Официален правописен речник (2012), т. 72.2.1.

Въпрос: Как е правилно да се изпише съкращението на думата върху?

Отговор: Съкращението на думата върху се пише с наклонена черта без шпации: в/у.

Официален правописен речник (2012), т. 72.4 и т. 117.3.

Въпрос: Допуска ли се съкращаване и по какъв начин при изписване на името Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“?

Отговор: Името Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“ може да се изпише съкратено ОУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Въпрос: Как е правилно – със или без шпация – да се напише съкращението: и т. н. или и т.н.?

Отговор: Правилни са и двата варианта на изписване: и т. н. и и т.н. Ако в едно словосъчетание – в случая и така нататък, са съкратени всички думи, се допуска между тях да няма шпация.

Официален правописен речник (2012), т. 72.2.1.

Въпрос: Как е правилно да се съкрати думата четвъртък?

Отговор: Думата четвъртък се съкращава на четвъртата буква – четв.

Официален правописен речник (2012), т. 69.1.

Въпрос: Как се пише съкращението жп в словосъчетанието жп линии?

Отговор: Съкращението жп линии се пише с малки букви и без точки при жп.

Официален правописен речник (2012), т. 77.4