Въпрос: Как е правилно да се напише: държава членка на Европейския съюз, държава-членка на Европейския съюз или държава – членка на Европейския съюз?

Отговор: Тъй като в израза държава членка на Европейския съюз думата членка е в състава на обособена част (членка на Европейския съюз), трябва да се постави дълго тире между държава и членка, напр. Всяка държава членка на Европейския съюз, може да подава документи за участие в програмата.

Когато изразът държава членка е употребен самостоятелно, без уточнението „на Европейския съюз“, той представлява словосъчетание от две съществителни имена, първото от които може да се членува (държавата членка), и поради това трябва да се пише разделно: Всяка държава членка може да подава документи за участие в програмата.

Официален правописен речник (2012), т. 102.3; т. 55.1.