Въпрос: Има ли запетая пред като в изречението: Това е като да се събереш в себе си?

Отговор:  В изречението: Това е като да се събереш в себе си пред като НЕ се пише запетая, тъй като думата като в това изречение функционира като предлог, а не като съюз и се използва за сравнение. Срв. Това е като цвете и сравняването в случая не е с някакъв обект (предмет), а с цяла ситуация, означена с изречението ...да се събереш в себе си. Второто просто изречение е въведено с да и затова между двете прости изречения няма запетая.
Официален правописен речник (2012), т. 88.1.