Въпрос: Как е правилно да се пише: рок концерт или рокконцерт

Отговор:

И двете форми: рок концерт и рокконцерт са правилни. Когато и двете съставки на сложно съществително име (поне една от които е чужда) се употребяват като самостоятелни думи в езика, се допуска както слято, така и разделно писане. Срв. още: рокмузика и рок музика, рокбанда и рок банда и др. 

Официален правописен речник (2012), т. 53.4.1.1.