Въпрос: Как е правилно: колоездач или колеездач

Отговор: Правилната форма е колоездач
Срв. още: колоездачка, колоездачен и др. 

Официален правописен речник (2012), с. 329.