Въпрос: Как е правилно: параолимпийски (игри) или паралимпийски (игри)?

Отговор: Правилно е да се пише параолимпийски (игри). Прилагателното име параолимпийски е образувано от съществителното име параолимпиада ‘олимпиада за спортисти с увреждания’, което на свой ред е образувано от съставката пара- (със значение ‘който съществува или се проявява успоредно с друг, който наподобява друг’, от гръцки para ‘близък, несъщински’) и олимпиада.

Официален правописен речник (2012), с. 453.
Речник на новите думи и значения в българския език (2001), с. 197.