Въпрос: Слято или разделно се пише названието на празника Тодоровден?

Отговор: Названието на празника Тодоровден се пише слято. Слято се пишат названия на празници, в които подчинената основа е притежателно прилагателно от собствено име, свързано с главната основа без съединителна гласна. 
Срв. още: Йордановден, Ивановден, Андреевден

Официален правописен речник (2012), т. 53.2.