Въпрос: Как е правилно: манифестирам или манифистирам

Отговор: Правилно е манифестирам. Срв. още: манифест

Официален правописен речник (2012), с. 366.