EN
Начало » Новини » Форум „Изследователски подходи в обучението по български език“ 2019

Форум „Изследователски подходи в обучението по български език“ 2019

ЧЕТВЪРТИ ФОРУМ

„Изследователски подходи в обучението по български език“

28 октомври 2019 г.

 

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките за четвърта поредна година организира Форума „Изследователски подходи в обучението по български език“.

 

Форумът ще даде възможност на учени, университетски преподаватели, учители и експерти по български език да се срещнат и да обменят знания и опит, свързани с изследването на езика и обучението по български език.

 

Целите на Форума са:

  • Създаване на мрежа, която обединява учителите по български език и изследователите на езика с цел популяризиране на научните изследвания и постиженията на науката за езика сред тези, които са призвани да възпитат любов към родното слово.
  • Интензивни контакти между учителите по български език и изследователите на езика с цел разбиране на проблемите при преподаването на български език и предоставяне на помощ при разрешаването им по разнообразни начини.

Тези две цели са насочени към основната цел, която ще обедини участниците във Форума:

  • Стимулиране на изследователския дух на учениците. 

Форумът ще се проведе в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките, София, ул. „15 ноември“ 1.

 

Програма

 

8:30 – 9:00 Регистрация

09:00 – 09:30 Откриване и приветствия

09:30 – 10:00 проф. Светла Коева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН): Изследователските подходи в обучението по български език – част от „общностите на знание: наука, технологии, инженерство, математика“

10:00 – 10:30 доц. Руска Станчева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН), проф. Красимира Алексова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“): Има ли въздействие ДЗИ по БЕЛ върху граматическата компетентност и езиковите нагласи на младото поколение

10:30 – 11:00 проф. Йовка Тишева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“): Лингвистични знания, комуникативна компетентност, функционална грамотност

11:00 – 11:30 Почивка

11:30 – 12:00 проф. Велка Попова (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“): Изследователският подход в обучението по български език между традиционното и иновативното

12:00 – 12:30 проф. Диана Благоева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН), проф. Сия Колковска (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН): Актуални процеси в българската лексика

12:30 – 13:30 Обедна почивка

13:30 – 13:45 Жанета Андреева (СУ с хуманитарен профил „Йоан Екзарх Български“, гр. Шумен): Задачите по лексикология в теста за ДЗИ по български език и литература

13:45 – 14:00 Цветелина Асенова (55. СУ „Петко Каравелов“, гр. София): Преподаването на синтаксис в прогимназиален етап

14:00 – 14:15 Евгени Ганчев (15. СУ „Адам Мицкевич“, гр. София): Изследователският подход в работата на учителя по български език в обучението върху аналитично четене на текст

14:15 – 14:30 Олга Тунчева (СМГ „Паисий Хилендарски“): Език и текст

14:30 – 14:45 Радина Попова (Национална финансово-стопанска гимназия, гр. София): Развиване на критическото мислене в часовете по български език и литература в 8. клас

14:45 – 15:00 Таня Караиванова (144. СУ „Народни будители“,  гр. София): Новаторството в учебниците по български език на Сава Радулов

15:00 – 15:30 Почивка

15:30 – 15:45 доц. Катя Чаралозова (Институт за български език  „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН): Категорията вид на глагола и методически аспекти на преподаването й в българските училища зад граница

15:45 – 16:00 проф. Лучия Антонова-Василева (Институт за български език  „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН): Необходимост от подбор и адаптация на текстовете за изучаване на българска литература в чужбина

 

Текстовете на докладите ще бъдат отпечатани. За участие с доклад можете да направите заявка на адрес: ibl@ibl.bas.bg 

 

Присъствалите ще получат сертификат за участие във Форума „Изследователски подходи в обучението по български език“. Желаещите да продължат с осем часа дистанционна подготовка след Форума, ще получат сертификат за образователния курс „Изследователски подходи в обучението по български език“ и съответния кредит. За участие като слушател можете да се регистрирате на адрес: https://ibl.bas.bg/izsledovatelski_podhodi_2019/

 

Разходите за Форума – такса за участие, кафе паузи и обедна почивка, се поемат от организатора. Регистрацията е необходима за подготовка на материалите за Форума.

 

На 1, 2 и 3 ноември Институтът за български език при Българската академия на науките организира курсове за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, насочени към учителите по български език в прогимназиалния и гимназиалния етап на обучение.