EN
Начало » Новини » Форум „Изследователски подходи в обучението по български език“ 2019

Форум „Изследователски подходи в обучението по български език“ 2019

ЧЕТВЪРТИ ФОРУМ

„Изследователски подходи в обучението по български език“

28 октомври 2019 г.

Българска академия на науките, зала „Проф. Марин Дринов“

ул. „15 ноември“ № 1

 

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките за четвърта поредна година организира Форума „Изследователски подходи в обучението по български език“.

Форумът ще даде възможност на учени, университетски преподаватели, учители и експерти по български език да се срещнат и да обменят знания и опит, свързани с изследването на езика и обучението по български език.

Целите на Форума са:

  • Създаване на мрежа, която обединява учителите по български език и изследователите на езика с цел популяризиране на научните изследвания и постиженията на науката за езика сред тези, които са призвани да възпитат любов към родното слово.
  • Интензивни контакти между учителите по български език и изследователите на езика с цел разбиране на проблемите при преподаването на български език и предоставяне на помощ при разрешаването им по разнообразни начини.

Тези две цели са насочени към основната цел, която ще обедини участниците във Форума:

  • Стимулиране на изследователския дух на учениците. 

Форумът ще се проведе в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките, София, ул. „15 ноември“ 1.

 

Програма

8:30 – 9:00 Регистрация

09:00 – 09:30 Откриване и приветствия

д-р Надя Кантарева-Барух, директор на Националното издателство за образование и наука „Аз-буки“

Антония Бандармалиева, председател на Асоциацията на учителите по български език и литература

акад. Юлиан Ревалски, председател на Българската академия на науките

д-р Ваня Кастрева, началник на Регионалното управление на образованието – София-град

Милена Дамянова, председател на Комисията по образованието и науката към 44-тото народно събрание на Република България

09:30 – 11:00 Първа сесия, водещ: проф. Елка Мирчева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“)

09:30 – 10:00 Проф. Светла Коева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН): Изследователските подходи в обучението по български език – част от „общностите на знание: наука, технологии, инженерство, математика“

10:00 – 10:30 Доц. Руска Станчева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН), проф. Красимира Алексова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“): Има ли въздействие ДЗИ по БЕЛ върху граматическата компетентност и езиковите нагласи на младото поколение

10:30 – 11:00 Проф. Йовка Тишева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“): Лингвистични знания, комуникативна компетентност, функционална грамотност

11:00 – 11:30 Почивка

11:30 – 12:30 Втора сесия, водещ: проф. Максим Стаменов (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“)

11:30 – 12:00 Проф. Велка Попова (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“): Изследователският подход в обучението по български език между традиционното и иновативното

12:00 – 12:30 Проф. Диана Благоева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН), проф. Сия Колковска (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН): Актуални процеси в българската лексика

12:30 – 13:30 Обедна почивка

13:30 – 15:00 Трета сесия, водещ: проф. Лучия Антонова-Василева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“)

13:30 – 13:45 Жанета Андреева (СУ с хуманитарен профил „Йоан Екзарх Български“, гр. Шумен): Иновативни техники в образователния дискурс по български език

13:45 – 14:00 Марина Петрова (Професионална гимназия по електротехника и електроника, гр. Пловдив): Дебатът като изследователски подход в обучението по български език

14:00 – 14:15 Елена Вързилова (Езикова гимназия „Иван Вазов“, гр. Пловдив) Трансформация на учебния процес по български език в среден курс чрез използването на облачната платформа на Гугъл за образование – G suite

14:15 – 14:30 Евгени Ганчев (15. СУ „Адам Мицкевич“, гр. София): Изследователският подход в работата на учителя по български език в обучението върху аналитично четене на текст

14:30 – 14:45 Олга Тунчева (СМГ „Паисий Хилендарски“): Език и текст

14:45 – 15:00 Радина Попова (Национална финансово-стопанска гимназия, гр. София): Развиване на критическото мислене в часовете по български език в 8. клас

15:00 – 15:30 Почивка

15:30 – 17:30 Четвърта сесия, водещ: доц. Ваня Мичева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“)

15:30 – 15:45 Цветелина Асенова (55. СУ „Петко Каравелов“, гр. София): Преподаването на синтаксис в прогимназиален етап

15:45 – 16:00 Доц. Петя Бъркалова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“), Ива Неделева (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“): Граматически игри

16:00 – 16:15 Татяна Караиванова (144. СУ „Народни будители“, гр. София): Новаторството в учебниците по български език на Сава Радулов

16:15 – 16:30 Доц. Катя Чаралозова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН): Категорията вид на глагола и методически аспекти на преподаването ѝ в българските училища зад граница

16:30 – 16:45 Проф. Лучия Антонова-Василева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН): Необходимост от подбор и адаптация на текстовете за изучаване на българска литература в чужбина

16:45 – 17:00 Проф. Елена Хаджиева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“), гл. ас. Рени Манова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“): Междукултурно общуване и равнопоставеност между участниците в българския диалог

17:00 – 17:30 Дискусия и закриване на Форума

 

Присъствалите ще получат сертификат за участие във Форума „Изследователски подходи в обучението по български език“. Желаещите да продължат с осем часа дистанционна подготовка след Форума, ще получат сертификат за образователния курс „Изследователски подходи в обучението по български език“ и съответния кредит.

На 1, 2 и 3 ноември Институтът за български език при Българската академия на науките организира курсове за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, насочени към учителите по български език в прогимназиалния и гимназиалния етап на обучение.

Регистрация

 

Галерия