EN
Начало » гл. ас. д-р Йоанна Кирилова

гл. ас. д-р Йоанна Кирилова

Професионална биография

 

на н. с. І ст. д-р Йоанна Христова Кирилова

 

Секция за етнолингвистика

 

 

За контакти:

 

e-mail: ioannav@abv.bg,

 

сл. адрес: бул. “Шипченски проход” N 52, бл. 17, каб. 617, София 1113;

 

 

 

Научни интереси:

 

етнолингвистика, лингвокултурология, българска диалектология, лексикология.

 

 

Образование и квалификация:

 

2004 г. Институт за български език “Проф. д-р Л. Андрейчин” – придобиване на образователната и научна степен доктор.

 

1998 г. Институт за български език “Проф. д-р Л. Андрейчин” – редовен докторант.

 

1996 СУ „Св. Климент Охридски” ДЕО (ИЧС) курс по английски език (С2)

 

1995 г. СУ „Св. Климент Охридски”, българска филология

 

1988 г. 31. СУЧЕМ.

 

 

Професионално развитие:

 

2009 г. Институт за български език “Проф. д-р Л. Андрейчин”, научен сътрудник І степен.

 

2004 г. Институт за български език “Проф. д-р Л. Андрейчин”научен сътрудник ІІ степен.

 

1997 г. Институт за български език, проучвател.

 

 

Участие в научни проекти за последните десет години:

 

Български диалектен речник. Словник. Лучия Антонова, ст. н.с. ІІ ст. д-р.

 

Тематичен речник “Раждане. Сватба. Погребение.” Мария Китанова, ст. н.с. ІІ ст. д-р.

 

Честотен речник на лириката на П.К. Яворов – Елена Тодорова, ст. н.с. ІІ ст. д-р.

 

Международен проект с РАН “Концептите свой и чужд в българската паремиологична картина на света”.

 

Международен проект с РАН “Концептите ум и глупост според българската паремиология и фразеология”.

 

Електронен архив на българската материална и духовна култура.

 

Речник на термините, свързани с българската материална и духовна култура.

 

 

Основни публикации:

 

Съвременното състояние на подсистемите в българската ономастика по библиографски данни (1981-1990). – Ономастично и етнолингвистично пространство на езика. Сборник в чест на професор Николай Ковачев. т. ІІ. 1996. София. с. 215 – 220.

 

Пастирската лексика от с. Добравица, Софийско. – Българска реч, 2000, кн. 3-4, стр. 29-32.

 

Ономасиологична характеристика на пастирската лексика (върху материал от някои села в Софийско). – Бълг. език, 2003, кн.1, стр.83-91.

 

Ономасиологична характеристика на пастирската лексика (от няколко софийски села). – Българска реч, 2003, кн.2, стр 31-34.

 

Говорът на селата Искрец, Брезе, Добравица и Бракьовци с оглед на пастирската лексика. – Бълг. език, кн.2, 2001/2002, стр.87-97.

 

Автореферат на дисертация “Пастирската терминология в Софийско (с. Искрец)”, София, 2003 г.

 

Nomina agentis в западнософийския говор. – Научни изследвания в чест и памет на академик Иван Дуриданов. УИ “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново.2005.

 

Концептът ум в българската езикова картина на света (по данни от лексикографски източници). В: Български език, кн.1, 2009, с. 67-77.