EN
Начало » Проекти » Текущи проекти » Изследване на българските диалекти на различни езикови равнища

Изследване на българските диалекти на различни езикови равнища

Секция за българска диалектология и лингвистична география

Срок: 2016 – 2019

Вид на проекта: колективен

Финансиране: бюджетна субсидия, ФНИ

Ръководител: доц. д-р Сл. Керемедчиева

Участници: доц. д-р Сл. Керемедчиева, доц. д-р Л. Антонова-Василева, доц. д-р Л. Василева, доц. д-рА. Кочева-Лефеджиева, гл. ас. д-р Ил. Гаравалова, гл. ас. д-р М. Котева, ас. д-р К. Ушева.

Анотация:

Проектът си поставя за цел проучването на българските говори от цялата територия на българския езиков континуум – включително извън държавните граници, както и на българския език на различни езикови равнища: фонетика, морфология, лексика и др., а и във връзка с останалите езици в Европа на диалектно и социолингвистично равнище. Прилагат се описателният, диахронният, синхронният, съпоставителният, социолингвистичният, статистическият и др. методи, съпътствани от модерни подходи за събиране, обработка, съхранение, представяне и визуализация на материала. Наблюденията върху съвременното състояние на диалектите включват разработването на проблема за туширането на контрастните диалектизми, езиковата конвергенция и функционирането на съвременните мезолекти.

Проектът се включва в приоритетните направления на Института за български език „Езиково културноисторическо наследство на българите“ и „Теоретични езикови изследвания“.

Подтеми:

Български диалектен речник. Колективен проект. Ръководител: доц. д-р Сл. Керемедчиева. Срок: 2016 – 2018 г. Участници: доц. д-р Сл. Керемидчиева, доц. д-р Л. Антонова-Василева, доц. д-р Л. Василева, доц. д-р А. Кочева-Лефеджиева, гл. ас. д-р Ил. Гаравалова, гл. ас. д-р М. Котева, ас. д-р K. Ушев.

Изследване на българските говори от географската област Македония – Република Албания, Република Косово и Северна Гърция. Индивидуален проект. Изпълнител: доц. д-р Л. Антонова-Василева. Срок: 2017 – 2019 г.

Форма на представяне на резултатите: научни публикации – студии, статии; речникови статии; база данни.

начало