EN
Начало » Проекти » Текущи проекти » Изследване на българските диалекти на различни езикови равнища

Изследване на българските диалекти на различни езикови равнища

Секция за българска диалектология и лингвистична география

Срок: 2014-2016

Вид на проекта: колективен

Финансиране: бюджетна субсидия, ФНИ

Ръководител: доц. д-р Сл. Керемедчиева

Участници: доц. д-р Сл. Керемедчиева, доц. д-р Л. Антонова, доц. д-р Л. Василева, доц. д-р А. Кочева, гл. ас. д-р И. Гаравалова, гл. ас. д-р К. Първанов, ас. М. Котева

Анотация:

Проектът си поставя за цел проучването на българските говори от цялата територия на българския езиков континуум – включително извън държавните граници, както и на българския език на различни езикови равнища: фонетика, морфология, лексика и др., а и във връзка с останалите езици в Европа на диалектно и социолингвистично равнище. Прилагат се описателният, диахронният, синхронният, съпоставителният, социолингвистичният, статистическият и др. методи, съпътствани от модерни подходи за събиране, обработка, съхранение, представяне и визуализация на материала. Наблюденията върху съвременното състояние на диалектите включват разработването на проблема за туширането на контрастните диалектизми, езиковата конвергенция и функционирането на съвременните мезолекти.

Проектът се включва в приоритетните направления на Института за български език Езиково културноисторическо наследство на българите и Теоретични езикови изследвания.

Подтеми:

Български диалектен речник. Колективен проект. Ръководител: доц. д-р Сл. Керемедчиева. Срок: 2013-2015 г. Участници: доц. д-р Сл. Керемедчиева, доц. д-р Л. Антонова, доц. д-р Л. Василева, доц. д-р А. Кочева, гл. ас. д-р Ил. Гаравалова, гл. ас. д-р К. Първанов, гл. ас. д-р М. Котева.

Изследвания на българските говори от географската област Македония – Р Албания и Северна Гърция. Индивидуален проект. Изпълнител: доц. д-р Л. Антонова. Срок: 2014–2016 г.

Българската общност в Австрия – лингвистично, етноложко и фолклорно проучване. Международен проект. Изпълнител: доц. д-р А. Кочева. Срок: 2014–2016 г.

Форма на представяне на резултатите: речници, монографични трудове, студии, сборници с тематични изследвания.

начало