Годишникът „Известия на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин” е научно списание, в което се публикуват избрани след двойно анонимно рецензиране студии, посветени на българския език. Научните материали се подбират въз основа на тяхната оригиналност, значение и научни приноси.

В списанието се публикуват студии с високо научно качество, посветени на изследването на различни синхронни и диахронни аспекти, които допринасят съществено за анализа и описанието на съвременното състояние и историята на българския език. Списанието публикува материали, представящи всички основни области на изследване на българския език: синтаксис, морфология, фонология, семантика, етимология, корпусна лингвистика, лексика, терминология и (напоследък) компютърна лингвистика.

Списанието „Известия на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин” е продължение на „Известия на Института за български език“, което излиза в периода 1951 – 1985 г.

ISSN 0323-9934 (печатно издание)
ISSN 2603-3402 (онлайн издание)