EN
Начало » Конкурси » Процедури » КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ С УЧАСТНИК ХРИСТИНА ДЕЙКОВА

КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ С УЧАСТНИК ХРИСТИНА ДЕЙКОВА

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София обявява конкурс за доцент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Общо и сравнително езикознание (Българска етимология), съгласно обявата в ДВ бр. 43/07.06.2016 г. за нуждите на Секцията за българска етимология.

Предоставени материали:

Анотации

Списък на цитиранията и позоваванията

Рецензии и становища:

1. Проф. д.ф.н. Людвиг Селимски – рецензия

2. Доц. д-р Валентин Гешев – рецензия

3. Проф. д.ф.н. Марияна Цибранска-Костова – становище

4. Проф. д-р Диана Благоева – становище

5. Проф. д-р Елка Мирчева – становище

6. Доц. д-р Маринела Младенова – становище

7. Доц. д-р Неда Мутафчиева – становище

начало