Мирчева, Елка. Германов сборник от 1358/1359 г. Изследване и издание на текста. Изд. Валентин Траянов. София, 2006, 848 с.

Цибранска-Костова, Марияна, Елка Мирчева. Зайковски требник от XIV век. Изследване и текст. Изд. Валентин Траянов. София, 2012, 384 с.

Колектив. Старобългарски речник, т. I. Отг. ред. Дора Иванова-Мирчева. Изд. Валентин Траянов. София, 1999, 1120 с.

Колектив. Старобългарски речник, т. II. Отг. ред. Дора Иванова-Мирчева. Изд. Валентин Траянов. София, 2009, 1328 с.

Колектив. Старобългарски речник. Предговор (част от том I). Отг. ред. Дора Иванова-Мирчева. Изд. Валентин Траянов. София, 1999, 1120 с.

Атлас ОЛА

Български етимологичен речник 1

Български диалектен атлас

Български диалектен атлас том 4

Български етимологичен речник 2

Български етимологичен речник 3

Български етимологичен речник 4

Български етимологичен речник 5

Български етимологичен речник 6

Български етимологичен речник 7

Речник Южни Диалекти