EN
Начало » Научна дейност » Издания » Поредица „Известия на Иститута за български език”

Поредица „Известия на Иститута за български език”

Годишникът „Известия на Института за български език „Проф. Любомир Андейчин” е продължение на „Известия на Института за български език“, който излиза в периода 1951 – 1985 г. В него се публикуват научни студии и статии, посветени на българския език (съвременно състояние, история на българския език, старобългарски език, диалектология, връзки на българския език с други езици, теоретични и методологични лингвистични изследвания), които поради своя обем не могат да бъдат включени в езиковедски списания или да излязат като отделни книги. Част от томовете, които излизат веднъж годишно, са тематично профилирани.

 

 

За публикация се приемат научни студии и статии, които са с обем до 70 стандартни (1800 знака) машинописни страници. Разглеждат се само оригинални трудове, които не са публикувани на друго място (в печатен и/или електронен вид). Всеки предложен за публикация авторски ръкопис подлежи на рецензиране от двама анонимни рецензенти.

 

 

Срокът за депозиране на студии и статии е не по-късно от 15 май на текущата календарна година. Срокът за връщане в редакцията на приетите за печат ръкописи в тяхната окончателна форма е 20 юни на същата година. Ръкописите се приемат като файлове и отпечатани копия (с оглед на възможни разминавания при шрифтове и т.н.).

 

 

Ръкописи, които не са били приети за печат за текущата година, не се връщат и ще бъдат разглеждани за приемане за печат през следващата година само ако авторът отново експлицитно ги предложи за включване в съответния том.

 

 

Авторите следва стриктно да съблюдават изискванията за оформяне на ръкописите, когато ги подготвят за депозиране в редакцията на годишника. След приемане за печат от авторите се изисква да попълнят Декларация за временно преостъпване на авторското право, която е по образец.

 

 

Редакционен съвет:

 

проф. Максим Стаменов (главен редактор)

 

проф. Светла Коева

 

проф. Марияна Цибранска-Костова

 

доц. Мария Китанова

 

доц. Сия Колковска

 

 

Адрес за кореспонденция:

 

проф. Максим Стаменов

 

Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“

 

Ул. Шипченски проход“ 52, бл. 17

 

1113 София

 

izvestiya@ibl.bas.bg