БЕЗЗВУ̀ЧНО íà­ðå÷. 1. Бåç øóì, áåç çâóê èëè ãëàñ; áåç­øóì­íî, áåç­ã­ëà­ñ­íî. Пî àñ­ôàë­òè­ðà­íè­òå øî­ñå­òà áåç­çâó­÷­íî ñå ïëúç­ãàò ëóê­ñî­ç­íè êî­ëè è èç­÷åç­âàò çàä ïî­ç­ëà­òå­íè­òå ðå­øåò­êè íà ëå­ò­íè äâîð­öè. К. Кîí­ñ­òàí­òè­íîâ, ПЗ, 152. Сå­äå­øå áåç­çâó­÷­íî íà ïðà­ãà íà êî­ëà­òà, çàä íå­ãî ëå­æà­õà äâà ÷ó­âà­ëà ñ öà­ðå­âè­÷­íî áðà­ø­íî. Д. Фó­÷åä­æè­åâ, Р, 148.

2. С ìíî­ãî ãëóõ, ñëàá ãëàñ; ãëó­õî, ñïî­äà­âå­íî. Еëå­íà ñè çà­ðî­âè ëè­öå­òî â ïî­ê­ðî­âà è áåç­çâó­÷­íî çà­ðè­äà. Сò. Зà­ãîð­÷è­íîâ, ДП, 166. — Нå — êà­çà òÿ áåç­çâó­÷­íî. — Аç ùå îñ­òà­íà òó­êà. В. Гå­íîâ­ñ­êà, СГ, 28. — Иç­áÿ­ãàë ëè å [Хèë­âóëä]? Нÿ­ìà ëè ãî â ãðà­äà?. . Кíÿ­ãè­íÿ­òà çàò­âî­ðè î÷è­òå ñè. "Зà­ùî?" -– ïî­ïè­òà áåç­çâó­÷­íî. Сò. Зà­ãîð­÷è­íîâ, ЛСС, 107.