БЕЛЀГИЯ æ. Дè­àë. 1. Бåë­ãèÿ (âúâ 2 çíà÷.).

2. Оáèêí. ìí. Бå­ëå­ç­íè­öè. Бîã äà áèå .. ÿíè­÷à­ðå, / âúð­çà­ëè ñà Мàð­êî äî­áúð þíàê, / âúð­çàà ãî è îêî­âàà ãî: / íà ðú­öå ìó äâîè áå­ëå­ãèè, / à íà íîä­çå òðîè áó­êà­è. Нàð. ïåñ., СáНУ ХLIII, 88.

— Дðó­ãè ôîð­ìè: á å ë å ç ѝ ÿ, á å ë å í ä ç ѝ ÿ.