БЀСЕНЕ, ìí. -èÿ, ñð. Оòãë. ñúù. îò áå­ñÿ è îò áå­ñÿ ñå. Нÿ­ìà êàê — ñï­ðå­ëè áå­ñå­íå­òî, îò­ïó­ñ­íà­ëè ìàë­êî âú­æå­òî. Й. Вúë­÷åâ, РЗ, 5. Мî­æå áè çà­ïî­âåä å äî­ø­ëà îò Цà­ðè­ã­ðàä äà ïðå­ê­ðà­òÿò áå­ñå­íè­ÿ­òà. К. Вå­ëè÷­êîâ, ПССú÷. I, 81.