БИЛИНЯ̀, -ѝø, ìèí. ñâ. -ѝõ, íåñâ., ïðåõ. Дè­àë. Оìàé­âàì, îìàã­üîñ­âàì íÿ­êî­ãî ñ áèë­êè; áèë­üîñ­âàì, áè­ëè­íÿñ­âàì. // Рàçø. Лú­æà, ìà­ìÿ, áè­ëè­íî­òÿ. Кîë­êî íå­ãî äà áè­ëè­íè ñâå­òà èìà ëè äðóã ÷î­âåê! СáНУ ХIV, 207. Кú­äå å õî­äèë òîé äà áè­ëè­íè ñâå­òà îò íàé -íà­ï­ðåä, íå ãî çíà­é­ìå. Г, 1863, áð. 10, 78. áè­ëè­íÿ ñå ñòðàä.