БЛУ̀ДЪК, -äêà, -äêî, ìí. -äêè, ïðèë. Рÿä­êî. Бëóä­êàâ. Тóê å áëè­çî ðå­êà Нå­õàð­íà /../, è ðå­êà Кó­÷è­ùà /../, îíè ñà áëóä­êà /íåâ­êó­ñ­íà âî­äà. ЦВ, 1859, áð. 433, 3. Бëóä­êà ãîç­áà.